Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Необслужвани кредити

Кредитният риск е присъщ на банковата дейност - отпускането на кредити винаги носи риск те да не бъдат изплатени. Поради това кредитният риск е акцент в работата на надзора в ЕЦБ, където обръщаме особено внимание на необслужваните кредити (НОК).

Надзорът. Как работи? Какво представляват необслужваните кредити?

Равнището на необслужваните кредити е важно за икономиката, тъй като те отслабват рентабилността на банките и поглъщат ценни техни ресурси, ограничавайки възможностите им да отпускат нови кредити. Проблемите в банковия сектор може лесно да се разпространят в други сфери на икономиката, като по този начин навреждат на перспективите за заетостта и растежа. Затова ЕЦБ подкрепя банките в справянето с този проблем, помагайки им по този начин да гарантират сигурност и стабилност на европейската банкова система.

Тримесечната надзорна банкова статистика на ЕЦБ съдържа повече подробности за равнището на необслужваните кредити.

Надзорна банкова статистика на ЕЦБ

В центъра на вниманието на надзора

Необслужваните кредити могат да окажат силно въздействие върху стабилността на дадена банка. Затова надзорниците от ЕЦБ наблюдават внимателно равнището им във всички банки. Те също така проверяват дали банките управляват адекватно рисковия характер на своите кредити и дали разполагат с подходящи стратегии, управленски структури и процедури. Това е част от процеса по надзорен преглед и оценка (ПНПО), който се извършва ежегодно за всяка банка.

Подходящите стандарти за кредитиране и управлението на кредитния риск са от решаващо значение за това да се намали рискът кредити да станат необслужвани и банките да натрупат голямо количество такива кредити. За да се сведе до минимум този риск, банките би трябвало:

  • да отпускат заеми само на клиенти, които е вероятно да ги изплатят
  • да наблюдават информацията за кредитите, за да идентифицират отрано кредитополучателите в затруднение и да предприемат мерки за разрешаване на ситуацията
  • да разговарят с жизнеспособните кредитополучатели в затруднение с цел да преструктурират кредитите им
  • да заделят отрано достатъчни провизии, за да осигурят подходящо покритие на загубите
  • да предприемат действия за редуциране на наличностите от необслужвани кредити

Солидните стандарти за кредитиране, доброто управление на риска и активното управление на необслужваните кредити са особено важни в контекста на кризата с коронавируса, тъй като е вероятно рязко да нараснат просрочените плащания, след като бъдат прекратени мерките за преодоляване на кризата.

За да помогне на банките да се справят с кризата и да продължат да отпускат кредити, ЕЦБ им предостави известна гъвкавост, включително по отношение на класифицирането на кредити на жизнеспособни кредитополучатели, които само временно са изпаднали в затруднение. Нужна е обаче бдителност, за да не доведе тази гъвкавост до подкрепа за нежизнеспособни кредитополучатели и отлагане на класифицирането на техните кредити като необслужвани.

ЕЦБ е предоставила на банките указания как да се справят с лошите кредити и как да формират подходящи провизии.

Обединяване на усилията

Наред с надзорната дейност за справяне с големия обем НОК са необходими действия в още две области. Първата е правната област – в някои европейски държави наличните правни инструменти може да не са достатъчни или да не позволяват навременното уреждане на лошите кредити.

Втората област на действие са вторичните пазари – макар че чрез тях банките могат да прехвърлят риска от държането на НОК към небанкови инвеститори, тези пазари често са недостатъчно развити. Това придобива още по-голямо значение в контекста на кризата с коронавируса и очакваното повишаване на равнището на необслужвани кредити.

Председателят на Надзорния съвет на ЕЦБ Андреа Енрия заяви, че част от решението на проблема може да бъде европейска компания за управление на активи или мрежа от компании за управление на активи.

През 2017 г. Съветът по икономически и парични въпроси на ЕС състави план за действие за справяне с проблема с необслужваните кредити на европейско равнище. Той предвижда действия в три области: банков надзор, реформа на рамките за несъстоятелността и събирането на вземания, и развитие на вторичните пазари. Европейската комисия наблюдава напредъка в редуцирането на необслужваните кредити. През декември 2020 г. тя също така представи стратегия за предотвратяване на бъдещо натрупване на такива кредити в резултат от кризата с коронавируса.

Всички страници в този раздел

Подайте сигнал