Komplexné hodnotenie

ECB spolu s vnútroštátnymi orgánmi dohľadu uskutočňuje kontroly finančného stavu bánk, nad ktorými vykonáva priamy dohľad. Tieto komplexné hodnotenia pomáhajú bankám zaistiť adekvátne kapitálové vybavenie a pripravenosť na možné finančné šoky.

Pri tomto druhu kontroly môže ísť o bežné alebo mimoriadne hodnotenie:

  • bežné komplexné hodnotenie sa zameriava na prvotnú kontrolu stavu bánk, ktoré boli nedávno zaradené medzi významné (t. j. budú patriť pod priamy dohľad ECB)
  • mimoriadne komplexné hodnotenie sa uskutočňuje za výnimočných okolností

Ciele

Transparentnosť zvýšiť kvalitu dostupných informácií o stave bánk
Náprava zistiť problémy a zaviesť nevyhnutné nápravné opatrenia
Budovanie dôvery ubezpečiť všetky zainteresované strany o celkovej stabilite a dôveryhodnosti bánk

Metodika

Hodnotenie zvyčajne tvoria dva hlavné piliere:

  • hodnotenie kvality aktív – s cieľom zvýšiť transparentnosť bankových expozícií vrátane primeranosti oceňovania aktív a kolaterálu a súvisiacich rezerv,
  • záťažový test – na otestovanie odolnosti bankových súvah, uskutočnený v úzkej spolupráci s Európskym orgánom pre bankovníctvo.

Príslušná metodika je stanovená v nasledujúcich dokumentoch:

Hodnotenie kvality aktív – príručka k druhej fáze
Celoúnijný záťažový test – metodická poznámka

Výsledky

Na záver každého komplexného hodnotenia sa zverejňujú súhrnné výsledky, ako aj údaje na úrovni jednotlivých bánk.

Orgány dohľadu sa zistenými rizikami zaoberajú v rámci priebežného výkonu dohľadu. Zistenia sa zohľadňujú v rámci procesu preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP) počas priebežného hodnotenia rizík, mechanizmov riadenia a kapitálového a likviditného vybavenia bánk.

2016
2015
2014