Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Kova su pinigų plovimu

ES teisės aktų leidėjai ėmėsi įvairių veiksmų, kad paaiškintų ir sustiprintų glaudų kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu (KPP / TF) ryšį su prudenciniais klausimais ir kad atitinkamai papildytų esamą Sąjungos teisinę bazę. Pavyzdžiui, padaryta pakeitimų Kapitalo reikalavimų direktyvoje. Iš dalies pakeistoje direktyvoje (KRD) dar labiau atskleidžiamas prudencinės priežiūros ir KPP / TF srityje vykdomos priežiūros ryšys ir nustatomas reikalavimas prudencinės priežiūros institucijoms imtis veiksmų reaguojant į KPP / TF informaciją (išsamiau apie tai – Europos bankininkystės institucijos nuomonėje dėl vykdant prudencinę priežiūrą prižiūrimiems subjektams teikiamų pranešimų dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos (anglų k.)).

Be to, Europos Sąjungos Taryba priėmė Kovos su pinigų plovimu veiksmų planą. Jame iškelta keletas tikslų, nurodyti siekiami rezultatai ir terminai ir pabrėžiamas poreikis gerinti KPP / TF priežiūros veiksmingumą. Kadangi finansų įstaigų atitikties KPP / TF reikalavimams priežiūrą pagal išimtinę kompetenciją vis dar vykdo nacionalinės KPP / TF institucijos, veiksmų plane pažymima, jog siekiant užtikrinti veiksmingą priežiūrą yra būtina gerinti šių ir prudencinės priežiūros institucijų keitimąsi informacija ir bendradarbiavimą, ypač tarpvalstybiniu lygmeniu.

Atsižvelgdama į tai, ECB Bankų priežiūros tarnyba, vykdydama jai pavestus prudencinės priežiūros uždavinius, turi imtis veiksmų su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu (PP / TF) susijusiais klausimais, kurie gali turėti įtakos įstaigos saugumui ir patikimumui. Su pinigų plovimu ar teroristų finansavimu susiję klausimai, o ypač klausimai, iškilę KPP / TF institucijoms atlikus su atskiromis įstaigomis susijusios PP / TF rizikos vertinimą, bus svarstomi vykdant prudencinę priežiūrą ir visų pirma, bet ne tik, šių procesų metu:

  1. išduodant leidimus: vertinant, kokio masto PP / TF riziką kelia paraiškos pateikėjo verslo modelis, siūlomos rizikos valdymo sistemos ir kontrolės priemonės, taip pat akcininkų, narių, valdymo organo, vyresniosios vadovybės ir svarbiausias pareigas einančių asmenų tinkamumas;
  2. vykdant nuolatinę priežiūrą: vertinant kvalifikuotųjų akcijų paketų dalių įsigijimą ir valdymo organo narių kompetenciją ir tinkamumą;
  3. vykstant priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo procesui (SREP): vertinant riziką, verslo modelius, kredito operacijas, bendrąjį vidaus valdymą ir vidaus rizikos valdymą;
  4. taikant prudencines administracines priemones ir, visų pirma, skiriant sankcijas ar inicijuojant veiklos leidimo panaikinimo procedūrą; taip užtikrinama, kad į prudencinį poveikį turinčius su KPP / TF susijusius trūkumus būtų atsižvelgiama taikant prudencinės priežiūros priemones ir naudojantis įgaliojimais prudencinėms problemoms spręsti.

Todėl svarbu, kad prudencinės priežiūros ir KPP / TF kompetentingos institucijos glaudžiau bendradarbiautų ir intensyviau keistųsi informacija savo šalyje ir už jos ribų, nes, kaip jau minėta, prudencinės priežiūros institucijos, vykdydamos priežiūrą, naudos KPP / TF institucijų turimą informaciją, o KPP / TF institucijos, nustatydamos KPP / TF priežiūros būdus, naudos informaciją, gautą iš prudencinės priežiūros institucijų.

Vien didesnio dėmesio reguliavimui ir priežiūrai nepakaks, kad kova su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu finansų sektoriuje būtų sėkminga. Lemiamas vaidmuo čia tenka pačioms įstaigoms. Visų pirma, pačios įstaigos turi užtikrinti, kad jomis šiais tikslais nebūtų naudojamasi ir kad vadovybė KPP / TF klausimams skirtų deramą dėmesį. Taigi įstaigos turi, be kita ko, užtikrinti, kad valdymo organo ir vyresniosios vadovybės nariai visada būtų pakankamai geros reputacijos ir turėtų pakankamai žinių, įgūdžių ir patirties savo pareigoms atlikti. Be to, įstaigos yra atsakingos už tai, kad jų vidaus valdymas ir rizikos valdymas būtų tinkami ir leistų nustatyti, vertinti ir valdyti joms kylančią (arba galinčią kilti) riziką, įskaitant PP / TF riziką.

Priežiūros naujienlaiškio straipsniai apie kovą su pinigų plovimu:

May 2019 - Gearing up to fight money laundering May 2018 - The ECB and anti-money laundering: what we can and cannot do

Visi šios dalies puslapiai

Informavimas apie pažeidimus