Samlad bedömning

ECB genomför tillsammans med de nationella behöriga myndigheterna finansiella hälsokontroller av de banker som står under deras direkta tillsyn. Dessa samlade bedömningar hjälper till att säkerställa att bankerna har tillräckligt kapital och kan motstå eventuella finansiella chocker.

Samlade bedömningar görs antingen regelmässigt eller på ad hoc-basis.

  • Regelmässigt: en inledande hälsokontroll av banker som nyligen klassificerats som betydande (vilket innebär att de nu kommer att står under ECB s direkta tillsyn)
  • Ad hoc: en bedömning till följd av exceptionella förhållanden

Syfte

Öppenhet förbättra kvaliteten på informationen om bankernas tillstånd
Justering identifiera och implementera nödvändiga korrigerande åtgärder
Förtroendebyggande försäkra alla inblandade parter om att banker i grunden är sunda och pålitliga

Metod

bedömningen vilar vanligen på två pelare:

  • en översyn av tillgångars kvalitet (AQR) – för att öka insynen i bankers exponeringar inbegripet om tillgångar, säkerheter och reserver är lämpligt värderade
  • ett stresstest – för att testa motståndskraften i bankers balansräkningar, vilket görs i samarbete med Europeiska bankmyndigheten (EBA)

Den metod som används har fastställts i följande dokumentation:

Asset Quality Review – Phase 2 Manual
EU-Wide Stress Test – Methodological Note

Resultat

Varje samlad bedömning avslutas med en aggregerad upplysning av resultaten av bedömningen samt även data över enskilda banker.

Tillsynsmyndigheter bemöter de identifierade riskerna i sin dagliga verksamhet. Resultaten används särskilt i den löpande bedömningen av bankers risker, deras styrningsarrangemang samt deras kapital- och likviditetssituation som del av översyns- och utvärderingsprocessen (ÖUP).

2016
2015
2014