Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Samlade bedömningar

I samarbete med nationella tillsynsmyndigheter genomför ECB finansiella hälsokontroller av banker som står under ECB:s direkta tillsyn. Dessa kontroller kallas samlade bedömningar. De bidrar till att säkerställa att banker är tillräckligt väl kapitaliserade och kan motstå makroekonomiska och finansiella chocker.

Huvudsyftet med en samlad bedömning är att

säkerställa transparens, förbättra kvaliteten på informationen om bankernas tillstånd,
åtgärda brister, identifiera problem och implementera nödvändiga korrigerande åtgärder,
skapa förtroende, försäkra alla inblandade parter om att banker i grunden är sunda och pålitliga.

Samlade bedömningar görs enligt följande:

  • I vanliga fall gör ECB en inledande hälsokontroll av alla banker som nyligen blivit klassificerade, eller som sannolikt kommer att klassificeras, som betydande (och därmed stå under ECB:s direkta tillsyn). Dessa inledande hälsokontroller omfattar en översyn av tillgångars kvalitet (AQR (asset quality review )) med fokus på kreditrisk, marknadsrisk och styrningsprocesser. Dessutom ingår bankerna i urvalsgruppen av andra banker under direkt tillsyn vad gäller de regelbundna tillsynsstresstester som utförs av ECB:s banktillsyn. AQR och det första stresstestet för nya betydande banker genomförs separat och publiceras följaktligen också separat.
  • I särskilda fall kan ECB genomföra samlade bedömningar med både en AQR och ett stresstest. I sådana fall används samma referensdatum och resultaten offentliggörs samtidigt.

Översyn av tillgångars kvalitet (AQR) AQR – fas 2-manual Vanliga frågor om den reviderade AQR-manualen Tillsynsstresstester

Resultat

Varje samlad bedömning avslutas med att uppgifter om enskilda banker offentliggörs.

Framför allt införlivas resultaten av bedömningen i den löpande bedömningen av bankernas risker, styrning, kapital och likviditet som del av översyns- och utvärderingsprocessen (ÖUP).

Om en samlad bedömning görs efter en begäran från ett EU-land utanför euroområdet som eftersträvar närmare samarbete med ECB kommer det landets nationella tillsynsmyndighet att följa upp resultaten.

Alla sidor i detta avsnitt

Visselblåsning