Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Každoročné určovanie priorít dohľadu je dôležitým mechanizmom koordinovania činnosti dohľadu v rámci jednotného mechanizmu dohľadu (Single Supervisory Mechanism – SSM) harmonizovaným, účinným a úmerným spôsobom. Jasný súbor priorít dohľadu, o ktorom je transparentne informovaná verejnosť, pomáha zvyšovať dosah orgánov dohľadu na banky a zabezpečiť celkovo vyrovnané podmienky podnikania.

Priority dohľadu na rok 2021 vychádzajú z hodnotenia hlavných rizík a slabých miest bankového sektora. Prebiehajúca pandémia koronavírusu (COVID-19) je bezprecedentnou udalosťou, ktorá poznačuje reálnu ekonomiku a preveruje odolnosť európskych bánk. Neistota spojená s konečnou hĺbkou a šírkou celkového dopadu pandémie je v krátkodobom až strednodobom horizonte naďalej vysoká.

Bankový dohľad ECB hodnotí riziká priebežne a svoje dohľadové priority a opatrenia môže upraviť v závislosti od aktuálneho vývoja hospodárskeho prostredia, v ktorom dohliadané inštitúcie pôsobia. V danej situácii bude bankový dohľad ECB v nasledujúcom období svoje úsilie sústrediť na štyri prioritné oblasti významne ovplyvnené súčasnou krízou. Na rok 2021 boli stanovené tieto štyri prioritné oblasti:

  • riadenie kreditného rizika,
  • kapitálová vybavenosť,
  • udržateľnosť obchodných modelov,
  • riadenie.

Aktivity dohľadu v roku 2021 budú zamerané i na ďalšie strednodobé a dlhodobejšie štrukturálne riziká, ktorým sú európske banky popri následkoch pandémie COVID-19 vystavené. Pracovníci dohľadu sa zamerajú aj na plnenie očakávaní stanovených vo všeobecných zásadách ECB ku klimatickým a environmentálnym rizikám, prudenciálne riziká spojené s praním špinavých peňazí, kybernetické a digitalizačné riziká a na pripravenosť bánk na záverečné fázy implementácie rámca Bazilej III. Konkrétne činnosti dohľadu môžu byť v závislosti od ďalšieho vývoja krízy upravené a prispôsobené špecifickým rizikovým profilom bánk.

1 Kreditné riziko

Vzhľadom na pravdepodobnosť ďalšieho znižovania kreditných ratingov, zvyšovania počtu dlžníkov s finančnými ťažkosťami a klesania hodnoty kolaterálu bude mať pandémia COVID-19 a zhoršovanie makroekonomického prostredia bezprostredné následky na kvalitu bankových aktív. Verejné podporné opatrenia, vrátane menových, rozpočtových, regulačných a dohľadových, plnia svoj účel odvrátiť finančnú krízu: vďaka uvoľneniu likviditných tlakov na banky a dlžníkov ťažkosti s likviditou neprerástli do platobnej neschopnosti. Jedným z ponaučení z veľkej finančnej krízy, sprevádzanej postupným nárastom objemu problémových úverov, ktoré zablokovali bankové súvahy, je nevyhnutnosť odlišovať čisto prechodné finančné ťažkosti zapríčinené pandémiou od poklesu kreditnej kvality trvalejšieho ekonomického rázu. Adekvátna tvorba opravných položiek a účtovanie strát pred skončením moratórií a rozpočtových podporných opatrení pomôžu predísť náhlemu zhoršeniu stavu aktív a procyklickým efektom, ktoré by mohli znásobiť ekonomické náklady pandémie.

V tejto súvislosti je dôležité ďalej posilňovať iniciatívy zavedené v roku 2020, ktorých účelom je zaistiť, aby banky používali primerané postupy riadenia rizík na identifikovanie, meranie a zmierňovanie účinkov kreditného rizika, a disponovali dostatočnými prevádzkovými kapacitami na zvládnutie očakávaného nárastu počtu dlžníkov vo finančnej tiesni.

Bankový dohľad ECB sa okrem toho zameria na primeranosť riadenia, spracovania, monitorovania a vykazovania kreditného rizika v bankách. Osobitný dôraz bude pritom klásť nielen na schopnosť bánk odhaľovať zhoršenie kvality aktív v ranom štádiu a na včasnú tvorbu primeraných opravných položiek, ale aj na ich schopnosť prijímať ďalšie opatrenia potrebné na náležité riadenie úverových pohľadávok po splatnosti a problémových úverov. Spoločné dohliadacie tímy budú analyzovať postupy bánk v týchto oblastiach a v prípade potreby uskutočnia cielené hĺbkové previerky a kontroly na mieste alebo na diaľku.

2 Kapitálová vybavenosť

Zvýšená úroveň kreditného rizika, spolu s potenciálnymi korekciami na trhu, môžu spôsobiť zhoršenie koeficientov kapitálovej primeranosti bánk. Bude dôležité zabezpečiť primeranosť kapitálových pozícií bánk a v skorej fáze určiť slabé miesta jednotlivých bánk, aby bolo možné prijať potrebné nápravné opatrenia.

Je preto nevyhnutné, aby banky dodržiavali náležité postupy kapitálového plánovania na základe kapitálových prognóz, ktoré sa dokážu prispôsobiť rýchlym zmenám prostredia, najmä v čase krízy. Spoločné dohliadacie tímy sa v tomto smere zamerajú na vhodnosť kapitálového plánovania bánk a primeranosť ich politiky vyplácania dividend a spätného odkupovania akcií. V priebehu roka 2021 sa okrem toho v rámci celej EÚ uskutoční záťažový test koordinovaný Európskym orgánom pre bankovníctvo, ktorý bude dôležitou súčasťou hodnotenia kapitálovej odolnosti bánk v rámci dohľadového dialógu v oblasti kapitálového plánovania.

3 Udržateľnosť obchodných modelov

Ziskovosť bánk a udržateľnosť ich obchodných modelov sú naďalej pod tlakom súčasného hospodárskeho prostredia, ktoré sa vyznačuje nízkymi úrokovými sadzbami, nadmernou kapacitou, nízkou nákladovou efektívnosťou a konkurenciou bánk a nebankových subjektov. Pandémia COVID-19 tieto tlaky ešte zvýrazňuje.

V priebehu roka 2021 bude bankový dohľad ECB pokračovať v posudzovaní strategických plánov bánk a súvisiacich opatrení ich vrcholového manažmentu na odstránenie existujúcich nedostatkov. Vzhľadom na to, že pandémia urýchlila proces digitálnej transformácie, pracovníci dohľadu budú tiež hodnotiť, do akej miery banky v tomto smere pokročili. V príslušných prípadoch spoločné dohliadacie tímy v záujme monitorovania obchodných stratégií bánk nadviažu štruktúrovaný dohľadový dialóg s ich vedením.[1]

4 Riadenie

Náležité postupy riadenia a spoľahlivé interné kontrolné mechanizmy sú nevyhnutným predpokladom zmierňovania rizík, ktorým sú banky za normálnych okolností vystavené, pričom pre krízové obdobia to platí dvojnásobne. Kvalita činnosti riadiacich orgánov má pri prekonávaní kríz zásadný význam, a preto bude jej hodnotenie v rámci dohľadu jednou z priorít. Pracovníci dohľadu sa okrem toho budú naďalej sústrediť i na primeranosť rámcov krízového riadenia bánk a schopnosti ich adaptácie a vhodného nasadenia v kontexte súčasnej krízy. Od riadiacich orgánov sa bude očakávať, že budú mať prístup k informáciám o rizikách a že ich budú hodnotiť a účinne kontrolovať ich presnosť, predovšetkým pokiaľ ide o informácie o postupoch riadenia kreditného rizika vrátane prevádzkovej kapacity a primeranosti mechanizmov tvorby opravných položiek v súčasnom prostredí. Bankový dohľad ECB bude preverovať schopnosti bánk, pokiaľ ide o agregáciu údajov o rizikách a rozsah ich vykazovania vedeniu. Pracovníci dohľadu budú venovať ďalšiu pozornosť aj postupom riadenia IT rizika a kybernetického rizika v bankách vrátane rizík spojených s externým zabezpečovaním činností. V neposlednom rade bude bankový dohľad ECB pokračovať v hodnotení prudenciálnych následkov rizík prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, najmä vo vzťahu k rámcom internej kontroly bánk.

© Európska centrálna banka 2021

Poštová adresa 60640 Frankfurt am Main, Germany
Telefón +49 69 1344 0

Internet www.bankingsupervision.europa.eu

Všetky práva vyhradené. Šírenie na vzdelávacie a nekomerčné účely je povolené, ak je uvedený zdroj.

Vysvetlenie pojmov je uvedené v glosári SSM (len v angličtine).

HTML ISBN 978-92-899-4599-8 ISSN 2599-8595 doi:10.2866/504235 QB-BZ-21-001-SK-Q

  1. V súlade s postojom dohľadu k otázke konsolidácie bude ECB v prípade predloženia konsolidačného projektu dôkladne posudzovať aj ziskovosť a udržateľnosť obchodných modelov bánk.
Oznamovanie porušení predpisov (whistleblowing)