Misligholdte lån

Kreditrisiko er en af de tre højeste prioriteter for ECB's tilsyn. Derfor er vi særlig opmærksomme på misligholdte lån (dvs. lån, der ikke bliver tilbagebetalt, eller "dårlige lån"), som indtager en markant plads på de europæiske bankers balancer.

Misligholdte lån har også stor betydning for både enkeltpersoner og virksomheder, fordi disse lån påvirker bankernes rentabilitet negativt, lægger beslag på værdifulde ressourcer og begrænser bankernes mulighed for at yde nye lån. Dårlige lån har også stor betydning for samfundet som helhed, idet problemer i banksektoren hurtigt kan spredes til andre dele af økonomien og skade udsigterne for beskæftigelsen og væksten. Og fordi det er ECB's ansvar at sikre det europæiske banksystems sikkerhed og soliditet, støtter vi bankerne i at løse dette problem.

Tilsyn. Hvad går det ud på? Hvad er misligholdte lån?

Et stort problem

Overordnet set havde de europæiske banker misligholdte lån til en værdi af ca. 1 billion euro i deres regnskaber ved udgangen af 2016. Det tilsvarende tal for de største banker i euroområdet var ca. 880 mia. euro, eller næsten 6,2 pct. af det samlede lånebeløb (til sammenligning var gennemsnittet i 2016 ca. 1,3 pct. for USA's vedkommende og 0,9 pct. for Storbritanniens vedkommende).

Selvom procentdelen af lån, der klassificeres som misligholdte, siden er faldet (3,7 pct. af det samlede udlånsbeløb i 1. kvartal 2019), er Europa stadig langt bagefter på dette område.

ECB's banktilsynsstatistik indeholder nærmere oplysninger om misligholdte lån og tal for de forskellige lande i euroområdet.

En tilsynsprioritet

ECB's banktilsyn overvåger den samlede andel af misligholdte lån i bankerne. Det kontrollerer også, at de enkelte banker håndterer risikoen ved deres lån på en hensigtsmæssig måde, og at de har indført passende strategier, ledelsesstrukturer og -processer. Dette indgår i den almindelige tilsynskontrol- og vurderingsproces (SREP), der hvert år gennemføres i de enkelte banker. Endvidere gennemføres der regelmæssigt en koordineret gennemgang af aktivkvaliteten i de banker, som ECB fører direkte tilsyn med.

ECB's banktilsyn arbejder sammen med de nationale tilsynsmyndigheder i en gruppe på højt plan vedrørende misligholdte lån om at finde en ensartet og effektiv måde, baseret på bedste praksis, til både at håndtere og reducere dårlige lån. Den Europæiske Banktilsynsmyndighed deltager også i gruppen som observatør.

Som led i dette arbejde har vi offentliggjort følgende dokumenter:

I december 2017 udarbejdede Den Europæiske Banktilsynsmyndighed et sæt skemaer vedrørende misligholdte lån for at indsamle standardiseret information om transaktioner, der omfatter misligholdte lån. Skemaerne indeholder mere pålidelige data for købere og sælgere og bør derfor bidrage til at forbedre markedet for misligholdte lån og i sidste instans udgøre grundlaget for yderligere transaktioner i hele Europa.

En fælles indsats

Ud over tilsynsmæssige tiltag er der behov for tiltag på to andre områder for at nedbringe de store beholdninger af misligholdte lån. Det første er retlige tiltag, idet de forhåndenværende retlige værktøjer i nogle europæiske lande kan være utilstrækkelige eller ikke give mulighed for en rettidig afvikling af dårlige lån. Det andet er tiltag på de sekundære markeder, idet bankerne via disse markeder kan overføre risikoen ved beholdningerne af misligholdte lån til andre investorer end banker. Markederne er dog ofte underudviklede.

I juli 2017 udarbejdede EU-landenes økonomi- og finansministre (Ecofin-Rådet) på baggrund af ideer, som ECB var fremkommet med, en handlingsplan for behandling af misligholdte lån i Europa. Planen omfattede tiltag inden for disse tre områder: banktilsyn, reformer af rammerne for insolvens og inddrivelse af gæld samt udvikling af de sekundære markeder. I januar 2018 offentliggjorde Kommissionen den første statusrapport om nedbringelsen af misligholdte lån.

Se ECB's Financial Stability Review 2017, der indeholder nærmere oplysninger om den risiko, som et stort antal misligholdte lån udgør for finansiel stabilitet og vækst. Her kan man også læse om, hvordan markedssvigt med hensyn til misligholdte lån kan afhjælpes ved hjælp af transaktionsplatforme.

Udveksling af synspunkter

Initiativerne til at håndtere misligholdte lån har affødt spørgsmål om tilgangen generelt, effekten samt tilsynsmandatet. ECB's svar på breve fra medlemmer af Europa-Parlamentet i denne forbindelse findes nedenfor.