Išsamusis vertinimas

ECB kartu su nacionalinėmis priežiūros institucijomis atlieka jo tiesiogiai prižiūrimų bankų finansinės būklės patikrinimą. Tai padeda užtikrinti, kad bankai turėtų pakankamai kapitalo ir galėtų atlaikyti galimus finansinius sukrėtimus.

Išsamusis vertinimas atliekamas reguliariai arba ad hoc pagrindu:

  • reguliarus vertinimas – pirminis būklės patikrinimas, atliekamas bankams, kurie neseniai priskirti prie svarbių įstaigų kategorijos (tai reiškia, kad dabar juos tiesiogiai prižiūrės ECB),
  • ad hoc vertinimas – vertinimas, atliekamas išimtinėmis aplinkybėmis.

Tikslai

Skaidrumas gerinti turimos informacijos apie bankų padėtį kokybę
Problemų sprendimas nustatyti problemas ir imtis būtinų taisomųjų veiksmų
Pasitikėjimo stiprinimas patikinti visas suinteresuotąsias šalis, kad bankai iš esmės yra saugūs ir patikimi

Metodika

Vertinimą paprastai sudaro dvi pagrindinės dalys:

  • turto kokybės peržiūra (TKP) – siekiama padidinti banko pozicijų skaidrumą, įskaitant turto ir įkaito vertinimo bei su tuo susijusių atidėjinių pakankamumą;
  • testavimas nepalankiausiomis sąlygomis – siekiama patikrinti bankų balansų atsparumą; jį atliekant glaudžiai bendradarbiaujama su Europos bankininkystės institucija (EBI).

Taikoma metodika išdėstyta šiuose dokumentuose:

Turto kokybės peržiūros antrojo etapo vadovas (angl. Asset Quality Review – Phase 2 Manual)
ES masto testavimas nepalankiausiomis sąlygomis. Metodinė pastaba (angl. EU-Wide Stress Test – Methodological Note)

Rezultatai

Kiekvienas išsamusis vertinimas užbaigiamas paskelbiant bendrų rezultatų ir bankų lygmens duomenų suvestinę.

Dirbdamos kasdienį darbą priežiūros institucijos sprendžia klausimus, susijusius su nustatytos rizikos valdymu. Konkrečiai, į gautus rezultatus atsižvelgiama priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso (SREP) metu atliekant nuolatinį bankų rizikos, valdymo tvarkos ir jų kapitalo bei likvidumo padėties vertinimą.

2016
2015
2014