Neveiksnios paskolos

Kredito rizika – vienas iš trijų svarbiausių ECB vykdomos priežiūros prioritetų. Todėl ypatingą dėmesį skiriame neveiksnioms paskoloms (t. y. negrąžinamoms arba vadinamosioms blogoms paskoloms); Europos bankų balansuose joms tenka išskirtinė vieta.

Gyventojams ir įmonėms svarbu, kas daroma su neveiksniomis paskolomis (NP), nes jos kenkia bankų pelningumui ir atima vertingų išteklių, taip ribodamos bankų galimybes teikti naujas paskolas. Blogų paskolų klausimas svarbus ir visai visuomenei, nes bankų sektoriuje iškilusios problemos gali greitai išplisti į kitus ekonomikos sektorius, tapdamos kliūtimi darbo vietų kūrimui ir ekonomikos augimui. Todėl ECB, vykdydamas savo pareigą padėti užtikrinti Europos bankų sistemos saugumą ir patikimumą, padeda bankams spręsti šį klausimą.

Priežiūra – iš arčiau. Kas yra neveiksnios paskolos?

Didelė problema

2016 m. pabaigoje Europos bankų balansuose neveiksnių paskolų vertė iš viso sudarė apie 1 trln. eurų. Didžiausių euro zonos bankų neveiksnių paskolų portfelis sudarė apie 880 milijardų eurų, o tai yra beveik 6,2 % visų paskolų vertės (plg. 2016 m. Jungtinėse Valstijose neveiksnios paskolos vidutiniškai sudarė apie 1,3 % visų paskolų, Jungtinėje Karalystėje – apie 0,9 %).

Ir nors neveiksniomis laikomų paskolų procentas sumažėjo (2019 m. pirmąjį ketvirtį jos sudarė 3,7 % visų paskolų), Europai šioje srityje reikia dar daug nuveikti.

Daugiau duomenų apie neveiksnias paskolas ir atskiras euro zonos šalis pateikiama skiltyje ECB bankų priežiūros statistika.

Priežiūros prioritetas

ECB priežiūros ekspertai stebi bendrą bankų neveiksnių paskolų lygį. Taip pat tikrinama, ar bankai tinkamai valdo savo paskolų rizikingumą ir ar yra tam parengę atitinkamą strategiją, valdymo struktūrą ir tvarką. Visa tai tikrinama priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso (angl. supervisory review and evaluation process, SREP) metu. SREP kasmet atliekamas kiekviename banke. Be to, ECB reguliariai vykdo tiesiogiai prižiūrimų bankų turto kokybės peržiūrą.

ECB priežiūros ekspertai ir nacionalinių priežiūros institucijų atstovai kartu dirba NP klausimų aukšto lygio grupėje. Jos užduotis – išnagrinėjus geriausios patirties pavyzdžius rasti nuoseklų ir veiksmingą blogų paskolų problemos sprendimo būdą ir sumažinti jų lygį. Šioje grupėje stebėtojo teisėmis dalyvauja ir Europos bankininkystės institucija.

Grupės darbo rezultatai:

2017 m. gruodžio mėn. Europos bankininkystės institucija parengė su NP susijusių formų rinkinį, kad galėtų rinkti išsamią ir nuoseklią informaciją apie sandorius, susijusius su neveiksniomis paskolomis. Taip pirkėjai ir pardavėjai gauna patikimesnę informaciją, todėl padėtis NP rinkoje turėtų pasitaisyti. Be to, remiantis šiomis formomis surinkta informacija būtų sudaromi sandoriai visoje Europoje.

Bendros pastangos

Sprendžiant neveiksnių paskolų klausimą, svarbūs ne tik priežiūros veiksmai. Veiksmų reikia imtis dar dviejose srityse. Pirmoji – teisinės priemonės. Kai kuriose Europos šalyse taikomos teisinės priemonės gali būti nepakankamos, siekiant laiku susitvarkyti su blogomis paskolomis. Antroji sritis – veiksmai antrinėse rinkose. Šiose rinkose bankai gali perleisti su NP laikymu susijusią riziką nebankiniams investuotojams, tačiau neretai šios rinkos nėra pakankamai išvystytos.

ES Ekonomikos ir finansų reikalų taryba, atsižvelgdama į ECB pasiūlytas idėjas, 2017 m. liepos mėn. parengė veiksmų planą neveiksnių paskolų problemai Europoje spręsti. Plane numatomi veiksmai, apimantys visas tris sritis: bankų priežiūrą, nemokumo ir skolų susigrąžinimo procedūrų reformas ir antrinių rinkų plėtojimą. 2018 m. sausio mėn. Komisija paskelbė pirmąją pažangos ataskaitą apie NP lygio mažinimą.

ECB leidinyje „Finansinio stabilumo apžvalga – 2017 m.“ (Financial Stability Review 2017) pateikiama daugiau informacijos apie tai, kokį pavojų aukštas NP lygis kelia finansiniam stabilumui ir augimui. Čia taip pat rašoma, kaip sandorių platformos galėtų padėti įveikti neveiksnių paskolų rinkos sutrikimus.

Pasikeitimas nuomonėmis

Kai buvo imtasi iniciatyvų neveiksnių paskolų problemai spręsti, iškilo klausimų dėl bendros strategijos, poveikio ir priežiūros įgaliojimų. ECB atsakymus į Europos Parlamento narių raštu pateiktus klausimus galima rasti čia: