Menu

Celovita ocena

ECB v sodelovanju z nacionalnimi nadzorniki izvaja »finančni zdravstveni pregled« v bankah, ki jih neposredno nadzira. Takšna celovita ocena prispeva k temu, da so banke ustrezno kapitalizirane in lahko vzdržijo makroekonomske in finančne šoke.

Celovita ocena se izvaja bodisi redno bodisi priložnostno:

  • redno: ECB v rednih razmikih izvaja začetni zdravstveni pregled vseh bank, ki so bile nedavno razvrščene ali bodo verjetno kmalu razvrščene med pomembne (kar pomeni, da jih bo odslej neposredno nadzirala ECB);
  • priložnostno: ECB oceno izvede tudi takrat, (i) ko se odziva na izjemne okoliščine in (ii) ko želi država EU zunaj euroobmočja vzpostaviti tesno sodelovanje med svojim nacionalnim nadzornikom in ECB (se pravi, ko se želi pridružiti enotnemu mehanizmu nadzora).

Merila pomembnosti

Seznam nadzorovanih bank

Cilji

Zagotoviti transparentnost Povečati kakovost razpoložljivih informacij o stanju bank
Odpraviti pomanjkljivosti Odkriti probleme in izvesti potrebne korektivne ukrepe
Krepiti zaupanje Vsem deležnikom zagotoviti, da so banke v osnovi zdrave in vredne zaupanja

Metodologija

Celovito oceno navadno sestavljata dva glavna stebra:

  • pregled kakovosti sredstev – njegov namen je povečati transparentnost glede bančnih izpostavljenosti, denimo glede ustreznosti vrednotenja sredstev in zastavljenega premoženja ter s tem povezanih rezervacij;
  • stresni test, izveden v tesnem sodelovanju z Evropskim bančnim organom (EBA) – z njim se preveri odpornost bančnih bilanc.

Metodologija, ki se uporablja, je določena v naslednjih dveh dokumentih:

Rezultati

Vsaka celovita ocena se zaključi z razkritjem skupnih rezultatov na agregatni ravni ter z razkritjem podatkov na ravni posameznih bank.

Pojasnila o predlogi za razkritje (na podlagi primera iz celovite ocene v letu 2014)

Nadzorniki vsa ugotovljena tveganja obravnavajo med vsakodnevnim nadzorom bank. Tako se rezultati upoštevajo pri tekočem ocenjevanju tveganj, sistema upravljanja, kapitala in likvidnosti v bankah v okviru procesa nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja (SREP).

Kadar se celovita ocena izvaja na pobudo države članice EU zunaj euroobmočja, ki želi vzpostaviti tesno sodelovanje z ECB, nacionalni nadzornik omenjene države ustrezno ukrepa na podlagi ugotovitev.

9.7.2021
ECB concludes comprehensive assessment of two Italian banks, and one Estonian and one Lithuanian bank
5. 6. 2020
ECB je zaključila celovito oceno podrejenih družb bank UBS in Bank of America
5. 6. 2020
ECB je zaključila celovito oceno petih hrvaških bank
26. 7. 2019
Ocena šestih bolgarskih bank v letu 2019
18. 7. 2019
Ocena banke Nordea v letu 2019
4. 11. 2016
Ocena štirih bank v euroobmočju v letu 2016
14. 11. 2015
Ocena devetih bank v euroobmočju v letu 2015
31. 10. 2015
Ocena štirih grških bank v letu 2015
26. 10. 2014
Ocena 130 bank v euroobmočju v letu 2014