Creditele neperformante

Riscul de credit constituie una dintre principalele trei priorități ale activității de supraveghere a BCE. Din acest motiv, acordăm o atenție deosebită creditelor neperformante (mai exact, creditelor care nu sunt rambursate sau „creditelor îndoielnice”), care ocupă un loc preponderent în bilanțurile băncilor europene.

Situația creditelor neperformante prezintă relevanță atât pentru populație, cât și pentru întreprinderi, întrucât aceste credite afectează profitabilitatea băncilor și absorb resurse prețioase, limitând capacitatea băncilor de a acorda noi împrumuturi. Creditele neperformante dețin un rol important și pentru societate în ansamblu, deoarece problemele din sectorul bancar se pot propaga rapid la nivelul altor segmente ale economiei, dăunând perspectivelor creării de locuri de muncă și ale creșterii economice. Prin urmare, BCE sprijină băncile în soluționarea acestei probleme, în concordanță cu responsabilitatea sa de a contribui la garantarea siguranței și solidității sistemului bancar european.

Supravegherea explicată: Ce sunt creditele neperformante?

O problemă majoră

La nivel general, băncile europene dețineau în registrele lor credite neperformante în valoare de aproximativ 1 000 de miliarde EUR la sfârșitul anului 2016. Cifra corespunzătoare celor mai mari bănci din zona euro se situa la circa 880 de miliarde EUR, reprezentând aproape 6,2% din valoarea totală a creditelor (comparativ cu media din anul 2016 de aproximativ 1,3% pentru Statele Unite și 0,9% pentru Regatul Unit).

Deși procentul creditelor clasificate ca neperformante s-a redus de atunci (3,7% din valoarea totală a creditelor în trimestrul I 2019), Europa are mult de recuperat în acest domeniu.

Statisticile privind supravegherea bancară ale BCE oferă detalii suplimentare privind creditele neperformante și cifrele aferente diferitelor țări din zona euro.

O prioritate în materie de supraveghere

Supraveghetorii din cadrul BCE monitorizează nivelul general al creditelor neperformante în rândul băncilor din zona euro. Aceștia verifică, de asemenea, dacă băncile individuale gestionează în mod adecvat gradul de risc al creditelor pe care le acordă și dacă dispun de strategii, structuri de guvernanță și procese corespunzătoare. Aceste verificări fac parte din procesul comun de supraveghere și evaluare (PSE), care este efectuat anual pentru fiecare bancă. Totodată, BCE derulează periodic exerciții coordonate de evaluare a calității activelor băncilor pe care le supraveghează direct.

Supraveghetorii din cadrul BCE colaborează cu autoritățile naționale de supraveghere în cadrul Grupului la nivel înalt privind creditele neperformante în vederea găsirii unei modalități coerente și eficace de soluționare a problemei creditelor neperformante și de reducere a acestora, pe baza celor mai bune practici. Autoritatea bancară europeană participă, de asemenea, la acest grup în calitate de observator.

În cadrul acestei activități, am publicat:

În luna decembrie 2017, Autoritatea bancară europeană a elaborat un set de modele privind creditele neperformante, destinate colectării de informații detaliate și standardizate referitoare la operațiunile care implică aceste credite. Prin datele mai fiabile furnizate cumpărătorilor și vânzătorilor, aceste modele ar trebui să contribuie la ameliorarea pieței creditelor neperformante și, în ultimă instanță, să servească drept bază pentru noi operațiuni în întreaga Europă.

Un efort comun

Pe lângă activitățile de supraveghere, pentru a soluționa problema stocului substanțial de credite neperformante, trebuie adoptate măsuri în alte două domenii. Mai întâi, în domeniul juridic: în unele țări europene, este posibil ca instrumentele juridice disponibile să nu fie suficiente sau să nu permită soluționarea oportună a creditelor neperformante. Al doilea domeniu de acțiune vizează piețele secundare: prin intermediul acestora, băncile pot transfera riscul deținerii de credite neperformante către investitori nebancari, numai că piețele sunt adesea subdezvoltate.

În luna iulie 2017, pornind de la ideile propuse de BCE, Consiliul Afaceri Economice și Financiare al UE a definit un plan de acțiune pentru soluționarea problemei creditelor neperformante în Europa. Planul include măsuri în toate cele trei domenii: supraveghere bancară, reforme ale cadrelor de insolvență și de recuperare a datoriilor și dezvoltarea piețelor secundare. În luna ianuarie 2018, Comisia a publicat primul raport privind progresele înregistrate în reducerea creditelor neperformante.

A se vedea publicația Financial Stability Review 2017 a BCE pentru a afla mai multe informații despre riscul pe care numărul ridicat de credite neperformante îl reprezintă pentru stabilitatea financiară și creșterea economică, precum și despre modul în care deficiențele pieței creditelor neperformante ar putea fi depășite cu ajutorul platformelor de tranzacționare.

Un schimb de opinii

Inițiativele destinate soluționării problemei creditelor neperformante au suscitat întrebări privind abordarea generală, impactul acestora și mandatul de supraveghere. Răspunsurile BCE la scrisorile adresate de deputați în Parlamentul European sunt prezentate mai jos.