Menu

Komplexné hodnotenie

V spolupráci s vnútroštátnymi orgánmi dohľadu ECB uskutočňuje kontroly finančného stavu bánk, nad ktorými vykonáva priamy dohľad. Tieto komplexné hodnotenia pomáhajú zaistiť adekvátne kapitálové vybavenie bánk a ich pripravenosť na prípadné makroekonomické a finančné šoky.

Komplexné hodnotenia sa môžu vykonávať pravidelne alebo ad hoc:

  • Pravidelne: ECB v pravidelných intervaloch kontroluje finančný stav všetkých bánk, ktoré boli nedávno, resp. budú pravdepodobne čoskoro zaradené medzi významné (t. j. budú pod priamym dohľadom ECB).
  • Ad hoc: ECB tiež hodnotenia vykonáva i) za mimoriadnych okolností a ii) v prípadoch, keď krajina EÚ nepatriaca do eurozóny požiada o nadviazanie úzkej spolupráce medzi jej vnútroštátnym orgánom dohľadu a ECB (t. j. má záujem stať sa súčasťou jednotného mechanizmu dohľadu).

Kritériá významnosti

Zoznam dohliadaných bánk

Ciele

Zabezpečiť transparentnosť Zvýšiť kvalitu dostupných informácií o stave bánk
Napraviť nedostatky Zistiť problémy a zaviesť nevyhnutné nápravné opatrenia
Zvýšiť dôveru Ubezpečiť všetky zainteresované strany o celkovej stabilite a dôveryhodnosti bánk

Metodika

Hodnotenie zvyčajne pozostáva z dvoch hlavných častí:

  • hodnotenia kvality aktív, na zvýšenie transparentnosti bankových expozícií vrátane primeranosti oceňovania aktív a kolaterálu a súvisiacich rezerv,
  • záťažového testu, vykonávaného v úzkej spolupráci s Európskym orgánom pre bankovníctvo (European Banking Authority – EBA), na overenie odolnosti bankových súvah.

Príslušná metodika je stanovená v nasledujúcich dokumentoch (v angličtine):

Výsledky

Na záver komplexného hodnotenia sa vždy zverejňujú celkové výsledky na agregátnej úrovni, ako aj výsledky na úrovni jednotlivých bánk.

Vysvetlenie zverejňovaných informácií (na základe komplexného hodnotenia z roku 2014)

Orgány dohľadu sa všetkými zistenými rizikami zaoberajú v rámci priebežného výkonu bankového dohľadu. Výsledky sa predovšetkým zohľadňujú v rámci procesu preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP) počas priebežného hodnotenia rizík, riadenia, kapitálu a likvidity bánk.

Ak sa komplexné hodnotenie uskutočňuje na žiadosť krajiny EÚ nepatriacej do eurozóny, ktorá má záujem o nadviazanie úzkej spolupráce s ECB, následnými krokmi sa zaoberá vnútroštátny orgán dohľadu príslušnej krajiny.

9.7.2021
ECB uzavrela komplexné hodnotenie dvoch talianskych bánk, jednej estónskej a jednej litovskej banky
5.6.2020
ECB uzavrela komplexné hodnotenie pobočiek UBS a Bank of America
5.6.2020
ECB uzavrela komplexné hodnotenie piatich chorvátskych bánk
26. 7. 2019
Hodnotenie šiestich bulharských bánk v roku 2019
18. 7. 2019
Hodnotenie Nordea Bank Abp (Nordea) v roku 2019
4. 11. 2016
Hodnotenie štyroch bánk v eurozóne v roku 2016
14. 11. 2015
Hodnotenie deviatich bánk v eurozóne v roku 2015
31. 10. 2015
Hodnotenie štyroch gréckych bánk v roku 2015
26. 10. 2014
Hodnotenie 130 bánk v eurozóne v roku 2014