Menu


Lees deze belangrijke juridische informatie voordat u het klokkenluidersplatform gebruikt

Doel van het klokkenluidersplatform

Het klokkenluidersplatform maakt deel uit van de klokkenluidersprocedure van de ECB voor het melden van inbreuken. Vermeende inbreuken op toepasselijk recht door een onder toezicht staande bank, door de nationale toezichthouder of door de ECB zelf kunnen via dit platform worden gemeld. De ECB moedigt iedereen die te goeder trouw is en die op basis van redelijke gronden meent dat een inbreuk op het toepasselijk EU-recht heeft plaatsgevonden, ertoe aan dit te melden via het klokkenluidersplatform.

De ECB verstrekt geen juridisch advies over zaken die aan de ECB worden gemeld.

Omschrijving toepasselijk EU-recht

In het kader van het klokkenluidersplatform wordt onder toepasselijk EU-recht verstaan: de regels in verband met het prudentieel toezicht op banken die de ECB toepast bij de uitvoering van de toezichthoudende taken die krachtens de GTM-verordening (Verordening (EU) nr. 1024/2013 van de Raad) aan de ECB zijn toevertrouwd. Die regels zijn:

Het klokkenluidersplatform is niet bedoeld voor zaken in verband met toezichthoudende taken die niet aan de ECB zijn toegewezen (zoals de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering, consumentenbescherming of het toezicht op betalingsdiensten). Als u een inbreuk wilt melden in verband met een van deze thema’s, kunt u contact opnemen met de bevoegde instantie in uw land.

Inbreuken op niet-toepasselijk EU-recht kunnen evenwel schendingen van prudentiële vereisten en dus ook van toepasselijk EU-recht aan het licht brengen. Inbreuken op de bepalingen in verband met de bestrijding van witwassen en/of terrorismefinanciering kunnen bijvoorbeeld wijzen op ondeugdelijke governance- en internecontrolemechanismen, waarvan de structuur is voorgeschreven in de regels voor prudentieel toezicht op kredietinstellingen.

Misbruik van het klokkenluidersplatform

Misbruik van het klokkenluidersplatform kan strafbaar zijn in een of meerdere EU-lidstaten. Als een melding niet te goeder trouw wordt gedaan, kan de ECB dan ook een strafrechtelijke procedure opstarten in een lidstaat om de reputatie en rechten van alle betrokkenen te vrijwaren.

Hoe meldt u een inbreuk op toepasselijk EU-recht?

Meldingen van inbreuken op toepasselijk EU-recht, mits te goeder trouw, worden altijd vertrouwelijk behandeld. Als u een inbreuk wilt melden, kunt het beveiligde klokkenluidersplatform gebruiken en de vragen zo gedetailleerd mogelijk beantwoorden.

De ECB raadt ten stelligste aan om vermeende inbreuken te staven met documenten. Bij meldingen die aantijgingen bevatten waarvoor geen bewijs wordt aangevoerd kan de ECB besluiten om geen vervolgmaatregelen te nemen.

Hoewel het meldingsformulier op het klokkenluidersplatform momenteel alleen in het Engels beschikbaar is, kunt u zich in elke officiële EU-taal tot de ECB wenden. Als u een andere officiële EU-taal dan Engels wilt gebruiken, kunt u uw vermoedens in die taal uiteenzetten in het open tekstvak op het meldingsformulier.

Op deze pagina vindt u het speciale ECB-platform en nadere informatie over de klokkenluidersprocedure, met name over de communicatie met de ECB, het indienen van uw melding en ondersteunende documenten.

U kunt een inbreuk melden zonder uw identiteit bekend te maken. Alle meldingen worden vertrouwelijk behandeld overeenkomstig de EU-wetgeving voor gegevensbescherming. De ECB zorgt ervoor dat de persoonsgegevens van personen die een vermeende inbreuk melden, of die een vermeende inbreuk hebben begaan, afdoende worden beschermd. Zie de privacyverklaring voor nadere informatie over de toepasselijke normen voor gegevensbescherming.