Għażliet tat-Tfixxija
Paġna ewlenija Midja Spjegazzjonijiet Riċerka u Pubblikazzjonijiet Statistika Politika Monetarja L-€uro Ħlasijiet u Swieq Karrieri
Suġġerimenti
Issortja skont

L-istabbiliment ta’ prijoritajiet superviżorji kull sena jipprovdi mekkaniżmu importanti għall-koordinazzjoni ta’ azzjonijiet superviżorji fil-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku (MSU) b’mod armonizzat, effettiv u proporzjonat. Sett ċar ta’ prijoritajiet superviżorji kkomunikati b'mod trasparenti lill-pubbliku jikkontribwixxi għat-titjib tal-impatt superviżorju fuq il-banek u l-kundizzjonijiet ekwi ġenerali.

Il-prijoritajiet superviżorji għall-2021 jistrieħu fuq valutazzjoni tar-riskji u l-vulnerabbiltajiet ewlenin fis-settur bankarju. S’issa l-pandemija tal-koronavirus (COVID-19) kienet ġrajja bla preċedent li taffettwa l-ekonomija reali u tipprova r-reżiljenza tal-banek Ewropej. L-inċertezza dwar il-sinifikat aħħari tal-impatt ġenerali tal-pandemija tibqa’ għolja fi żmien qasir sa medju.

Is-Superviżjoni Bankarja tal-BĊE tivvaluta r-riskji fuq bażi kontinwa u tista’ tadatta l-prijoritajiet u l-azzjonijiet superviżorji tagħha skont l-iżviluppi fl-ambjent ekonomiku li fih joperaw l-istituzzjonijiet sorveljati. F’dan l-isfond, is-Superviżjoni Bankarja tal-BĊE se tkun qed tiffoka l-isforzi superviżorji li jmiss tagħha fuq erba’ oqsma ta’ prijorità li ġew affettwati materjalment mill-kriżi attwali. L-erba’ oqsma ta’ prijorità għall-2021 huma:

  • il-ġestjoni tar-riskji tal-kreditu
  • is-saħħa kapitali;
  • is-sostenibbiltà tal-mudell tan-negozju;
  • il-governanza.

Barra minn hekk, se jitwettqu fl-2021 aktar attivitajiet superviżorji relatati ma’ riskji strutturali oħra fuq medda ta’ żmien medju u itwal għall-banek Ewropej, lil hinn mill-impatt tal-pandemija COVID-19. Is-superviżuri se jiffokaw ukoll fuq l-allinjament tal-banek mal-aspettattivi stabbiliti fil-Gwida tal-BĊE dwar ir-riskji relatati mal-klima u l-ambjent, riskji prudenzjali li joħorġu mill-ħasil tal-flus, ir-riskji taċ-ċibernetika u d-diġitalizzazzjoni u t-tħejjija tal-banek għall-istadji finali tal-implimentazzjoni ta’ Basel III. Skont kif ser tiżviluppa l-kriżi, attivitajiet superviżorji speċifiċi jistgħu jiġu aġġustati u mfassla skont il-profili tar-riskju speċifiċi tal-banek.

1 Ir-riskju tal-kreditu

Il-pandemija COVID-19 u l-ambjent makroekonomiku li sejjer għall-agħar se jkollhom impatt dirett fuq il-kwalità tal-assi tal-banek, hekk kif aktar tnaqqis fil-kreditu, żieda fil-persuni li jissellfu f'diffikultà u valuri kollaterali indeboliti x'aktarx jimmaterjalizzaw. Miżuri ta’ appoġġ pubbliku, inklużi azzjonijiet monetarji, fiskali, regolatorji u superviżorji, kellhom l-effett intenzjonat li jevitaw kriżi finanzjarja: il-pressjonijiet ta’ likwidità fuq il-banek u dawk li jissellfu ġew imtaffija, u jiżguraw li l-kwistjonijiet ta’ likwidità ma jinbidlux fi kwistjonijiet ta’ solvenza. Lezzjoni li tgħallimna mill-Kriżi Finanzjarja l-Kbira, meta self improduttiv akkumulat maż-żmien, imblukkar tal-karti tal-bilanċ tal-bank, hija li huwa essenzjali li wieħed jirrikonoxxi u jiddifferenzja bejn diffikultajiet finanzjarji purament temporanji kkawżati mill-pandemija u deterjorament tal-kreditu ta’ natura ekonomika aktar dejjiema. Li jsiru provvedimenti adegwati u li jiġi rrikonoxxut it-telf qabel ma jintemmu l-moratorji u l-miżuri ta’ appoġġ fiskali se jgħin biex jiġu evitati effetti eżaġerati u effetti proċikliċi li jistgħu jamplifikaw l-ispiża ekonomika tal-pandemija.

F’dan ir-rigward, huwa importanti li jissaħħu aktar l-inizjattivi diġà mnedija fl-2020 biex jiġi żgurat li l-banek ikollhom prattiki adegwati ta’ ġestjoni tar-riskju biex jidentifikaw, ikejlu u jtaffu l-impatt tar-riskju tal-kreditu, kif ukoll il-kapaċità operattiva biex tiġi ġestita ż-żieda mistennija f’min jissellef f’diffikultà.

Barra minn hekk, is-Superviżjoni Bankarja tal-BĊE se tiffoka l-isforzi tagħha fuq l-adegwatezza tal-ġestjoni tar-riskju tal-kreditu tal-banek, l-operazzjonijiet, il-monitoraġġ u r-rappurtar. Se ssir enfasi partikolari mhux biss fuq il-kapaċità tal-banek li jidentifikaw kwalunkwe deterjorament fil-kwalità tal-assi fi stadju bikri u jagħmlu provvedimenti f'waqthom u adegwati kif xieraq, iżda wkoll fuq il-kapaċità tagħhom li jkomplu jieħdu l-azzjonijiet meħtieġa biex jiġġestixxu b'mod xieraq l-arretrati tas-self u s-self improduttiv. It-Timijiet Superviżorji Konġunti (JSTs) se jiflu l-prattiki tal-banek f’dawn l-oqsma u, jekk ikun hemm bżonn, se jagħmlu eżamijiet profondi u spezzjonijiet fuq il-post u barra mill-post.

2 Is-saħħa kapitali

Il-livell imtejjeb ta’ riskju ta’ kreditu, flimkien ma’ aġġustamenti potenzjali fis-suq, jistgħu jfixklu l-proporzjonijiet kapitali tal-banek. Ikun importanti li tiġi żgurata l-adegwatezza tal-pożizzjonijiet kapitali tal-banek u li jiġu identifikati vulnerabbiltajiet speċifiċi għall-bank fi stadju bikri sabiex jittieħdu azzjonijiet ta’ rimedju, kif xieraq.

Għaldaqstant, huwa essenzjali li l-banek isegwu prattiki sodi ta’ ppjanar tal-kapital ibbażati fuq projezzjonijiet kapitali li huma kapaċi jadattaw għal ambjent li qed jinbidel malajr, partikolarment f’sitwazzjoni ta’ kriżi. Il-JSTs għalhekk se jiflu l-adegwatezza tal-ippjanar tal-kapital tal-banek u jisfidaw l-adegwatezza tal-politiki tagħhom tad-dividendi u x-xiri lura ta’ ishma f’dan ir-rigward. Barra minn hekk, it-test tal-istress mal-UE kollha kkoordinat mill-Awtorità Bankarja Ewropea se jsir fil-kors tal-2021 u se jkun element importanti biex titkejjel ir-reżiljenza tal-kapital tal-banek bħala parti mid-djalogu superviżorju dwar l-ippjanar tal-kapital.

3 Is-sostenibbiltà tal-mudell tan-negozju

Il-profittabbiltà tal-banek u s-sostenibbiltà tal-mudell tan-negozju jibqgħu taħt pressjoni mill-ambjent ekonomiku attwali ta’ rati baxxi ta’ imgħax, kapaċità żejda, effiċjenza bi spejjeż baxxi, u kompetizzjoni minn banek u mhux banek. Il-pandemija COVID-19 qed tħarrax dawn il-pressjonijiet.

Matul l-2021, is-Superviżjoni Bankarja tal-BĊE se tkompli bl-isforzi tagħha biex tikkontesta l-pjanijiet strateġiċi tal-banek u l-miżuri sottostanti meħuda mill-maniġment għoli tal-banek biex jingħelbu n-nuqqasijiet eżistenti. Barra minn hekk, peress li l-pandemija aċċellerat il-proċess ta’ trasformazzjoni diġitali, is-superviżuri se jkunu qed jivvalutaw il-progress tal-banek b’reazzjoni għal dawn l-iżviluppi. Fejn ikun xieraq, il-JSTs se jidħlu fi djalogu superviżorju strutturat mal-maniġment tal-banek dwar is-sorveljanza tal-istrateġiji kummerċjali tagħhom.[1]

4 Il-governanza

Prattiki sodi ta’ governanza u kontrolli interni robusti huma kruċjali biex jittaffew ir-riskji li jiffaċċjaw il-banek fi żminijiet normali, u aktar u iktar fi żminijiet ta’ kriżi. Is-saħħa tal-governanza tal-bordijiet hija xprun essenzjali biex tingħeleb kriżi, u f'dan il-kuntest il-valutazzjoni tal-governanza se tkun punt fokali ta’ superviżjoni. Barra minn hekk, is-superviżuri se jkomplu jiffokaw fuq l-adegwatezza tal-oqfsa tal-immaniġġjar tar-riskju ta’ kriżi tal-banek u l-kapaċità tagħhom li jadattawhom u jimplimentawhom b’mod xieraq fil-kuntest tal-kriżi attwali. Il-korpi maniġerjali se jkunu mistennija jkollhom aċċess għal, jevalwaw u effettivament jisfidaw l-eżattezza tal-informazzjoni dwar ir-riskju, speċjalment informazzjoni relatata mal-prattiki tal-ġestjoni tar-riskju tal-kreditu, inkluż dwar il-kapaċità operattiva u l-adegwatezza tal-mekkaniżmi tal-provvediment fl-ambjent attwali. Is-Superviżjoni Bankarja tal-BĊE se tisfida lill-banek dwar il-kapaċitajiet tagħhom ta’ aggregazzjoni tad-dejta tar-riskju u l-informazzjoni dwar ir-riskju rrappurtata lill-maniġment. Barra minn hekk, is-superviżuri se jsegwu l-prattiki tal-IT tal-banek u l-prattiki tal-ġestjoni tar-riskju ċibernetiku u l-governanza, inklużi r-riskji li jirriżultaw mill-esternalizzazzjoni tas-servizzi lil fornituri terzi. Fl-aħħar nett, is-Superviżjoni Bankarja tal-BĊE se tkompli l-valutazzjoni tagħha tal-impatt prudenzjali tar-riskji tal-ħasil tal-flus u tal-finanzjament tat-terroriżmu, b’mod partikolari fir-rigward tal-oqfsa ta’ kontroll intern tal-banek.

© Bank Ċentrali Ewropew, 2021

Indirizz postali 60640 Frankfurt am Main, il-Ġermanja
Telefon +49 69 1344 0

Sit elettroniku www.bankingsupervision.europa.eu

Id-drittijiet kollha miżmumin. Ir-riproduzzjoni għal għanijiet edukattivi u mhux kummerċjali hija permessa sakemm jissemma s-sors.

Għat-terminoloġija speċifka, jekk jogħġbok irreferi għall-glossarju MSU (disponibbli bl-Ingliż biss).

HTML ISBN 978-92-899-4612-4, ISSN 2599-8617, doi: 10.2866/01234 QB-BZ-21-001-MT-Q

  1. F’konformità mal-approċċ superviżorju għall-konsolidazzjoni, il-profittabbiltà tal-banek u s-sostenibbiltà tal-mudell tan-negozju se jiġu vvalutati bir-reqqa fil-każ li l-banek jissottomettu proġett ta’ konsolidazzjoni lill-BĊE.
Il-Whistleblowing (l-iżvelar ta’ informazzjoni protetta)