Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Nödlidande lån

Kreditrisk är en risk som är förenad med bankverksamhet. Att bevilja lån medför alltid en risk att dessa inte återbetalas. Av samma skäl står kreditrisk i fokus för ECB:s tillsynsarbete, med särskild uppmärksamhet ägnad åt nödlidande lån (NPL).

Tillsyn. Hur fungerar det? Vad är nödlidande lån?

Nivån av nödlidande lån är viktig för ekonomin eftersom sådana lån tynger bankernas lönsamhet och slukar viktiga resurser, vilket begränsar bankernas möjligheter till att bevilja nya lån. Problem i banksektorn kan också snabbt sprida sig till andra delar av ekonomin och negativt påverka utvecklingen för sysselsättning och tillväxt. ECB hjälper därför banker att ta itu med den här frågan så att det europeiska bank­systemet ska vara säkert och sunt.

I ECB:s kvartalsvisa banktillsynsstatistik hittas mer detaljerad information om nivåerna på nödlidande lån.

Statistik från ECB:s banktillsyn

Tillsynsfokus

Nödlidande lån kan ha en stor inverkan på en banks soliditet. Därför övervakar ECB:s banktillsyn noga nivån på bankers nödlidande lån. De kontrollerar också om banker på ett adekvat sätt hanterar låneriskerna och om de har inrättat lämpliga strategier, styrningsstrukturer och processer. Detta är en del av den gemensamma översyns- och utvärderingsprocess (ÖUP) som årligen utförs för varje bank.

Adekvata kreditstandarder och adekvat kreditriskhantering är avgörande för att minska risken för att lån blir nödlidande och att banker drar på sig dåliga lån. I syfte att minimera denna risk bör banker:

  • endast låna ut till kunder som sannolikt kommer att kunna betala tillbaka
  • övervaka låneinformation för att i ett tidigt skede identifiera låntagare med svårigheter och åtgärda situationen
  • samarbeta med livskraftiga låntagare för att omstrukturera deras lån
  • göra avsättningar i ett tidigt skede för att säkerställa tillräckliga reserveringar för kreditförluster
  • arbeta med att reducera innehav av nödlidande lån.

Sunda kreditstandarder, lämplig riskhantering och aktiv hantering av nödlidande lån är särskilt viktiga under coronakrisen i och med att betalningsstörningarna sannolikt kommer att öka kraftigt när de åtgärder som vidtagits för bekämpa krisen avvecklas.

För att hjälpa banker att klara av krisen och fortsätta att låna ut har ECB beviljat dem viss flexibilitet, inbegripet vid klassificering av lån till livskraftiga låntagare som bara har övergående problem. Här krävs dock vaksamhet så att denna flexibilitet inte leder till att icke livskraftiga låntagare erhåller stöd och att det går för lång tid innan deras lån klassificeras som nödlidande.

ECB har gett banker vägledning om hur de ska hantera dåliga lån och göra lämpliga avsättningar.

En gemensam insats

Utöver tillsynsåtgärder behövs åtgärder på två andra områden för att tackla den höga stocken nödlidande lån. För det första krävs rättsliga åtgärder. I vissa europeiska länder är sådana verktyg eventuellt inte tillgängliga eller otillräckliga för att inom rimlig tid hantera dåliga lån.

För det andra krävs åtgärder på andrahandsmarknaderna. Även om banker kan använda sig av dessa marknader för att överföra risken att inneha nödlidande lån till andra investerare är dessa marknader ofta dåligt utvecklade. Detta blir ännu viktigare under coronakrisen och den förväntade ökningen av nödlidande lån.

Ordföranden för ECB:s tillsynsnämnd, Andrea Enria, har också föreslagit att ett europeiskt kapitalförvaltningsbolag, eller ett nätverk av sådana bolag, skulle kunna vara en del av lösningen på den här frågan.

För att ta itu med frågan om nödlidande lån på europeisk nivå fastställde Ekofinrådet 2017 en handlingsplan som omfattar åtgärder inom alla tre områden: banktillsyn, reformer för insolvens och skuldindrivning samt utveckling av andrahandsmarknader. EU-kommissionen övervakar framstegen med att reducera nödlidande lån och presenterade i december 2020 även en strategi för att förhindra en framtida uppbyggnad av nödlidande lån som resultat av coronakrisen.

Alla sidor i detta avsnitt

Visselblåsning