Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Samlade bedömningar

ECB genomför tillsammans med nationella tillsynsmyndigheter finansiella hälsokontroller av de banker som står under dess direkta tillsyn. Dessa samlade bedömningar bidrar till att säkerställa att banker har tillräckligt kapital och kan motstå makroekonomiska och finansiella chocker.

Samlade bedömningar genomförs antingen regelmässigt eller på ad hoc-basis.

  • Regelmässigt: Med jämna mellanrum gör ECB en inledande hälsokontroll av alla banker som nyligen blivit klassificerade, eller som sannolikt kommer att klassificeras, som betydande (vilket innebär att de nu kommer att stå under ECB:s direkta tillsyn).
  • Ad hoc: ECB genomför även bedömningar om i) det uppstår exceptionella omständigheter och om ii) ett land utanför euroområdet begär nära samarbete mellan landets nationella tillsynsmyndighet och ECB (dvs. landet önskar delta i den gemensamma tillsynsmekanismen).
Kriterier för betydande institut Förteckning över banker under tillsyn

Syfte

Säkerställa transparens Förbättra kvaliteten på informationen om bankernas tillstånd
Åtgärda brister Identifiera och implementera nödvändiga korrigerande åtgärder
Bygga upp förtroende Försäkra alla inblandade parter om att banker i grunden är sunda och pålitliga

Metod

Bedömningen består vanligen av två delar:

  • En översyn av tillgångarnas kvalitet (AQR) – för att öka transparensen i bankers exponeringar, inbegripet att tillgångs- och säkerhetsvärdering och avsättningar ligger på en adekvat nivå
  • Ett stresstest, genomfört i nära samarbete med Europeiska bankmyndigheten (EBA), för att testa motståndskraften i bankernas balansräkningar

Den tillämpade metoden beskrivs i följande dokumentation:

Resultat

Varje samlad bedömning avslutas med en övergripande redovisning av resultaten samt även data för enskilda banker.

Förklaring av rapporteringsmallen (baserat på ett exempel från 2014 års samlade bedömning)

Tillsynsmyndigheter bemöter alla risker som identifieras i den dagliga banktillsynen. Resultaten införlivas i den löpande bedömningen av bankernas risker, styrning, kapital och likviditet som del av översyns- och utvärderingsprocessen (ÖUP).

Om den samlade bedömningen görs efter en begäran från ett EU-land utanför euroområdet som eftersträvar nära samarbete med ECB kommer det landets nationella tillsynsmyndighet att följa upp resultaten.

Alla sidor i detta avsnitt

Whistleblowing