Nödlidande lån

Kreditrisk är en av de tre viktigaste frågorna för ECB:s tillsynsarbete. Vi lägger således särskild uppmärksamhet på nödlidande lån (dvs. lån som inte återbetalas eller s.k. dåliga lån) som har en framträdande plats på europeiska bankers balansräkningar.

Vad som händer med nödlidande lån (NPL) är viktigt för människor och företag eftersom dessa lån tynger bankernas lönsamhet och slukar viktiga resurser, vilket begränsar bankernas möjligheter till att bevilja nya lån. Dåliga lån är också ett viktigt tema för hela samhället eftersom problem i banksektorn snabbt kan sprida sig till andra delar av ekonomin, med skadliga konsekvenser för sysselsättning och tillväxt. ECB stöder alltså banker med att ta itu med den här frågan i linje med vårt ansvar att bidra till att det europeiska banksystemet är säkert och sunt.

Tillsyn. Hur fungerar det? Vad är nödlidande lån?

Ett stort problem

Europeiska banker hade i slutet av 2016 generellt nödlidande lån till ett värde av 1 000 miljarder euro i sina böcker. Motsvarande siffra för de största bankerna i euroområdet var runt 880 miljarder euro, vilket motsvarade nästan 6,2 procent av det totala lånebeloppet (jämfört med ett genomsnitt 2016 på cirka 1,3 procent för USA och 0,9 procent för Storbritannien).

Även om den procentuella andelen lån som klassificerats som nödlidande har minskat (3,7 procent av det totala lånebeloppet i det första kvartalet 2019) har Europa mycket att göra på den här fronten.

Statistik från ECB:s banktillsyn ger mer uppgifter om nödlidande lån och siffror för olika euroländer.

En tilllsynsprioritet

ECB:s banktillsyn håller uppsikt över den totala nivån av bankers nödlidande lån. De kontrollerar också att enskilda banker hanterar lånens riskfylldhet på ett adekvat sätt och att de har inrättat lämpliga strategier, styrningsstrukturer och processer. Detta ingår i den gemensamma översyns- och utvärderingsprocessen (ÖUP) som årligen utförs för varje bank. Vidare gör ECB regelbundet samordnade granskningar av kvaliteten på tillgångar hos de banker som står under ECB:s direkta tillsyn.

I högnivågruppen arbetar tillsynspersonal från ECB tillsammans med personal från de nationella tillsynsmyndigheterna för att försöka finna en väg för hur man på ett effektivt och enhetligt sätt kan hantera och minska antalet dåliga lån. Arbetetet baseras på bästa praxis. Europeiska bankmyndigheten deltar också i denna grupp som observatör.

Som del av detta arbete har vi offentliggjort följande publikationer:

I december 2017 tog Europeiska bankmyndigheten fram en rad mallar för nödlidande lån för att samla in detaljerad och standardiserad information om transaktioner som involverar nödlidande lån. Genom att ge köpare och säljare mer tillförlitliga data ska dessa mallar bidra till att förbättra marknaden för nödlidande lån och så småningom tjäna som grund för ytterligare transaktioner i hela Europa.

En gemensam insats

Utöver tillsynsåtgärder behövs åtgärder på två andra områden för att tackla den höga stocken nödlidande lån. För det första krävs rättsliga åtgärder: i vissa europeiska länder är sådana verktyg eventuellt inte tillgängliga eller otillräckliga för att inom rimlig tid hantera dåliga lån. För det andra krävs åtgärder på andrahandsmarknaderna: genom dessa marknader kan banker överföra risken att inneha nödlidande lån till andra investerare än banker, men marknaderna är ofta dåligt utvecklade.

Baserat på förslag från ECB lade Ekofinrådet i juli 2017 fram en aktionsplan för att tackla nödlidande lån i Europa. Planen omfattar åtgärder på samtliga tre områden: banktillsyn, reformer för insolvens och skuldåtervinning samt utvecklingen av andrahandsmarknader. I januari 2018 publicerade kommissionen en första lägesrapport om minskning av nödlidande lån.

Se ECB:s Financial Stability Review 2017 för mer information om vilket hot det stora antalet nödlidande lån utgör för den finansiella stabiliteten och tillväxten och läs om hur brister på marknaden för nödlidande lån kan övervinnas med transaktionsplattformar.

Åsiktsutbyte

Initiativen som syftar till att komma till rätta med nödlidande lån har lett till frågor om tillsynens övergripande tillvägagångssätt, dess effekt och mandat. ECB:s svar på frågor som rör detta ämne från ledamöter i Europaparlamentet presenteras nedan.