Għażliet tat-Tfixxija
Paġna ewlenija Midja Spjegazzjonijiet Riċerka u Pubblikazzjonijiet Statistika Politika Monetarja L-€uro Ħlasijiet u Swieq Karrieri
Suġġerimenti
Issortja skont

1 Introduzzjoni

Il-pandemija tal-koronavirus (COVID-19) kellha impatt bla preċedent fuq l-ekonomija globali matul l-2020. Madankollu, grazzi għal miżuri monetarji, fiskali, regolatorji u superviżorji eċċezzjonali, flimkien ma’ pożizzjonijiet ta’ kapital u likwidità aktar b'saħħithom mibnija mill-Kriżi Finanzjarja l-Kbira, is-settur bankarju kellu rwol kruċjali fir-rispons ġenerali għall-kriżi. Huwa appoġġa l-ekonomija reali billi kompla jipprovdi kreditu u jissodisfa l-ħtiġijiet ta’ likwidità ta’ unitajiet domestiċi u korporazzjonijiet mhux finanzjarji (NFCs).

Ix-xenarju tar-riskju ġenerali għadda minn bidla mgħaġġla u materjali matul l-aħħar ftit xhur, bl-inċertezzi jibqgħu għoljin fi żmien qasir sa medju. F’dan l-isfond, u skont il-mandat tagħha, is-Superviżjoni Bankarja tal-BĊE identifikat, ivvalutat u mmonitorjat ir-riskji u l-vulnerabbiltajiet eżistenti u emerġenti fis-settur bankarju. Is-Superviżjoni Bankarja tal-BĊE tfittex li tfassal u tipprijoritizza l-azzjonijiet superviżorji tagħha biex tippermetti li r-riżorsi jinbidlu b’mod dinamiku bbażat fuq ir-riskju kull meta dan jitqies meħtieġ.

F’kooperazzjoni mill-qrib mal-awtoritajiet nazzjonali kompetenti (NCAs)[1], is-Superviżjoni Bankarja tal-BĊE vvalutat l-isfidi ewlenin li mistennija jaffettwaw l-istituzzjonijiet taħt superviżjoni matul is-sentejn jew tliet snin li ġejjin. Ir-riżultati ewlenin ta’ din il-valutazzjoni huma ppreżentati fil-Mappa tar-Riskju tal-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku (MSU) għall-2021 u t-tabella tal-vulnerabbiltajiet (ara l-Figura 1). Il-Mappa tar-Riskju tal-MSU turi l-kawżi ewlenin tar-riskju li jaffettwaw is-settur bankarju, iddefiniti bħala avvenimenti tat-tip ta’ xokk tul id-dimensjonijiet tal-probabbiltà u l-impatt. Dawn il-kawżi tar-riskju jista’ jkollhom impatt fuq istituzzjonijiet taħt superviżjoni permezz ta’ vulnerabbiltajiet eżistenti interni u esterni prevalenti fis-sistema bankarja nnifisha jew fl-ambjent ekonomiku li fih joperaw il-banek. Abbażi tal-istampa tar-riskju attwali, il-vulnerabbiltajiet ewlenin identifikati sawru l-oqsma ta’ prijorità għas-superviżjoni fl-2021, kif deskritt ukoll fil-Prijoritajiet Superviżorji tal-MSU għall-2021

Figura 1

Mappa tar-Riskju MSU u tabella tal-vulnerabbiltajiet għall-2021

L-istampa tar-riskju ffurmata mill-pandemija COVID-19 u l-inċertezza għolja dwar il-prospetti makroekonomiċi ...

... se taffettwa lill-banek permezz ta’ vulnerabbiltajiet eżistenti li jeħtieġu azzjoni superviżorja

Sorsi: BĊE u AKN.
Noti: Il-kawżi ewlenin tar-riskji u l-vulnerabbiltajiet m’għandhomx jitqiesu waħedhom billi jistgħu jikkawżaw jew isaħħu lil xulxin.

Panel ta’ fuq: Tikek b'mili abjad jindikaw kawżi ta’ riskju li huma mistennija li jiżdiedu bil-qawwa fil-ħames snin li ġejjin; "ML TF" tirreferi għall-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu; "NPLs" tirreferi għal self improduttiv.
Panel ta’ isfel: il-vulnerabbiltajiet interni jistgħu jiġu indirizzati mill-banek infushom, filwaqt li l-vulnerabbiltajiet esterni jirreferu għall-ambjent li fih joperaw il-banek.

2 Riskju u vulnerabbiltajiet ewlenin fis-settur bankarju

Il-pandemija u l-inċertezza qawwija madwar il-prospetti makroekonomiċi huma l-forzi predominanti li jsawru l-istampa tar-riskju għal istituzzjonijiet taħt superviżjoni.

Hemm tliet preokkupazzjonijiet li jaffettwaw il-valutazzjoni tas-Superviżjoni Bankarja tal-BĊE dwar riskji u vulnerabbiltajiet ewlenin fis-settur bankarju.

L-ewwel nett, it-tifqigħa tal-pandemija u l-miżuri ta’ lockdown relatati kkawżaw tnaqqis bla preċedent fl-attività ekonomika taż-żona tal-euro fit-tieni trimestru tal-2020.[2] L-attività hija mbassra li tibqa’ taħt il-livelli ta' qabel il-pandemija sa nofs l-2022 u l-irkupru huwa mbassar li jkun asimmetriku fil-pajjiżi u s-setturi kollha.[3] Il-qawmien mill-ġdid tal-virus lejn tmiem l-2020 u l-implimentazzjoni ta’ miżuri ta’ lockdown addizzjonali, għalkemm fuq bażi reġjonali aktar immirata, żied l-inċertezza dwar il-prospetti ekonomiċi u r-riskju ta’ tnaqqis ekonomiku fit-tul, għallinqas sakemm vaċċin effettiv isir disponibbli fil-wisa’.

It-tieni nett, riskji negattivi prominenti oħra għall-irkupru jirriżultaw minn tensjonijiet ġeopolitiċi potenzjalment imġedda, b'mod partikolari li jirriżultaw minn kunflitti kummerċjali li jerġgħu jitfaċċaw. Tensjonijiet bħal dawn jista’ jkollhom impatt negattiv fuq il-prospetti tat-tkabbir u għalhekk jistgħu jheddu l-prinċipji fundamentali finanzjarji. B’mod ġenerali, l-impatt tat-tmiem tal-perjodu ta’ tranżizzjoni Brexit fuq l-ekonomija taż-żona tal-euro huwa mistenni li jkun limitat u relattivament limitat għas-settur bankarju minħabba preparazzjonijiet magħmula minn banek affettwati, għalkemm xi istituzzjonijiet għadhom mistennija li jintensifikaw l-isforzi tagħhom f’dan rigward.[4] Fl-agħar xenarju, madankollu, kunflitti kummerċjali u tensjonijiet ġeopolitiċi oħra jistgħu jirriżultaw f'valutazzjoni mill-ġdid f'daqqa tal-premiums tar-riskju u riprezzar qawwi fis-swieq finanzjarji.

It-tielet nett, il-prezzijiet tal-assi finanzjarji reġgħu qabdu sew mill-episodju tal-ipprezzar mill-ġdid f'Marzu 2020, u qajmu tħassib dwar il-possibbiltà ta’ skonnessjoni mill-prinċipji fundamentali ekonomiċi sottostanti f’xi swieq tal-ekwità, u b’hekk jiżdied ir-riskju ta’ korrezzjonijiet jekk jinbidel is-sentiment tal-investitur. Barra minn hekk, hekk kif il-firxiet tal-kreditu rkupraw għal livelli ta’ qabel il-pandemija, is-segment ta’ rendiment għoli tas-suq tal-bonds korporattivi jidher partikolarment vulnerabbli għall-ipprezzar mill-ġdid potenzjali, minħabba l-prospetti ekonomiċi dgħajfa u inċerti. Għalhekk, l-ipprezzar tal-kreditu u l-adegwatezza tal-valutazzjoni tar-riskju tas-suq u tal-kreditu jibqgħu oqsma ta’ punt fokali superviżorju.

Ġestjoni tar-riskji tal-kreditu u saħħa kapitali

L-ambjent ekonomiku aktar dgħajjef ikkawżat mill-pandemija huwa mistenni li jwassal għal deterjorazzjoni fil-kwalità tal-assi, għalkemm kwalunkwe deterjorazzjoni bħal din x'aktarx tkun ta’ natura episodika u settorjali. Diffikultajiet finanzjarji temporanji li jaffettwaw l-NFCs u l-unitajiet domestiċi li joħorġu mill-pandemija għandhom jiġu ddifferenzjati minn effetti ekonomiċi li jdumu aktar li joħorġu minn bidliet strutturali jew aktar persistenti fl-ekonomija reali. Tnaqqis fil-kreditu għall-NFCs u kapaċità mdgħajfa tas-servizz tad-dejn tal-unitajiet domestiċi jistgħu għalhekk jimmaterjalizzaw.

F’dan il-kuntest, ir-riskju tal-kreditu huwa meqjus bħala waħda mill-isfidi ewlenin għas-settur bankarju u s-superviżuri fix-xhur li ġejjin. Vulnerabbiltajiet esterni ppronunzjati, bħal proporzjonijiet għoljin persistenti ta’ dejn privat mal-PGD, qed ikomplu jkabbru l-impatt negattiv potenzjali fuq il-banek, li jista’ jfixkel is-sostenibbiltà futura ta’ xi NFCs u unitajiet domestiċi. L-NFCs f’xi setturi raw deterjorament qawwi fil-profitti bħala riżultat tal-miżuri tal-lockdown, u għalhekk riskju ogħla ta’ insolvenza, partikolarment fis-setturi li ġew affettwati l-aktar. Fl-istess ħin, unitajiet domestiċi esposti għal dawn is-setturi x’aktarx jaffaċċjaw il-prospett ta’ sitwazzjoni tas-suq tax-xogħol li sejra għall-agħar, li tista', min-naħa tagħha, taffettwa l-kapaċità tagħhom li jħallsu d-djun. Dawn l-iżviluppi huma akkumpanjati minn riskju dejjem jikber ta’ korrezzjoni fis-swieq tal-proprjetà. Is-swieq tal-proprjetà immobbli residenzjali fiż-żona tal-euro baqgħu reżiljenti s’issa, għalkemm il-prezzijiet tad-djar komplew jiżdiedu minkejja sinjali ta’ stimi għoljin iżżejjed. B’kuntrast, l-attività fis-settur tal-proprjetà immobbli kummerċjali diġà waqgħet b’mod sinifikanti.[5]

Il-gvernijiet introduċew diversi skemi ta’ protezzjoni bil-ħsieb li jillimitaw l-impatt tal-kriżi fuq is-settur privat, iżda dawn irriżultaw f’żieda fil-proporzjonijiet tad-dejn pubbliku.[6]. Barra minn hekk, żieda sinifikanti fl-iskoperturi tal-banek għad-dejn tal-gvern domestiku saħħet ir-rabta bejn il-bank u s-sovran, li potenzjalment tista’ terġa’ tqajjem linji ta’ rispons negattivi f’xi pajjiżi, jekk jitfaċċa tħassib dwar is-sostenibbiltà tad-dejn pubbliku.

Il-miżuri ta’ politika li ttieħdu kienu kruċjali biex jappoġġjaw l-ekonomija reali u jtaffu x-xokk negattiv għas-settur bankarju. Madankollu, dawn il-miżuri jintemmu meta l-pandemija ma tibqax tippreżenta theddida ekonomika, u l-banek għalhekk jeħtieġu jippreparaw għal żieda f’self improduttiv u, bħala minimu, jenħtieġu li jtaffu l-effetti tar-reazzjoni qawwija li jirriżultaw min-natura temporanja tal-iskemi ta’ appoġġ. Meta mqabbel mal-aħħar kriżi finanzjarja, il-banek Ewropej daħlu f’din il-kriżi b’pożizzjonijiet kapitali aktar b’saħħithom, kif ukoll kwalità mtejba tal-assi u reżiljenza għax-xokkijiet. Il-pożizzjonijiet kapitali tal-banek kienu appoġġati wkoll mir-rakkomandazzjoni tal-BĊE lill-banek biex temporanjament jissospendu l-ħlasijiet tad-dividendi fl-2020, biex iżommu lura jew jillimitaw dawn il-ħlasijiet sa Settembru 2021 u biex japplikaw moderazzjoni estrema fir-remunerazzjoni varjabbli.[7] B’ħarsa ’l quddiem, deterjorazzjoni potenzjali fil-kwalità tal-assi ladarba l-miżuri ta’ appoġġ ikunu waqfu tista’ wkoll toħloq sfida għall-adegwatezza tal-kapital tal-banek. Il-banek għalhekk jeħtieġu li jiżguraw li jkollhom strateġija komprensiva dwar ir-riskju tal-kreditu f'postha sewwa biex tindirizza minnufih kwalunkwe dgħufija fil-ġestjoni u l-kopertura tar-riskju tal-kreditu. Barra minn hekk, il-banek jeħtieġu monitoraġġ sod, bid-deterjorament tal-kwalità tal-kreditu jiġi identifikat fil-ħin, biex jiġi żgurat provvediment adegwat u l-ġestjoni effiċjenti tal-kwalità tal-assi li tiddeterjora.

Sostenibbiltà tal-mudell tan-negozju u l-governanza

L-isfidi ċikliċi maħluqa mill-kriżi tal-COVID-19 qed jaffettwaw il-banek primarjament permezz ta’ ħtiġijiet akbar ta’ proviżjonament. Madankollu, il-pandemija qed idgħajjef ukoll il-kapaċità tagħhom li jiġġeneraw id-dħul u hi ta’ piż addizzjonali fuq il-livelli ta’ dħul diġà baxxi u l-profittabilità tagħhom. Id-dħul mill-imgħax se jibqa’ taħt pressjoni, hekk kif iż-żamma ta’ flus kontanti fil-BĊE, l-effetti ta’ ċerti moratorji ta’ self u rati aktar baxxi ta’ self, imħaddma mill-ambjent ta’ rata ta’ imgħax aktar baxxa għal żmien itwal, qed inaqqsu l-marġini tal-imgħax. Għalkemm volumi għoljin ta’ self immitigaw parzjalment uħud minn dawn il-pressjonijiet, issikkar potenzjali tal-istandards ta’ self u t-tneħħija gradwali tal-garanziji tal-istat jikkostitwixxu riskji negattivi ’l quddiem. Fl-istess ħin, id-dħul mit-tariffi u mill-kummissjonijiet qed jonqos fost kompetizzjoni qawwija. Dawn il-fatturi, flimkien maż-żieda parallela fid-dispożizzjonijiet, naqqsu r-redditu fuq l-ekwità ta’ istituzzjonijiet taħt superviżjoni għal kważi żero fl-ewwel nofs tal-2020. It-triq għall-ġejjieni ser tiddependi fuq kif ser tiżvolġi l-kriżi.

Wara t-tnaqqis fil-profittabilità fl-2020, il-banek jistennew irpiljar moderat fl-2021 għal livell baxx kontinwat, iżda dawn il-projezzjonijiet huma suġġetti għal riskji negattivi relatati ma’ qawmien mill-ġdid potenzjali tal-pandemija u l-konsegwenzi ekonomiċi relatati. Il-valutazzjonijiet tal-banek, kif imkejla bi proporzjonijiet prezz/valur kontabbli, niżlu għal livell rekord f’Marzu 2020, minn meta rkupraw biss parzjalment, li jirriflettu prospetti ta’ qligħ skoraġġanti u riskji miżjuda. Dan qed jintensifika l-pressjoni fuq il-banek biex jindirizzaw il-vulnerabbiltajiet eżistenti u jaġġustaw il-mudelli tan-negozju tagħhom biex jindirizzaw l-isfidi strutturali, bħall-kapaċità żejda u l-ineffiċjenzi tal-ispejjeż fit-tul, u l-pandemija tista’ tippreżenta l-opportunità li l-banek għandhom bżonn jagħmlu dan. Aċċettazzjoni ikbar mill-klijenti tas-servizzi diġitali, imposta mill-arranġamenti pandemiċi tax-xogħol mill-bogħod, flimkien mal-pressjoni biex jitnaqqsu l-ispejjeż, jistgħu jgħinu lill-maniġment biex jindirizza altrimenti strutturi ta’ spejjeż riġidi u jtejjeb l-effiċjenza fl-infiq fi żmien medju.

Ix-xejra sekulari lejn id-diġitalizzazzjoni tal-proċessi interni tista’ tappoġġja dawn l-isforzi. It-teknoloġija tiftaħ ukoll il-bibien għal aktar kompetizzjoni mhux bankarja (bħal minn ditti kbar tat-teknoloġija) fiż-żmien medju, filwaqt li fl-istess ħin tipprovdi skop biex tisfrutta opportunitajiet ta’ negozju ġodda. L-effetti tal-kriżi fuq il-pajsaġġ kompetittiv għad iridu jidhru, u filwaqt li tista’ tiddevja l-attenzjoni minn inizjattivi strateġiċi fi żmien qasir, iżżid ukoll il-pressjoni fuq il-maniġment biex jaħtaf opportunitajiet għal sinerġiji. Il-banek għandhom ikomplu jaġġustaw il-mudelli tan-negozju eżistenti biex itejbu s-sostenibbiltà, minħabba li r-riskji li jonqsu milli jilħqu l-miri tal-profittabilità żdiedu fil-viċin. Għalhekk, is-sostenibbiltà tal-mudell tan-negozju tibqa’ qasam fokali ewlieni għas-superviżjoni.

Id-diġitalizzazzjoni li qed tavanza tista’ tappoġġa t-trasformazzjoni tal-mudelli tan-negozju tal-banek bil-ħsieb li tiżdied il-profittabilità fit-tul, iżda tesponi wkoll vulnerabbiltajiet relatati ma' nuqqasijiet eżistenti fl-IT u suxxettibilità għal ċiberkriminalità u tfixkil operattiv. L-istituzzjonijiet taħt supervijoni wrew reżiljenza operattiva qawwija mill-bidu tal-pandemija, hekk kif il-pjanijiet tal-kontinwità tan-negozju ġew implimentati malajr. Madankollu, l-ambjent diġitali li qed jinbidel joħloq sfidi addizzjonali. It-theddid ċibernetiku qed jiżdied reċentement, hekk kif il-kriminali jfittxu li jieħdu vantaġġ mill-livell miżjud ta’ xogħol mill-bogħod.[8] F’ħafna banek, proċessi kritiċi jiddependu fuq sistemi ta’ tmiem ħajjithom li jeħtieġu nefqa tal-IT fuq skala kbira biex itaffu r-riskji assoċjati. Madankollu, dan l-investiment jista’ jkun ttardjat fl-ambjent attwali. Barra minn hekk, reviżjoni tematika tar-riskji tal-IT imwettqa mill-BĊE sabet li l-ġestjoni tar-riskju tal-IT u l-ġestjoni tal-kwalità tad-dejta huma oqsma ewlenin li fihom il-banek għandhom bżonn jindirizzaw in-nuqqasijiet.[9]

Governanza interna b'saħħitha u tmexxija strateġika huma kruċjali għall-banek biex jindirizzaw b’mod adegwat l-isfidi li jirriżultaw mill-kriżi attwali. Minkejja l-progress li sar f’dawn l-aħħar snin, il-pandemija COVID-19 enfasizzat numru ta’ vulnerabbiltajiet pre-eżistenti fl-oqfsa ta' governanza tal-banek. Dawn jinkludu diffikultajiet li ilhom jeżistu bl-aggregazzjoni tad-dejta tar-riskju u l-eżattezza tar-rappurtar, li jfixklu t-tmexxija tad-deċiżjonijiet strateġiċi u l-monitoraġġ xieraq tar-riskji materjali matul il-pandemija (eż. żviluppi tar-riskju tal-kreditu u projezzjonijiet kapitali). Barra minn hekk, numru ta’ banek ma wrewx biżżejjed proattività fil-funzjonijiet ta’ kontroll biex jadattaw għall-ambjent ta’ kriżi u biex jidentifikaw, jimmonitorjaw u jimmaniġġjaw ir-riskji, kif ukoll ħtieġa għal integrazzjoni aħjar ta’ oqfsa tal-inklinazzjoni favur ir-riskju fil-prattiki tal-ġestjoni tar-riskju u fil-proċessi tat-teħid tad-deċiżjonijiet u sorveljanza insuffiċjenti mill-korp maniġerjali tad-deċiżjonijiet operattivi u tal-ġestjoni tar-riskju magħmula biex tiġi ttrattata l-kriżi. Governanza u kontrolli dgħajfa tar-riskju jistgħu wkoll jesponu lill-banek għar-riskji tal-ħasil tal-flus u ta’ finanzjament tat-terroriżmu. Filwaqt li l-kompetenza biex jiġu ssorveljati kwistjonijiet bħal dawn tibqa’ f’idejn l-awtoritajiet nazzjonali, il-BĊE jiskambja informazzjoni mal-awtoritajiet rilevanti u jqiegħed dawn ir-riskji fil-valutazzjonijiet prudenzjali tiegħu, inkluż il-Proċess Superviżorju ta’ Rieżami u Evalwazzjoni u valutazzjonijiet tal-adegwatezza tal-membri tal-korpi maniġerjali.

Oqsma oħra ta’ analiżi

Minkejja l-progress sinifikanti li sar s’issa, il-qafas regolatorju u legali tal-UE għadu fframmentat u għad hemm differenzi nazzjonali fl-implimentazzjoni ta’ ċerti regoli tal-UE. L-armonizzazzjoni tal-qafas regolatorju tal-UE u t-tlestija tal-unjoni bankarja huma elementi kruċjali biex tiżdied l-effiċjenza u r-reżiljenza tas-settur bankarju tal-UE. F’dan ir-rigward, l-armonizzazzjoni se trawwem attivitajiet transkonfinali u tiffaċilita l-konsolidazzjoni fost il-banek, li min-naħa tagħha ssaħħaħ is-settur ġenerali. Barra minn hekk, jeħtieġ li jiġi stabbilit it-tielet pilastru, skema Ewropea ta’ assigurazzjoni tad-depożiti (EDIS). Huma meħtieġa aktar sforzi tul numru ta’ dimensjonijiet, inkluż it-tfassil tal-EDIS, l-indirizzar tan-nexus bank-sovran, it-titjib tal-oqfsa tal-immaniġġjar tal-kriżijiet, it-tneħħija tal-ostakli għall-flussi transkonfinali ta’ kapital u likwidità, u t-titjib tal-integrazzjoni bankarja transkonfinali. Dawn l-isforzi għandhom jiġu kkonsolidati billi jitneħħew l-impedimenti għal aktar kondiviżjoni tar-riskju privat u billi tiżdied l-integrazzjoni tas-swieq kapitali Ewropej taħt l-umbrella ta’ unjoni tas-swieq kapitali. Barra minn hekk, l-implimentazzjoni sħiħa, f'waqtha u konsistenti tar-riformi ffinalizzati ta’ Basel III tkun vitali sabiex tiġi evitata aktar frammentazzjoni tal-qafas regolatorju u legali tal-UE.

L-impatt tar-riskji relatati mal-klima qed isir aktar evidenti għall-banek u s-superviżuri bl-istess mod, u l-pandemija wasslet għal enfasi akbar fuq il-ħtieġa li jitħaffef il-progress fil-ġestjoni u l-iżvelar ta’ riskji bħal dawn. L-ispejjeż ekonomiċi tar-riskji fiżiċi qed jikbru b’mod kostanti, u, fl-istess ħin, ir-riskji transitorji qed jiżdiedu, billi l-politiki pubbliċi qegħdin dejjem aktar jimmiraw għan-newtralità tal-klima u s-sostenibbiltà ambjentali ta’ attivitajiet ekonomiċi. Analiżi reċenti ppubblikata mill-Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku turi li l-ispejjeż makroekonomiċi li tiġi ttardja l-azzjoni għal żmien twil huma sinifikanti u l-banek jistgħu jiġu affettwati ħażin, partikolarment f’xenarju ta’ riskju ta’ tranżizzjoni ta’ ssikkar f’daqqa ta’ politiki mmirati biex itaffu l-bidla fil-klima.[10] Minkejja l-għarfien dejjem jiżdied tar-riskji relatati mal-klima u l-involviment dejjem jikber ta’ korpi ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet ta’ livell għoli fil-monitoraġġ ta’ riskji bħal dawn, ftit banek jinkorporaw ir-riskju tal-klima b’mod komprensiv fl-oqfsa tal-ġestjoni tar-riskju tagħhom. Barra minn hekk, l-istituzzjonijiet għadhom ma jiżvelawx sewwa l-profil tar-riskju relatat mal-klima tagħhom, u għad hemm bżonn ta’ sforzi konsiderevoli biex jippromwovu t-trasparenza fis-swieq finanzjarji fir-rigward tar-riskji relatati mal-klima u ambjentali li huma esposti għalihom l-istituzzjonijiet bħalissa.[11]

3 Konklużjoni

Il-valutazzjoni tar-riskji u l-vulnerabbiltajiet ewlenin fis-settur bankarju sservi bħala bażi għall-prijoritajiet superviżorji li sussegwentement jidħlu fil-proċess ta’ ppjanar strateġiku sottostanti. Abbażi tar-riżultat tal-valutazzjoni tar-riskju attwali, is-Superviżjoni Bankarja tal-BĊE identifikat l-erba’ oqsma ta’ prijorità li ġejjin għall-2021:

 • il-ġestjoni tar-riskji tal-kreditu
 • is-saħħa kapitali;
 • is-sostenibbiltà tal-mudell tan-negozju;
 • il-governanza.

Barra minn hekk, l-attività superviżorja se tiffoka wkoll fuq l-azzjoni meħuda mill-banek bi tweġiba għall-Gwida tal-BĊE dwar ir-riskji relatati mal-klima u l-ambjent kif ukoll fuq it-theddid prudenzjali li jirriżulta mill-ħasil tal-flus, ir-riskji relatati maċ-ċibernetika u d-diġitalizzazzjoni u t-tħejjija tal-banek għall-implimentazzjoni ta’ Basel III.

F’ambjent ekonomiku inċert ħafna, l-istampa tar-riskju tista’ tinbidel pjuttost malajr. Għaldaqstant, il-banek u s-superviżuri għandhom ikunu jistgħu jidentifikaw tali bidliet malajr u jiffukaw mill-ġdid l-isforzi tagħhom kif xieraq. Kif intwera fl-2020, is-Superviżjoni Bankarja tal-BĊE tinsab lesta biex tadatta l-prijoritajiet superviżorji tagħha b’mod aġli u flessibbli f’konformità mar-riskji li qed jiżviluppaw.

© Bank Ċentrali Ewropew, 2021

Indirizz postali 60640 Frankfurt am Main, il-Ġermanja
Telefon +49 69 1344 0

Sit elettroniku www.bankingsupervision.europa.eu

Id-drittijiet kollha miżmumin. Ir-riproduzzjoni għal għanijiet edukattivi u mhux kummerċjali hija permessa sakemm jissemma s-sors.

Id-data tal-għeluq għad-dejta inkluża f’dan ir-rapport kienet il-31 ta’ Diċembru 2020.

Għat-terminoloġija speċifka, jekk jogħġbok irreferi għall-glossarju MSU (disponibbli bl-Ingliż biss).

HTML ISBN 978-92-899-4586-8, ISSN 2599-9818, doi: 10.2866/943397 QB-CK-21-001-MT-Q

 1. L-analiżi hija bbażata fuq kontribuzzjonijiet ta’ firxa wiesgħa, inklużi t-Timijiet Superviżorji Konġunti (JSTs) u fuq funzjonijiet mikroprudenzjali u makroprudenzjali tal-BĊE. Tuża wkoll il-kontribut tad-diskussjonijiet mal-banek u awtoritajiet rilevanti oħra. Il-Mappa tar-Riskju tal-MSU tidentifika l-kwistjonijiet li huma l-iktar rilevanti minn perspettiva ta’ superviżjoni mikroprudenzjali, filwaqt li l-Financial Stability Review tal-BĊE ta’ kull sentejn tiffoka fuq riskji sistemiċi minn perspettiva ta’ stabbiltà finanzjarja u politika makroprudenzjali.
 2. Ara “L-aggregati ewlenin tal-PDG u l-istimi tal-impjiegi għat-tieni trimestru tal-2020”, stqarrija tal-aħbarijiet tal-Eurostat , Nru 133/2020, 8 ta’ Settembru 2020.
 3. Ara l-projezzjonijiet makroekonomiċi ta’ Diċembru 2020 tal-persunal tal-Eurosistema.
 4. Ara “Brexit: banks should prepare for year-end and beyond”, [Brexit: il-banek għandhom jippreparaw għall-aħħar tas-sena u lil hinn] Supervision Newsletter, BĊE, 18 ta’ Novembru 2020.
 5. Ara l-Financial Stability Review, BĊE, Novembru 2020.
 6. Ara l-Projezzjonijiet makroekonomiċi ta’ Diċembru 2020 tal-persunal tal-Eurosistema.
 7. Ara “Il-BĊE jitlob lill-banek biex ma jqassmux jew jillimitaw id-dividendi sa Settembru 2021”, stqarrija għall-istampa, BĊE, 15 ta’ Diċembru 2020.
 8. Ara “Are banks Cyber-proof in the digital world?”, (F’dinja diġitali, il-banek huma siguri) diskors minn Pentti Hakkarainen, Membru tal-Bord Superviżorju tal-BĊE, fil-konferenza onlajn tal-Federazzjoni Bankarja Ewropea dwar is-“Cyber security and resilience: the basis of it all in digital innovation” (Ċibersigurtà u reżiljenza: il-bażi ta’ dan kollu fl-innovazzjoni diġitali), Frankfurt am Main, 22 ta’ Ottubru 2020.
 9. Ara “The need for improved cyber resilience in euro area banks”, Supervision Newsletter, ECB, 15 May 2019.
 10. Ara “Positively green: Measuring climate change risks to financial stability”, Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku, Ġunju 2020.
 11. Ara “ECB publishes final guide on climate-related and environmental risks for banks”, stqarrija għall-istampa, ECB, 27 ta’ Novembru 2020.
Il-Whistleblowing (l-iżvelar ta’ informazzjoni protetta)