Необслужвани кредити

Кредитният риск е един от трите най-важни приоритета в надзорната дейност на ЕЦБ. Затова обръщаме особено внимание на необслужваните кредити (т.е. кредити, които не се изплащат, или „лоши кредити“) с отчетливо присъствие в балансите на европейските банки.

Съдбата на необслужваните кредити (НОК) е важна за гражданите и за фирмите, тъй като тези кредити отслабват рентабилността на банките и поглъщат ценни ресурси, ограничавайки възможностите им да отпускат нови заеми. Освен това лошите кредити имат значение за обществото като цяло, тъй като проблемите в банковия сектор бързо могат да се разпрострат и в други части на икономиката, влошавайки перспективите за заетостта и растежа. Ето защо ЕЦБ подкрепя банките в действията им за преодоляване на този проблем, в съответствие със задължението ни да допринасяме за сигурността и стабилността на европейската банкова система.

Надзорът. Как работи? Какво представляват необслужваните кредити?

Мащабен проблем

В края на 2016 г. европейските банки като цяло имаха в балансите си необслужвани кредити на обща стойност около 1 трлн. евро. За най-големите банки в еврозоната размерът им беше съответно около 880 млрд. евро, т.е. близо 6,2% от общия размер на кредитите (сравнението с 2016 г. показва средно около 1,3% в САЩ и 0,9% в Обединеното кралство).

Макар че оттогава насам процентът на кредитите, класифицирани като необслужвани, намаля (3,7% от общия размер на кредитите през първото тримесечие на 2019 г.), Европа има много за наваксване в тази област.

Надзорната банкова статистика в ЕЦБ осигурява повече подробности за необслужваните кредити, както и стойностите за различните държави в еврозоната.

Надзорен приоритет

Надзорниците в ЕЦБ наблюдават общото равнище на необслужваните кредити във всички банки. Те също така проверяват дали отделните банки управляват адекватно рисковия характер на своите кредити и дали разполагат с подходящи стратегии, управленски структури и процедури. Това е част от общия процес по надзорен преглед и оценка (ПНПО), който се извършва ежегодно за всяка банка. Освен това ЕЦБ редовно извършва координирани прегледи на качеството на активите на банките, които са под неин пряк надзор.

Надзорниците в ЕЦБ работят съвместно с националните надзорни органи в рамките на групата на високо равнище за необслужваните кредити. Те търсят последователни и ефикасни начини за справяне с лошите кредити и за тяхното редуциране въз основа на най-добрите практики. Европейският банков орган също участва в групата като наблюдател.

Част от работата беше публикуването на:

През декември 2017 г. Европейският банков орган изработи набор от образци за НОК, чрез които да събира подробна и стандартизирана информация за операциите, свързани с необслужвани кредити. Осигурявайки по-надеждни данни на продавачите и купувачите, тези образци би трябвало да подобрят пазара на НОК и в крайна сметка да послужат за основа на по-нататъшни операции в цяла Европа.

Обединяване на усилията

Наред с надзорната дейност за справяне с големия обем НОК са необходими действия в още две области. Първата е правната област – в някои европейски държави наличните правни инструменти може да не са достатъчни или да не позволяват навременното уреждане на лошите кредити. Втората област на действие са вторичните пазари – чрез тях банките могат да прехвърлят риска от държането на НОК към небанкови инвеститори; тези пазари обаче често са недостатъчно развити.

През юли 2017 г. въз основа на предложени от ЕЦБ идеи Съветът по икономически и финансови въпроси на ЕС състави план за действие за справяне с необслужваните кредити в Европа. Планът съдържа действия и в трите области – банков надзор, реформиране на рамките за неплатежоспособност и събиране на дълг и развитие на вторичните пазари. През януари 2018 г. Комисията публикува първия си доклад за напредъка по редуцирането на НОК.

Вижте изданието на ЕЦБ Преглед на финансовата стабилност 2017 за повече информация за рисковете, които високият брой НОК носят за финансовата стабилност и растежа, както и за възможността за преодоляване на недостатъците на пазарите на НОК посредством транзакционни платформи.

Обмен на мнения

Инициативите, насочени към преодоляване на проблема с необслужваните кредити, породиха въпроси за цялостния подход, въздействието и мандата на надзора. По-долу са представени отговорите на ЕЦБ на писма по темата от членове на Европейския парламент.