SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Misligholdte lån

Kreditrisiko er uløseligt forbundet med bankvirksomhed. Når en bank yder et lån, er der altid en risiko for, at det ikke bliver betalt tilbage. Det er også grunden til, at ECB i tilsynsarbejdet har fokus på kreditrisiko. Her er vi særlig opmærksomme på misligholdte lån (non-performing loans, NPL).

Tilsyn. Hvad går det ud på? Hvad er misligholdte lån?

Omfanget af misligholdte lån har stor betydning for økonomien, fordi disse lån belaster bankernes rentabilitet, lægger beslag på værdifulde ressourcer og derfor begrænser bankernes mulighed for at yde nye lån. Problemer i banksektoren kan også hurtigt sprede sig til andre dele af økonomien og forværre job- og vækstudsigterne. Derfor støtter ECB bankerne i deres håndtering af dette problem. Det er med til at sikre, at det europæiske banksystem er sikkert og solidt.

I ECB's kvartårlige banktilsynsstatistik findes flere detaljer om omfanget af misligholdte lån.

ECB's banktilsynsstatistik

Et tilsynsmæssigt fokus

Misligholdte lån kan have en stor indvirkning på en banks soliditet. Derfor holder ECB som tilsynsmyndighed et skarpt øje med omfanget af misligholdte lån i bankerne Det kontrolleres også, om bankerne håndterer risikoen ved deres lån på en hensigtsmæssig måde, og om de har indført passende strategier, ledelsesstrukturer og -processer. Dette indgår i den tilsynskontrol- og vurderingsproces (SREP), der hvert år gennemføres i de enkelte banker.

Passende kreditstandarder og styring af kreditrisikoen har afgørende betydning for, at risikoen for, at lån bliver misligholdt, og for mange dårlige lån hober sig op i bankerne, kan reduceres. For at minimere denne risiko bør bankerne

  • kun yde lån til kunder, hvis det er sandsynligt, at de kan betale lånet tilbage
  • holde øje med lånoplysninger for at identificere nødlidende låntagere på et tidligt tidspunkt og rette op på situationen
  • tage kontakt til rentable nødlidende låntagere for at omlægge deres lån
  • bogføre tilstrækkelige hensættelser i god tid til at sikre en tilstrækkelig dækning af tab
  • bestræbe sig på at nedbringe deres beholdning af misligholdte lån.

Sunde kreditstandarder, korrekt risikostyring og proaktiv håndtering af misligholdte lån er særlig vigtigt under coronakrisen, idet der sandsynligvis vil være en markant stigning i betalingsrestancer, når de foranstaltninger, der er indført for at bekæmpe krisen, ophæves.

For at hjælpe bankerne med at komme igennem krisen, så de kan fortsætte deres långivning, har ECB givet dem en vis fleksibilitet, bl.a. med hensyn til klassificeringen af lån til rentable låntagere, som kun er midlertidigt nødlidende. Det er dog nødvendigt at udvise årvågenhed for at sikre, at fleksibiliteten ikke medfører, at der ydes støtte til urentable låntagere, og at deres lån for sent klassificeres som misligholdte lån.

ECB har ydet bankerne vejledning i, hvordan de håndterer dårlige lån, og om hensigtsmæssig hensættelsespraksis.

En fælles indsats

Foruden de tilsynsmæssige tiltag er der behov for tiltag på to andre områder for at nedbringe de store beholdninger af misligholdte lån. For det første retlige tiltag, idet de forhåndenværende retlige værktøjer i nogle europæiske lande kan være utilstrækkelige, eller de giver ikke mulighed for en rettidig afvikling af dårlige lån.

For det andet tiltag på de sekundære markeder. Selvom bankerne kan bruge disse markeder til at overføre risikoen ved beholdningerne af misligholdte lån til andre investorer end banker, er markederne ofte underudviklede. Dette får endnu større betydning på baggrund af coronakrisen og den forventede stigning i omfanget af misligholdte lån.

Formanden for ECB's tilsynsråd, Andrea Enria, har også foreslået, at et europæisk porteføljeadministrationsselskab eller et netværk af porteføljeadministrationsselskaber kunne indgå i løsningen på dette problem.

For at håndtere problemet med misligholdte lån på EU-plan har EU-Rådet (økonomi og finans) i 2017 opstillet en handlingsplan, der omfatter handling på alle tre områder, dvs. banktilsyn, reformer af rammerne for insolvens og inddrivelse af gæld og udvikling af sekundære markeder. Europa-Kommissionen overvåger fremskridtene med nedbringelsen af misligholdte lån. I december 2020 fremlagde den desuden en strategi for at forebygge en fremtidig opbygning af misligholdte lån som følge af coronakrisen.

Alle sider i dette afsnit

Whistleblowing