Úvěry se selháním

Úvěrové riziko je jednou ze tří hlavních priorit dohledové činnosti ECB. Z tohoto důvodu věnujeme mimořádnou pozornost úvěrům se selháním (tzn. úvěrům, které nejsou spláceny, nebo-li „špatným úvěrům“), které jsou výrazně zastoupeny v rozvahách evropských bank.

Co se stane s úvěry se selháním (NPL), je důležité pro občany a podniky, neboť tyto úvěry snižují ziskovost bank a vážou cenné zdroje – omezují schopnost bank poskytovat nové úvěry. Špatné úvěry jsou důležité také z celospolečenského hlediska, protože problémy v bankovním sektoru se mohou rychle rozšířit do dalších částí ekonomiky a poškodit perspektivu tvorby pracovních míst a hospodářského růstu. ECB proto podporuje banky při řešení toho problému v souladu s naším úkolem pomoci zajišťovat bezpečnost a zdraví evropského bankovního systému.

Dohled: O čem je řeč...: Co jsou to špatné úvěry?

Velký problém

Úvěry se selháním v účetnictví evropských bank dosahovaly na konci roku 2016 celkové hodnoty zhruba 1 bil. EUR. Odpovídající objem u největších bank v eurozóně byl zhruba 880 mld. EUR, což představovalo téměř 6,2 % celkového objemu úvěrů (v porovnání s průměrem přibližně 1,3 % ve Spojených státech a 0,9 % ve Spojeném království v roce 2016).

I když se podíl úvěrů klasifikovaných jako úvěry se selháním od té doby snížil (3,7 % celkového objemu úvěrů v prvním čtvrtletí roku 2019), Evropa má v této oblasti co dohánět.

Další informace o úvěrech se selháním a údaje za jednotlivé země eurozóny poskytují statistiky bankovního dohledu ECB

Priorita dohledu

Pracovníci dohledu ECB sledují celkovou úroveň úvěrů se selháním v bankách eurozóny. Kontrolují také, zda jednotlivé banky řádně provádějí řízení rizika svých úvěrů a zda mají zavedeny vhodné strategie, správní a řídicí struktury a postupy. Je to součástí společného procesu dohledu a hodnocení orgány dohledu (SREP), který se provádí každoročně pro každou banku. Vedle toho ECB pravidelně provádí koordinované přezkumy kvality aktiv bank, na které dohlíží přímo.

Pracovníci dohledu ECB spolupracují s vnitrostátními orgány dohledu ve skupině na vysoké úrovni pro úvěry se selháním s cílem nalézt konzistentní a účinný způsob řešení špatných úvěrů, který je založený na osvědčených postupech. Skupiny se účastní jako pozorovatel také Evropský orgán pro bankovnictví.

V rámci této činnosti jsme zveřejnili:

V prosinci 2017 Evropský orgán pro bankovnictví vydal soubor šablon NPL s cílem shromáždit podrobné standardizované informace o transakcích zahrnujících úvěry se selháním. Díky tomu, že tyto šablony poskytují prodávajícím a kupujícím spolehlivější údaje, by měly zlepšit trh s NPL a v konečném důsledku posloužit jako základ pro další transakce v Evropě.

Společné úsilí

Kromě činnosti v oblasti dohledu je při řešení vysokého objemu NPL třeba konat v dalších dvou oblastech. První oblast se týká legislativy – v některých evropských zemích nemusí dostupné zákonné nástroje postačovat k včasnému řešení špatných úvěrů nebo je nemusí vůbec umožňovat. Druhá oblast se týká sekundárních trhů – jejich prostřednictvím mohou banky převádět riziko spojené s držbou NPL na nebankovní investory, ale tyto trhy jsou často nedostatečně rozvinuté.

V červenci 2017 na základě návrhů ECB Rada EU pro hospodářské a finanční věci stanovila akční plán řešení úvěrů se selháním v Evropě. Plán zahrnuje činnosti ve třech oblastech: bankovní dohled, reformy insolvenčních rámců a rámců pro řešení dluhu a rozvoj sekundárních trhů. V lednu 2018 zveřejnila Komise první zprávu o pokroku v oblasti snižování NPL.

Více informací o riziku, které vysoký objem NPL představuje pro finanční stabilitu a hospodářský růst, a o tom, jak lze prostřednictvím transakčních platforem překonat selhání na trzích s NPL, je uvedeno v publikaci ECB Financial Stability Review 2017.

Výměna názorů

Iniciativy zaměřené na řešení NPL vyvolaly otázky o celkovém přístupu, dopadu a mandátu v oblasti dohledu. Níže jsou uvedeny odpovědi ECB na dopisy poslanců Evropského parlamentu.