Problémové úvery

Kreditné riziko je jednou z troch najvyšších priorít ECB v oblasti dohľadu. Preto venujeme mimoriadnu pozornosť problémovým, t. j. nesplácaným úverom, ktoré zaberajú značnú časť súvah európskych bánk.

Otázka riešenia problémových úverov (non-performing loans – NPL) je dôležitá pre súkromné osoby i podniky, pretože tieto úvery znižujú ziskovosť bánk a odčerpávajú im cenné zdroje, ktoré by inak mohli použiť na poskytovanie nových úverov. Problémové úvery sa dotýkajú aj spoločnosti ako celku, pretože ťažkosti bankového sektora sa môžu pomerne rýchlo preniesť do ďalších častí ekonomiky a nepriaznivo ovplyvniť vyhliadky zamestnanosti a rastu. ECB preto banky v riešení tejto otázky podporuje, v súlade so svojou úlohou v rámci zaisťovania bezpečnosti a stability európskeho bankového systému.

Dohľad: kontext: Čo sú to problémové úvery?

Zásadný problém

Na záver roka 2016 európske banky vo svojej účtovnej evidencii vykazovali problémové úvery v celkovej hodnote približne 1 bil. €. Zodpovedajúca suma za najväčšie banky v eurozóne predstavovala zhruba 880 mld. €, čo bolo takmer 6,2 % celkového objemu poskytnutých úverov (v porovnaní s priemerom za rok 2016 vo výške okolo 1,3 % v Spojených štátoch a 0,9 % v Spojenom kráľovstve).

Hoci sa percentuálny podiel úverov zaradených medzi problémové medzitým znížil (5,2 % celkového objemu poskytnutých úverov v treťom štvrťroku 2017), v tejto oblasti má Európa ešte čo dobiehať.

Na stránke štatistiky bankového dohľadu ECB sú k dispozícii podrobné informácie o problémových úveroch vrátane údajov za jednotlivé krajiny eurozóny.

Priorita dohľadu

Pracovníci dohľadu ECB monitorujú celkovú hladinu problémových úverov v bankách. Zároveň kontrolujú, či jednotlivé banky adekvátne riadia rizikovosť svojich úverov a či uplatňujú primerané stratégie, riadiace štruktúry a procesy. Tento postup je súčasťou jednotného procesu preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu (supervisory review and evaluation process – SREP), ktorý sa uskutočňuje raz za rok v každej banke. ECB navyše pravidelne vykonáva koordinované hodnotenie kvality aktív bánk, nad ktorými vykonáva priamy dohľad.

Pracovníci dohľadu ECB spolupracujú s vnútroštátnymi orgánmi dohľadu v rámci skupiny na vysokej úrovni zameranej na oblasť NPL s cieľom nájsť konzistentný a účinný spôsob riešenia problémových úverov a znižovania ich stavu, pričom vychádzajú z osvedčených postupov. Na práci skupiny sa ako pozorovateľ zúčastňuje aj Európsky orgán pre bankovníctvo.

V rámci tejto činnosti sme zverejnili:

V decembri 2017 Európsky orgán pre bankovníctvo vypracoval súbor formulárov NPL určených na zber podrobných, štandardizovaných informácií o transakciách s problémovými úvermi. Vďaka tomu, že kupujúci a predávajúci budú mať k dispozícii spoľahlivejšie údaje, by tieto formuláre mali prispieť k zlepšeniu trhu s NPL a v konečnom dôsledku slúžiť ako základ budúcich transakcií v rámci Európy.

Spoločné úsilie

Popri krokoch orgánov dohľadu sú na riešenie problému vysokej úrovne NPL potrebné kroky v ďalších dvoch oblastiach. V prvom rade sa vyžadujú právne kroky: v niektorých európskych krajinách dostupné právne nástroje nemusia byť dostačujúce, resp. nemusia umožňovať včasné riešenie problémových úverov. V druhom rade sú potrebné kroky na sekundárnych trhoch: prostredníctvom týchto trhov môžu banky riziko držby NPL prenášať na nebankových investorov, no tieto trhy často nie sú dostatočne rozvinuté.

V júli 2017 vydala Rada EÚ pre hospodárske a finančné záležitosti na základe návrhov ECB akčný plán riešenia nesplácaných úverov v Európe. Plán zahŕňa kroky vo všetkých troch oblastiach: bankový dohľad, reformy rámcov pre platobnú neschopnosť a vymáhanie dlhov a rozvoj sekundárnych trhov. V januári 2018 Komisia zverejnila prvú správu o pokroku v znižovaní stavu NPL.

Správa ECB o finančnej stabilite za rok 2017 (Financial Stability Review 2017) obsahuje ďalšie informácie o rizikách spojených s vysokou úrovňou NPL, ktoré ohrozujú finančnú stabilitu a hospodársky rast, ako aj informácie o možnostiach odstraňovania nedostatkov trhu s problémovými úvermi prostredníctvom transakčných platforiem.

Výmena názorov

Iniciatívy zamerané na riešenie otázky problémových úverov vyvolali určité otázky týkajúce sa základnej stratégie, následkov a dohľadových právomocí. Pod nasledujúcimi odkazmi sú uvedené odpovede ECB na súvisiace listy poslancov Európskeho parlamentu.