Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Bekämpning av penningtvätt

EU:s lagstiftare har vidtagit ett antal åtgärder för att klargöra och stärka den viktiga kopplingen mellan bekämpning av penningtvätt/terrorismfinansiering och tillsynsfrågor samt för att komplettera unionens befintliga rättsliga ram. Dessa åtgärder omfattar bland annat ändringar av kapitalkravsdirektivet (CRD) för att ytterligare klargöra sambandet mellan den generella tillsynen och den tillsyn som avser bekämpning av penningtvätt/terrorismfinansiering samt ålägga tillsynsmyndigheterna att agera när de får information som rör bekämpning av penningtvätt/terrorismfinansiering (se Europeiska bankmyndighetens yttrande om information till enheter under tillsyn om risker för penningtvätt och terrorismfinansiering inom ramen för tillsyn (ännu ej översatt till svenska) för mer information).

Utöver detta har EU-rådet antagit en handlingsplan för bekämpning av penningtvätt. I denna handlingsplan anges ett antal mål med delresultat och tidsfrister och behovet av tillsyn över bekämpningen av penningtvätt/terrorismfinansiering framhålls. De nationella myndigheterna med ansvar för bekämpning av penningtvätt/terrorismfinansiering har visserligen exklusiv tillsynsbehörighet för att de finansiella instituten uppfyller kraven på bekämpning av penningtvätt/terrorismfinansiering, men i handlingsplanen konstateras att dessa myndigheter och tillsynsmyndigheterna skulle behöva ha ett bättre informationsutbyte och samarbete, inte minst över gränserna, för att en effektiv tillsyn ska kunna uppnås.

När ECB:s banktillsyn utövar sina tillsynsuppgifter ska åtgärder vidtas om man befarar att det förekommer penningtvätt och terrorismfinansiering som kan påverka ett instituts säkerhet och sundhet. Befarad penningtvätt eller terrorismfinansiering kommer att beaktas i samband med tillsynsprocessen – i synnerhet om myndigheter med ansvar för bekämpning av penningtvätt eller terrorismfinansiering har gett uttryck för betänkligheter i sina bedömningar av riskerna för penningtvätt/terrorismfinansiering i samband med enskilda institut. Några exempel då detta särskilt kommer att beaktas:

  1. Vid auktorisation: i vilken omfattning som den sökandes affärsmodell, föreslagna riskhanteringssystem och riskhanteringskontroller samt lämpligheten hos aktieägare, ledamöter, ledningsorgan, högsta ledning och viktiga befattningshavare ger upphov till risker för penningtvätt/terrorismfinansiering.
  2. Som del av den löpande översynen: vid bedömning av förvärv av kvalificerade innehav samt vid lämplighetsbedömning av ledningsorganet.
  3. Inom ramen för översyns- och utvärderingsprocessen (ÖUP): som del av granskningen av risker, affärsmodeller, kredittransaktioner, styrning och intern riskhantering.
  4. I samband med administrativa tillsynsåtgärder och framför allt viten eller åtgärder för att återkalla en auktorisation: därigenom blir det möjligt att säkerställa att de brister i bekämpningen av penningtvätt/terrorismfinansiering som inverkar på tillsynen beaktas med hjälp av tillsynsåtgärder och tillsynsbefogenheter i syfte att minska betänkligheterna i ett tillsynsperspektiv.

Mot denna bakgrund är det viktigt att framhålla att det behövs ett närmare samarbete och ökat informationsutbyte mellan tillsynsmyndigheter och myndigheter med ansvar för bekämpning av penningtvätt/terrorismfinansiering både på nationell och internationell nivå. Orsaken till detta är, som tidigare nämnts, att tillsynsmyndigheterna använder informationen de får från myndigheterna med ansvar för bekämpning av penningtvätt/terrorismfinansiering som underlag för sin tillsynsstrategi mot penningtvätt/terrorismfinansiering för instituten.

För att framgångsrikt bekämpa penningtvätt och terrorismfinansiering inom den finansiella sektorn räcker det inte bara med ett ökat fokus på regelverk och tillsyn. I detta sammanhang spelar instituten en avgörande roll. Instituten är de som i första hand behöver säkerställa att de inte utnyttjas för dessa syften och att frågor som rör bekämpning av penningtvätt/terrorismfinansiering uppmärksammas på lämpligt sätt. I detta hänseende ska instituten bland annat säkerställa att personer i ledningsorgan och i högsta ledning alltid har ett tillräckligt gott anseende och tillräckliga kunskaper, färdigheter och erfarenheter för att kunna utföra sina plikter. Instituten ansvarar även för att säkerställa att deras styrning och riskhantering är adekvat och gör det möjligt att identifiera, bedöma och hantera de risker som de utsätts för (eller kan komma att utsättas för), inbegripet risker för penningtvätt/terrorismfinansiering.

Artiklar om bekämpning av penningtvätt i Supervision newsletter (Nyhetsbrev om tillsyn)

Maj 2019 – Gearing up to fight money laundering (endast på engelska) Maj 2018 – The ECB and anti-money laundering: what we can and cannot do (endast på engelska)

Alla sidor i detta avsnitt

Visselblåsning