Self improduttiv

Ir-riskju tal-kreditu jirrappreżenta waħda mit-tliet prijoritajiet assoluti għall-ħidma superviżorja tal-BĊE. Għalhekk nagħtu attenzjoni partikolari lis-self improduttiv (i.e. self li mhux qed jitħallas lura, jew "self ħażin"), li hu karatteristika prominenti tal-karti tal-bilanċ tal-banek Ewropej.

Dak li jiġri lil self improduttiv (non-performing loans, NPLs) hu importanti għan-nies u għan-negozji billi dan is-self hu piż fuq il-qligħ tal-banek u jassorbi riżorsi prezzjużi, u b'hekk jillimita l-kapaċità tagħhom biex joħorġu self ġdid. Is-self ħażin hu importanti wkoll għas-soċjetà kollha kemm hi billi problemi fis-settur bankarju jistgħu jinfirxu malajr għal partijiet oħra tal-ekonomija, u b'hekk jagħmlu ħsara lill-prospetti għall-impjiegi u t-tkabbir. Għalhekk il-BĊE jappoġġa lill-banek biex jindirizzaw din il-kwistjoni b'mod konformi mar-responsabbiltà tagħna li ngħinu biex jiġu żgurati s-sigurtà u s-solidità tas-sistema bankarja Ewropea.

Superviżjoni. Xi tkun? X’inhu self improduttiv?

Problema kbira

B'mod ġenerali, il-banek Ewropej kellhom self improduttiv b'valur ta' madwar €1 triljun fuq il-kotba tagħhom fi tmiem l-2016. Iċ-ċifra korrispondenti għall-akbar banek fiż-żona tal-euro kienet ta' madwar €880 biljun, li tirrappreżenta kważi 6.2% tal-ammont totali tas-self (meta mqabbla ma' medja ta' madwar 1.3% fl-2016 għall-Istati Uniti u 0.9% għar-Renju Unit).

Filwaqt li l-perċentwal tas-self klassifikat bħala improduttiv naqas minn dakinhar (3.7% tal-ammont totali ta' self fl-ewwel trimestru tal-2019), l-Ewropa fadlilha ħafna x'tagħmel f'dan il-qasam.

L-Istatistika Superviżorja tal-BĊE għall-Attività Bankarja tipprovdi aktar dettalji dwar is-self improduttiv u ċ-ċifri għad-diversi pajjiżi taż-żona tal-euro.

Prijorità superviżorja

Is-superviżuri tal-BĊE jissorveljaw il-livell inġenerali tas-self improduttiv fil-banek taħt superviżjoni bankarja Ewropea. Jivverifikaw ukoll jekk banek individwali jkunux qed jamministraw b’mod adegwat ir-riskji tas-self li joħorġu u jekk ikollhomx strateġiji, strutturi ta’ governanza u proċessi xierqa. Din hi parti mill-proċess superviżorju ta’ rieżami u evalwazzjoni komuni (SREP) li jsir kull sena għal kull bank. Barra minn hekk, il-BĊE regolarment jagħmel eżerċizzji koordinati biex jeżamina l-kwalità tal-assi tal-banek taħt is-superviżjoni diretta tiegħu.

Is-superviżuri tal-BĊE jaħdmu flimkien mas-superviżuri nazzjonali fil-Grupp ta' Livell Għoli NPL biex isibu mod konsistenti u effiċjenti ħalli jiġi indirizzat u mnaqqas is-self improduttiv, abbażi tal-aħjar prattika. L-Awtorità Bankarja Ewropea tipparteċipa wkoll fil-grupp bħala osservatur.

Bħala parti minn din il-ħidma ppubblikajna:

Tiġbor fil-qosor ukoll l-aġġustamenti għall-aspettattivi superviżorji fir-rigward tal-      provvedimenti  prudenzjali għall-NPEs ġodda biex tiġi żgurata l-konsistenza mar-regolament il-      ġdid.

F'Diċembru 2017 l-Awtorità Bankarja Ewropea pproduċiet sett ta' mudelli tal-NPLs biex tiġbor informazzjoni dettaljata u standardizzata dwar it-tranżazzjonijiet li jinvolvu self improduttiv. Peress li jipprovdu aktar dejta affidabbli għax-xerrejja u l-bejjiegħa, dawn il-mudelli għandhom jgħinu biex itejbu s-suq għall-NPLs u fl-aħħarnett iservu bħala pedament għal tranżazzjonijiet oħra fl-Ewropa kollha.

Sforz konġunt

Minbarra azzjoni superviżorja, hi meħtieġa azzjoni f'żewġ oqsma oħra biex jiġi indirizzat l-ammont kbir ta' NPLs. L-ewwel waħda hi azzjoni legali: f'xi pajjiżi Ewropej, jista' jkun li l-istrumenti legali disponibbli mhumiex biżżejjed jew ma jippermettux ir-riżoluzzjoni f'waqtha tas-self improduttiv. It-tieni waħda hi azzjoni fis-swieq sekondarji: permezz ta' dawn is-swieq il-banek jistgħu jittrasferixxu r-riskju taż-żamma ta' NPLs lil investituri mhux bankarji, iżda s-swieq spiss ikunu sottożviluppati.

F'Lulju 2017, abbażi ta' ideat proposti mill-BĊE, il-Kunsill għall-Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji tal-UE fassal pjan ta' azzjoni biex jiġi indirizzat is-self improduttiv fl-Ewropa. Il-pjan jinkludi azzjonijiet fit-tliet oqsma: is-superviżjoni bankarja, l-oqfsa tar-riformi tal-insolvenza u tal-irkupru tad-dejn, u l-iżvilupp tas-swieq sekondarji. F'Jannar 2018 il-Kummissjoni ppubblikat l-ewwel rapport dwar il-progress li sar fit-tnaqqis tal-NPLs.

Ara l-Financial Stability Review 2017 tal-BĊE għal aktar informazzjoni dwar ir-riskju li għadd kbir ta' NPLs jirrappreżenta għall-istabbiltà finanzjarja u t-tkabbir finanzjarju u għal aktar dettalji dwar kif fallimenti tas-suq tas-self improduttiv jistgħu jingħelbu bi pjattaformi tat-tranżazzjonijiet.

Skambju ta' fehmiet

L-inizjattivi maħsuba biex jindirizzaw l-NPLs qajmu mistoqsijiet dwar l-approċċ, l-impatt u l-mandat superviżorju ġenerali. It-tweġibiet tal-BĊE għal ittri relatati minn membri tal-Parlament Ewropew huma ppreżentati hawn taħt.