Għażliet tat-Tfixxija
Paġna ewlenija Midja Spjegazzjonijiet Riċerka u Pubblikazzjonijiet Statistika Politika Monetarja L-€uro Ħlasijiet u Swieq Karrieri
Suġġerimenti
Issortja skont

Kontra l-ħasil tal-flus

Il-leġiżlaturi tal-UE ħadu numru ta’ passi biex jikkjarifikaw u jsaħħu r-rabta importanti bejn il-ħasil tal-flus/il-ġlieda kontra l-iffinanzjar tat-terroriżmu (AML/CFT) u kwistjonijiet prudenzjali u biex jikkumplimentaw il-qafas legali eżistenti tal-Unjoni. Dawn il-passi jinkludu emendi fid-Direttiva dwar ir-Rekwiżiti Kapitali (CRD), li jkomplu jiċċaraw ir-rabta bejn is-superviżjoni prudenzjali u s-superviżjoni AML/CFT u jeħtieġu superviżuri prudenzjali biex jaġixxu fuq informazzjoni AML/CFT (ara l-Opinjoni tal-Awtorità Bankarja Ewropea dwar il-komunikazzjonijiet lil entitajiet taħt superviżjoni rigward riskji ta’ ħasil ta’ flus u ta’ finanzjament tat-terroriżmu fis-superviżjoni prudenzjali għad-dettalji).

Barra minn dan, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea adotta Pjan ta’ Azzjoni kontra l-Ħasil tal-Flus. Dan il-Pjan ta’ Azzjoni jistabbilixxi numru ta' għanijiet, b’riżultati u perjodi ta’ żmien, u jenfasizza l-ħtieġa li titjieb l-effettività tas-superviżjoni tal-AML/CFT. Filwaqt li s-superviżjoni tal-konformità tal-istituzzjonijiet finanzjarji mar-rekwiżiti tal-AML/CFT tibqa’ kompetenza esklussiva tal-awtoritajiet nazzjonali tal-AML/CFT, il-Pjan ta’ Azzjoni josserva li skambju aħjar ta’ informazzjoni u kollaborazzjoni bejn dawk l-awtoritajiet u superviżuri prudenzjali, speċjalment bejn il-fruntieri, huwa vitali sabiex tinkiseb superviżjoni effettiva.

F’dan il-kuntest, is-Superviżjoni Bankarja tal-BĊE, fl-eżerċizzju tal-kompiti superviżorji prudenzjali tagħha, għandha taġixxi fuq tħassib dwar il-ħasil tal-flus u l-iffinanzjar tat-terroriżmu (ML/TF) li jista’ jkollhom impatt fuq is-sigurtà u s-solidità ta’ istituzzjoni. Tħassib dwar il-ħasil tal-flus jew il-finanzjament tat-terroriżmu – speċjalment it-tħassib li joħroġ mill-evalwazzjonijiet tal-awtoritajiet tal-AML/CFT tar-riskji ML/TF assoċjati ma’ istituzzjonijiet individwali – ser jiġu kkunsidrati fil-proċess superviżorju prudenzjali u b'mod partikolari, imma mhux biss, kif ġej:

  1. fl-awtorizzazzjoni, sa fejn il-mudell tan-negozju tal-applikant, is-sistemi u kontrolli proposti tal-ġestjoni tar-riskju, u l-adegwatezza tal-azzjonisti, il-membri, il-korp ta’ ġestjoni, il-maniġment anzjan u detenturi ta’ funzjonijiet ewlenin jagħtu lok għal riskji ta’ ML/TF.
  2. bħala parti mis-superviżjoni kontinwa, fil-valutazzjoni tal-akkwisti ta’ azjendi li jikkwalifikaw u fil-valutazzjoni xierqa u adegwata tal-korp ta’ ġestjoni.
  3. fil-kuntest tal-proċess superviżorju ta’ rieżami u evalwazzjoni (SREP), bħala parti mir-reviżjoni tar-riskji, il-mudelli ta’ negozju, l-operazzjonijiet ta’ kreditu, governanza u ġestjoni tar-riskju intern
  4. fil-kuntest tat-teħid ta’ kwalunkwe miżura amministrattiva prudenzjali, u b’mod partikolari, l-impożizzjoni ta’ penali jew il-proċediment ta’ rtirar ta’ proċess ta’ awtorizzazzjoni, biex b’hekk jiġi żgurat li d-dgħufijiet relatati mal-AML/CFT b'impatt prudenzjali jiġu kkunsidrati fl-applikazzjoni ta’ miżuri superviżorji prudenzjali u setgħat li jtaffu tħassib prudenzjali

F’dan l-isfond, il-ħtieġa kontinwa għal kooperazzjoni aktar mill-qrib u skambju akbar ta’ informazzjoni bejn is-superviżuri prudenzjali u l-awtoritajiet kompetenti tal-AML/CFT f'pajjiżhom u barra mill-pajjiż hija importanti. Dan għaliex, kif stabbilit hawn fuq, is-superviżuri prudenzjali jużaw l-informazzjoni miżmuma mill-awtoritajiet tal-AML/CFT fil-proċessi superviżorji tagħhom, u s-superviżuri tal-AML/CFT jużaw l-informazzjoni mis-superviżuri prudenzjali biex jinfurmaw l-approċċ tagħhom għas-superviżjoni tal-istituzzjonijiet tal-AML/CFT.

Żieda ffokata regolatorja u superviżorja waħedha mhix biżżejjed biex tiġġieled b’suċċess il-ħasil tal-flus u l-iffinanzjar tat-terroriżmu fis-settur finanzjarju. F’dan ir-rigward, l-istituzzjonijiet għandhom rwol ewlieni. L-istituzzjonijiet huma l-ewwel li għandhom bżonn jassiguraw li ma jintużawx għal dawn l-iskopijiet u li l-kwistjonijiet dwar l-ALM/CFT jiġbdu l-attenzjoni tal-ġestjoni xierqa. F’dan il-kuntest, l-istituzzjonijiet iridu jiżguraw, inter alia, li l-membri tal-korp ta’ ġestjoni u l-maniġment anzjan ikunu, f'kull ħin, ta’ reputazzjoni suffiċjentement tajba u għandhom biżżejjed għarfien, ħiliet u esperjenza biex jaqdu dmirijiethom. Bl-istess mod, l-istituzzjonijiet huma responsabbli biex jiżguraw li l-governanza u l-ġestjoni ta’ riskju tagħhom huma adegwati u jkunu jistgħu jidentifikaw, jivvalutaw u jiġġestixxu r-riskji li huma (jew jistgħu jkunu) esposti għalihom, inklużi riskji ML/TF.

Artikoli dwar is-superviżjoni fiċ-ċirkolaritajiet fuq AML

Mejju 2019 - Tisħiħ fil-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus Mejju 2018 - Il-BĊE u l-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus: dak li nistgħu u ma nistgħux nagħmlu

Il-paġni kollha f’din it-taqsima

Il-Whistleblowing (l-iżvelar ta’ informazzjoni protetta)