Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Každoroční stanovování priorit dohledu poskytuje důležitý mechanismus pro koordinaci opatření dohledu v rámci celého jednotného mechanismu dohledu (SSM) harmonizovaným, efektivním a proporčním způsobem. Transparentní oznámení jasného souboru priorit dohledu veřejnosti přispívá ke zdokonalení dopadu dohledu na banky a celkové rovné tržní podmínky.

Priority dohledu pro rok 2021 vycházejí z hodnocení nejdůležitějších rizik a zranitelných míst v bankovním sektoru. Pandemie koronaviru (COVID-19) nemá doposud obdoby v tom, jak ovlivňuje reálnou ekonomiku a zkouší odolnost evropských bank. Nejistota ohledně konečné hloubky a šířky celkového dopadu pandemie zůstává v krátkodobém až střednědobém horizontu na vysoké úrovni.

Bankovní dohled ECB rizika nepřetržitě vyhodnocuje a své priority dohledu a opatření může přizpůsobit vývoji hospodářského prostředí, ve kterém dohlížené instituce působí. S ohledem na tuto skutečnost zaměří bankovní dohled ECB v nadcházejícím období své úsilí v oblasti dohledu na čtyři prioritní oblasti, které nynější krize podstatně ovlivňuje. Pro rok 2021 byly stanoveny tyto čtyři priority:

  • řízení úvěrových rizik
  • kapitálová síla
  • udržitelnost obchodního modelu
  • správa a řízení

Vedle toho budou v roce 2021 prováděny také další dohledové aktivity související s dalšími střednědobými až dlouhodobějšími strukturálními riziky pro evropské banky nad rámec dopadu pandemie COVID-19. Pracovníci dohledu se také zaměří na to, jak se banky přiklánějí k plnění očekávání uvedených v obecných zásadách ECB o klimatických a environmentálních rizicích, na obezřetnostní rizika související s praním peněz, rizika v oblasti kybernetické bezpečnosti a digitalizace stejně jako připravenost bank na poslední fáze provádění Basel III. V závislosti na vývoji krize mohou být specifické činnosti dohledu upraveny a nastaveny podle konkrétních rizikových profilů bank.

1 Úvěrové riziko

Pandemie COVID-19 a zhoršování makroekonomického prostředí budou mít přímý dopad na kvalitu aktiv bank, neboť pravděpodobně dojde k dalšímu snižování úvěrové kvality, nárůstu počtu dlužníků v tísni a oslabení hodnoty zajištění. Podpůrná opatření, včetně měnových, fiskálních, regulačních a dohledových opatření, docílila zamýšleného účinku, kterým bylo vyhnout se finanční krizi: zmírnily tlaky na likviditu u bank a dlužníků, což zajistilo, že problémy s likviditou nepřerostly v problémy s platební schopností. Ponaučením z velké finanční krize, kdy úvěry se selháním časem narůstaly, což zahltilo rozvahy bank, je, že má zásadní význam rozpoznávat, kdy se jedná o čistě dočasné finanční potíže způsobené pandemií a kdy o zhoršování kvality úvěrů trvalejší povahy, a rozlišovat mezi nimi. Vytváření adekvátních rezerv a vykazování ztrát před tím, než budou moratoria a fiskální podpůrná opatření ukončena, pomůže zabránit lavinovým efektům a procyklickým účinkům, které by mohly umocnit hospodářské náklady pandemie.

V tomto ohledu je důležité dále posílit iniciativy zahájené již v roce 2020, aby bylo zajištěno, že banky budou používat přiměřené postupy řízení rizik s cílem rozpoznat, měřit a zmírňovat dopad úvěrového rizika stejně jako operační kapacitu řídit očekávaný nárůst počtu dlužníků v tísni.

Bankovní dohled ECB své úsilí zaměří také na přiměřenost řízení úvěrového rizika bank, jejich operací, monitoringu a vykazování. Zvláštní důraz bude kladen nejen na schopnost bank zjistit jakékoli zhoršování kvality aktiv v raném stádiu a odpovídajícím způsobem tvořit včas a přiměřeným způsobem rezervy, ale také jejich schopnost nadále přijímat nezbytná opatření k náležitému řízení úvěrových nedoplatků a úvěrů se selháním. Společné týmy dohledu přezkoumají postupy bank v těchto oblastech, a bude-li to třeba, budou provedeny také cílené hloubkové analýzy a inspekce na místě.

2 Kapitálová síla

Zvýšená úroveň úvěrového rizika, vedle potenciálního přizpůsobování cen na trhu, může oslabit ukazatele kapitálové přiměřenosti bank. Bude důležité zajistit přiměřenost kapitálových pozic bank a zjistit zranitelná místa specifická pro jednotlivé banky v raném stádiu s cílem přijmout podle potřeby nápravná opatření.

V důsledku toho má zásadní význam, aby banky dodržovaly řádné postupy pro kapitálové plánování na základě kapitálových projekcí, které jsou schopné přizpůsobení rychle se měnícímu prostředí, zejména v krizové situaci. Společné týmy dohledu proto budou kontrolovat náležitost kapitálového plánování bank a v tomto ohledu také ověří přiměřenost jejich politiky v oblasti vyplácení dividend a zpětného odkupu akcií. Během roku 2021 bude navíc proveden zátěžový test na úrovni celé EU koordinovaný Evropským orgánem pro bankovnictví. Tento test bude důležitým prvkem při měření kapitálové odolnosti bank v rámci dohledového dialogu o kapitálovém plánování.

3 Udržitelnost obchodního modelu

Ziskovost a udržitelnost obchodního modelu bank zůstávají pod tlakem stávajícího hospodářského prostředí nízkých úrokových sazeb, nadbytečné kapacity, nízké nákladové efektivity a konkurence ze strany bank a nebankovních finančních institucí. Pandemie COVID-19 tyto tlaky zvyšuje.

Během roku 2021 bude bankovní dohled ECB pokračovat ve svém úsilí ověřovat strategické plány bank a s nimi související opatření přijímaná vrcholovým vedením bank s cílem překonat stávající nedostatky. Navíc vzhledem k akceleraci procesu digitální transformace budou pracovníci dohledu vyhodnocovat pokrok bank v reakci na tento vývoj. V případě potřeby zahájí společné týmy dohledu dohledový dialog s vedením bank týkající se dohledu nad jejich obchodními strategiemi.[1]

4 Správa a řízení

Správné postupy v oblasti správy a řízení a spolehlivé interní kontrolní mechanismy mají zásadní význam pro zmírňování rizik, kterým banky čelí za běžných okolností, a tím spíše v době krize. Robustnost řízení, které vykonávají řídicí orgány, je základním faktorem k překonání krize a v této souvislosti bude hodnocení řízení v centru pozornosti dohledu. Pracovníci dohledu se navíc zaměří na přiměřenost rámce bank pro správu rizik v době krize a jejich schopnost náležitě je přizpůsobit a uplatňovat v kontextu stávající krize. Od řídících orgánů se bude očekávat, že mají přístup k informacím o rizicích, hodnotí je a efektivně a aktivně ověřují jejich spolehlivost, zejména pokud jde o informace související s postupy řízení úvěrových rizik, včetně informací o operační kapacitě a přiměřenosti mechanismů tvorby rezerv za nynějších okolností. Bankovní dohled ECB bude kontrolovat schopnosti bank shromažďovat údaje v oblasti rizik a také informace o rizicích, které banka svému vedení hlásí. Pracovníci dohledu budou dále věnovat pozornost postupům bank a jejich správě a řízení v oblasti IT a kybernetických rizik, včetně rizik vyplývajících z externího zadávání služeb, které jsou poskytovány třetími stranami V neposlední řadě bude bankovní dohled ECB pokračovat své hodnocení obezřetnostního dopadu finančních rizik souvisejících s praním peněz a terorismem, zejména ve vztahu k rámcům bank pro vnitřní kontrolu. 

© Evropská centrální banka, 2021

Poštovní adresa 60640 Frankfurt am Main, Germany
Telefon +49 69 1344 0

Internetové stránky www.bankingsupervision.europa.eu

Všechna práva vyhrazena. Reprodukce pro vzdělávací a nekomerční účely je povolena za předpokladu, že je uveden zdroj.

Specifická terminologie viz glosář SSM (k dispozici pouze v angličtině)

HTML ISBN 978-92-899-4609-4 ISSN 2599-8536 doi:10.2866/794256 QB-BZ-21-001-CS-Q

  1. V případě, že banky předloží ECB konsolidační projekt, budou souladu s dohledovým přístupem ke konsolidaci pečlivě vyhodnoceny ziskovost a udržitelnost obchodního modelu bank.
Oznámení porušení předpisů (whistleblowing)