Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Συνολικές αξιολογήσεις

Σε συνεργασία με τις εθνικές εποπτικές αρχές, η ΕΚΤ διενεργεί ελέγχους χρηματοοικονομικής ευρωστίας στις τράπεζες που υπάγονται στην άμεση εποπτεία της. Αυτές οι συνολικές αξιολογήσεις συμβάλλουν στο να εξασφαλιστεί ότι οι τράπεζες είναι επαρκώς κεφαλαιοποιημένες και μπορούν να αντεπεξέλθουν σε μακροοικονομικούς και χρηματοπιστωτικούς κλονισμούς.

Οι συνολικές αξιολογήσεις διενεργούνται είτε σε τακτική βάση είτε κατά περίπτωση:

  • Τακτικές αξιολογήσεις: Κατά τακτά χρονικά διαστήματα, η ΕΚΤ διενεργεί αρχικό έλεγχο ευρωστίας όλων των τραπεζών που έχουν πρόσφατα χαρακτηριστεί σημαντικές ή που είναι πιθανόν σύντομα να χαρακτηριστούν σημαντικές (και οι οποίες πλέον θα εποπτεύονται άμεσα από την ΕΚΤ)·
  • Αξιολογήσεις κατά περίπτωση: Η ΕΚΤ διενεργεί επίσης αξιολογήσεις (i) λόγω εξαιρετικών περιστάσεων και (ii) στην περίπτωση που μια χώρα της ΕΕ εκτός της ζώνης του ευρώ υποβάλει αίτημα για την καθιέρωση στενής συνεργασίας μεταξύ της οικείας εθνικής εποπτικής αρχής και της ΕΚΤ (δηλ. στην περίπτωση που επιθυμεί να συμμετάσχει στον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό).
Κριτήρια προσδιορισμού της σημασίας Κατάλογος εποπτευόμενων τραπεζών

Σκοποί

Διασφάλιση της διαφάνειας Βελτίωση της ποιότητας των πληροφοριών που διατίθενται σχετικά με την κατάσταση των τραπεζών
Διόρθωση ατελειών Προσδιορισμός προβλημάτων και εφαρμογή των αναγκαίων διορθωτικών μέτρων
Οικοδόμηση εμπιστοσύνης Διαβεβαίωση όλων των ενδιαφερόμενων μερών ότι οι τράπεζες είναι κατ’ ουσίαν εύρωστες και αξιόπιστες

Μεθοδολογία

Η αξιολόγηση περιλαμβάνει συνήθως δύο βασικούς πυλώνες:

  • Τον έλεγχο της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού (asset quality review - AQR), με σκοπό την ενίσχυση της διαφάνειας όσον αφορά τα χρηματοδοτικά ανοίγματα των τραπεζών, συμπεριλαμβανομένης της ορθότητας των αποτιμήσεων των στοιχείων ενεργητικού και των εξασφαλίσεων, καθώς και των σχετικών προβλέψεων
  • Την άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress test), η οποία διενεργείται σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ), με σκοπό την εξέταση της ανθεκτικότητας των ισολογισμών των τραπεζών

Στα παρακάτω έγγραφα παρουσιάζεται η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται:

Αποτελέσματα

Κάθε συνολική αξιολόγηση ολοκληρώνεται με τη συγκεντρωτική δημοσιοποίηση των συνολικών αποτελεσμάτων, καθώς και τη δημοσιοποίηση δεδομένων ανά τράπεζα.

Επεξήγηση του υποδείγματος δημοσιοποίησης (με βάση παράδειγμα από τη συνολική αξιολόγηση του 2014)

Οι εποπτικές αρχές αντιμετωπίζουν όλους τους εντοπισμένους κινδύνους κατά την άσκηση εποπτείας στις τράπεζες σε καθημερινή βάση. Πιο συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα ενσωματώνονται στη συνεχή αξιολόγηση των κινδύνων, της διακυβέρνησης, του κεφαλαίου και της ρευστότητας των τραπεζών στο πλαίσιο της Διαδικασίας Εποπτικού Ελέγχου και Αξιολόγησης (Supervisory Review and Evaluation Process - SREP).

Στην περίπτωση που μια συνολική αξιολόγηση διενεργείται λόγω υποβολής αιτήματος από χώρα της ΕΕ που δεν ανήκει στη ζώνη του ευρώ και η οποία επιδιώκει την καθιέρωση στενής συνεργασίας με την ΕΚΤ, η εθνική εποπτική αρχή της εν λόγω χώρας θα αναλάβει περαιτέρω ενέργειες σε συνέχεια των ευρημάτων.

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα

Whistleblowing