SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Bekæmpelse af hvidvask af penge

Lovgiverne i EU har taget en række skridt til at afklare og styrke den vigtige forbindelse mellem bekæmpelse af hvidvask af penge/finansiering af terrorisme og prudentielle problemstillinger og til at supplere den eksisterende retlige ramme i EU. Blandt disse skridt kan nævnes ændringer af kapitalkravsdirektivet (CRD), som yderligere afklarer forbindelsen mellem det finansielle tilsyn og tilsynet med bekæmpelse af hvidvask af penge/finansiering af terrorisme og indebærer, at de finansielle tilsynsmyndigheder også skal handle på oplysninger om bekæmpelse af hvidvask af penge/finansiering af terrorisme (se nærmere i Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds udtalelse om kommunikation til enheder under tilsyn om risici for hvidvask af penge og terrorfinansiering i det finansielle tilsyn (Opinion of the European Banking Authority on communications to supervised entities regarding money laundering and terrorist financing risks in prudential supervision).

Rådet for Den Europæiske Union har desuden vedtaget en handlingsplan for bekæmpelse af hvidvask af penge. I handlingsplanen, der opstiller en række målsætninger, inkl. delmål og tidslinjer, understreges behovet for at gøre tilsynet med bekæmpelse af hvidvask af penge/finansiering af terrorisme mere effektivt. Ansvaret for tilsynet med de finansielle institutters overholdelse af kravene om bekæmpelse af hvidvask af penge/finansiering af terrorisme ligger udelukkende hos de nationale myndigheder på området. I handlingsplanen bemærkes det dog, at det er helt afgørende for at opnå et effektivt tilsyn, at der bliver en bedre udveksling af information og et bedre samarbejde mellem myndighederne på området og de ansvarlige myndigheder for det finansielle tilsyn. Dette gælder især på tværs af landegrænser.

I denne sammenhæng skal ECB Banktilsyn i forbindelse med udførelsen af sine tilsynsmæssige opgaver følge op på bekymringer om hvidvask af penge og terrorfinansiering, der kan påvirke et instituts sikkerhed og soliditet. Bekymringer om hvidvask af penge og terrorfinansiering – især bekymringer, som stammer fra de ansvarlige myndigheders vurderinger af risici for hvidvask/terrorfinansiering i de enkelte institutter – vil blive medtaget i den finansielle tilsynsproces og navnlig, men ikke udelukkende:

  1. inden et institut meddeles tilladelse – hvorvidt ansøgerens forretningsmodel, forslag til risikostyringssystemer og kontrolforanstaltninger, aktionærernes egnethed, medlemmer af ledelsesorganet og den øverste ledelse samt personer i nøglepositioner indebærer risiko for hvidvask af penge/terrorfinansiering
  2. som led i det løbende tilsyn – under vurderingen af erhvervelser af kvalificerede andele og i vurderingen af medlemmer af ledelsesorganets egnethed og hæderlighed
  3. i sammenhæng med tilsynskontrol- og vurderingsprocessen (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP) – som led i gennemgangen af risici, forretningsmodeller, kreditoperationer, governance og den interne risikostyring
  4. i sammenhæng med at der træffes administrative tilsynsforanstaltninger – og især når der pålægges bøder eller tages skridt til at inddrage en tilladelse, hvorved det sikres, at der tages højde for svagheder i tilknytning til bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, som har en tilsynsmæssig effekt. Hertil anvendes foranstaltninger og beføjelser i tilknytning til det finansielle tilsyn, som skal afhjælpe bekymringer på dette område.

På denne baggrund er det løbende behov for et tættere samarbejde og øget informationsudveksling mellem de finansielle tilsynsmyndigheder og de kompetente myndigheder for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme både hjemme og i udlandet vigtigt. Grunden er – som det er beskrevet ovenfor – at de finansielle tilsynsmyndigheder kan bruge de oplysninger, som de kompetente myndigheder for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme ligger inde med, og at tilsynsmyndighederne på området kan bruge de oplysninger, som de ansvarlige finansielle tilsynsmyndigheder ligger inde med, til at forbedre deres tilgang til tilsynet med bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme i institutterne.

Et øget fokus, lovgivnings- og tilsynsmæssigt, vil ikke være nok til effektivt at bekæmpe hvidvask af penge og terrorfinansiering i den finansielle sektor. Her spiller institutterne en hovedrolle. Det er først og fremmest institutterne, som skal sikre, at de ikke bliver brugt til disse formål, og at spørgsmål vedrørende bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme i tilstrækkelig grad har ledelsens opmærksomhed. Institutterne skal i denne sammenhæng bl.a. sikre, at medlemmerne af ledelsesorganet og den øverste ledelse altid har et tilstrækkeligt godt omdømme og besidder tilstrækkelig viden, faglig kompetence og erfaring til at varetage deres opgaver. Det er også institutternes ansvar at sikre, at deres governance og risikostyring er god nok til at identificere, vurdere og styre den risiko, som de er (eller kan blive) eksponeret for, herunder risiko for hvidvask af penge eller terrorfinansiering.

Artikler i Banktilsynets nyhedsbrev om bekæmpelse af hvidvask af penge

Maj 2019 – Gearing up to fight money laundering Maj 2018 – The ECB and anti-money laundering: what we can and cannot do

Alle sider i dette afsnit

Whistleblowing