Menu

Omfattende vurderinger

Sammen med de nationale tilsynsmyndigheder udfører ECB finansielle sundhedstjek af de banker, som er under ECB's direkte tilsyn. De omfattende vurderinger hjælper med at sikre, at bankerne har et tilstrækkeligt kapitalgrundlag og kan modstå makroøkonomiske og finansielle stød.

Omfattende vurderinger gennemføres enten som regelmæssige eller ad hoc-vurderinger:

  • Regelmæssige vurderinger: Med jævne mellemrum gennemfører ECB et indledende sundhedstjek af alle banker, som netop er – eller sandsynligvis vil blive – klassificeret som signifikante (hvilket vil sige, at de nu kommer under ECB's direkte tilsyn).
  • Ad hoc-vurderinger: ECB foretager også vurderinger i) som følge af særlige omstændigheder, og ii) når et EU-land uden for euroområdet anmoder om at indgå i et tæt samarbejde mellem landets nationale tilsynsmyndighed og ECB (dvs. når det ønsker at deltage i Den Fælles Tilsynsmekanisme).

Kriterier for signifikans

Fortegnelse over banker under tilsyn

Formål

Gennemsigtighed Forbedre kvaliteten af de foreliggende oplysninger om bankernes tilstand
Udbedring af mangler Identificere problemer og gennemføre de nødvendige korrigerende foranstaltninger
Opbygning af tillid Forsikre alle interessenter om, at bankerne grundlæggende er sunde og pålidelige.

Metode

Normalt består vurderingen primært af to dele:

  • En vurdering af aktivkvaliteten (Asset Quality Review, AQR) – som har til formål at øge gennemsigtigheden, for så vidt angår bankens eksponeringer. Der foretages i denne forbindelse en vurdering af, om værdiansættelsen af aktiver, sikkerhedsstillelse og relaterede hensættelser er tilstrækkelig.
  • En stresstest – som har til formål at teste modstandskraften i bankernes balancer. Stresstesten udføres i tæt samarbejde med Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA).

Den anvendte metode er beskrevet i disse dokumenter:

Resultater

En omfattende vurdering afsluttes med, at både de overordnede resultater på aggregeret niveau og data på bankniveau offentliggøres.

Forklaring af skabelonen til offentliggørelse (på baggrund af et eksempel fra den omfattende vurdering, der blev gennemført i 2014)

Tilsynsmyndighederne adresserer alle risici, der er påpeget i deres daglige tilsyn med bankerne. Bl.a. indregnes resultaterne i den løbende vurdering af bankernes risici, ledelsesstrukturer og kapital- og likviditetsforhold som led i tilsynskontrol- og evalueringsprocessen (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP).

Gennemføres en omfattende vurdering som svar på en anmodning fra et EU-land uden for euroområdet, der ønsker et tæt samarbejde med ECB, er det landets nationale tilsynsmyndighed, der følger op på resultaterne af vurderingen.

9.7.2021
ECB concludes comprehensive assessment of two Italian banks, and one Estonian and one Lithuanian bank
5.6.2020
ECB afslutter den omfattende vurdering af UBS- og Bank of America-datterselskaber
5.6.2020
ECB afslutter den omfattende vurdering af fem kroatiske banker
26.7.2019
Vurdering af seks bulgarske banker i 2019
18.7.2019
Vurdering af Nordea i 2019
4.11.2016
Vurdering af fire banker i euroområdet i 2016
14.11.2015
Vurdering af ni banker i euroområdet i 2015
31.10.2015
Vurdering af fire græske banker i 2015
26.10.2014
Vurdering af 130 banker i euroområdet i 2014