Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Συνολικές αξιολογήσεις

Σε συνεργασία με τις εθνικές εποπτικές αρχές, η ΕΚΤ διενεργεί ελέγχους χρηματοοικονομικής ευρωστίας στις τράπεζες που υπάγονται στην άμεση εποπτεία της. Ο έλεγχος αυτός ονομάζεται συνολική αξιολόγηση. Αυτή συμβάλλει στο να εξασφαλιστεί ότι οι τράπεζες διαθέτουν επαρκή κεφάλαια και μπορούν να ανταπεξέλθουν σε μακροοικονομικούς και χρηματοπιστωτικούς κλονισμούς.

Οι κύριοι στόχοι μιας συνολικής αξιολόγησης είναι οι εξής:

Διασφάλιση της διαφάνειας Βελτίωση της ποιότητας των πληροφοριών που διατίθενται σχετικά με την κατάσταση των τραπεζών
Διόρθωση ατελειών Προσδιορισμός προβλημάτων και εφαρμογή των αναγκαίων διορθωτικών μέτρων
Οικοδόμηση εμπιστοσύνης Διαβεβαίωση όλων των ενδιαφερόμενων μερών ότι οι τράπεζες είναι κατ’ ουσίαν εύρωστες και αξιόπιστες

Η συνολική αξιολόγηση διενεργείται ως εξής:

  • Κατά τακτά χρονικά διαστήματα, η ΕΚΤ διενεργεί αρχικό έλεγχο ευρωστίας όλων των τραπεζών που έχουν πρόσφατα χαρακτηριστεί σημαντικές ή που είναι πιθανόν σύντομα να χαρακτηριστούν σημαντικές (δηλαδή, θα εποπτεύονται άμεσα από την ΕΚΤ). Αυτοί οι αρχικοί έλεγχοι ευρωστίας περιλαμβάνουν έλεγχο της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού με έμφαση στον πιστωτικό κίνδυνο, τον κίνδυνο αγοράς και τις διαδικασίες διακυβέρνησης. Επιπλέον, οι τράπεζες περιλαμβάνονται στο δείγμα άλλων άμεσα εποπτευόμενων τραπεζών για τις τακτικές εποπτικές ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων που διενεργεί η Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ. Ο έλεγχος της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού και η πρώτη άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων για τις νέες σημαντικές τράπεζες διενεργούνται χωριστά και επομένως δημοσιεύονται χωριστά.
  • Σε ειδικές περιπτώσεις, η ΕΚΤ μπορεί να διενεργεί συνολικές αξιολογήσεις που περιλαμβάνουν τόσο τον έλεγχο της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού όσο και την άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές, και οι δύο ασκήσεις έχουν την ίδια ημερομηνία αναφοράς και τα αποτελέσματά τους δημοσιεύονται ταυτόχρονα.

Έλεγχος ποιότητας στοιχείων ενεργητικού Έλεγχος ποιότητας στοιχείων ενεργητικού - Εγχειρίδιο της Φάσης 2 Απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με το επικαιροποιημένο εγχειρίδιο ελέγχου της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού Εποπτικές ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων

Αποτελέσματα

Κάθε συνολική αξιολόγηση ολοκληρώνεται με τη δημοσιοποίηση δεδομένων ανά τράπεζα.

Πιο συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης ενσωματώνονται στη συνεχή αξιολόγηση των κινδύνων, της διακυβέρνησης, του κεφαλαίου και της ρευστότητας των τραπεζών στο πλαίσιο της Διαδικασίας Εποπτικού Ελέγχου και Αξιολόγησης (Supervisory Review and Evaluation Process - SREP).

Στην περίπτωση που μια συνολική αξιολόγηση διενεργείται κατόπιν αιτήματος χώρας της ΕΕ που δεν ανήκει στη ζώνη του ευρώ και επιδιώκει την καθιέρωση στενής συνεργασίας με την ΕΚΤ, η εθνική εποπτική αρχή της εν λόγω χώρας θα αναλάβει περαιτέρω ενέργειες για τα ευρήματα.

22 Ιουλίου 2022

Η ΕΚΤ ολοκληρώνει τη συνολική αξιολόγηση των Addiko Bank AG, Agri Europe Cyprus Ltd και Barclays Bank Ireland PLC

9 Ιουλίου 2021

Η ΕΚΤ ολοκληρώνει τη συνολική αξιολόγηση δύο ιταλικών τραπεζών και μίας εσθονικής και μίας λιθουανικής τράπεζας

5 Ιουνίου 2020

Η ΕΚΤ ολοκλήρωσε τη συνολική αξιολόγηση των θυγατρικών της UBS και της Bank of America

5 Ιουνίου 2020

Η ΕΚΤ ολοκληρώνει τη συνολική αξιολόγηση πέντε κροατικών τραπεζών

26 Ιουλίου 2019

Η ΕΚΤ ολοκληρώνει τη συνολική αξιολόγηση πέντε βουλγαρικών τραπεζών

18 Ιουλίου 2019

Η ΕΚΤ ολοκληρώνει τη συνολική αξιολόγηση της Nordea

4 Novemer 2016

Η ΕΚΤ ολοκληρώνει τη συνολική αξιολόγηση τεσσάρων τραπεζών

14 Νοεμβρίου 2015

Η ΕΚΤ ολοκληρώνει τη συνολική αξιολόγηση εννέα τραπεζών

31 Οκτωβρίου 2015

Η ΕΚΤ διαπιστώνει συνολική υστέρηση κεφαλαίων ύψους 14,4 δισεκ. ευρώ για τέσσερις σημαντικές ελληνικές τράπεζες

26 Οκτωβρίου 2014

Η διεξοδική αξιολόγηση της ΕΚΤ αποκαλύπτει ότι οι τράπεζες χρειάζεται να λάβουν περαιτέρω μέτρα

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα

Μηχανισμός καταγγελίας παραβάσεων