Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Lees deze belangrijke juridische informatie voordat u het klokkenluidersplatform gebruikt

Doel van het klokkenluidersplatform

Het klokkenluidersplatform maakt deel uit van de klokkenluidersprocedure van de Europese Centrale Bank (ECB). U kunt dit platform gebruiken om vermoedelijke inbreuken op het recht van de Europese Unie te melden met betrekking tot het prudentieel toezicht op kredietinstellingen (ook wel “toepasselijk EU-recht” genoemd) door een onder toezicht staande entiteit, een nationale toezichthouder of de ECB zelf. We moedigen iedereen aan die te goeder trouw is en op basis van redelijke gronden meent dat een inbreuk op het toepasselijk EU-recht heeft plaatsgevonden om dit via het klokkenluidersplatform te melden.

De ECB verstrekt geen juridisch advies over kwesties die via haar klokkenluidersplatform worden gemeld.

Omschrijving toepasselijk EU-recht

Voor het klokkenluidersplatform bestaat het toepasselijk EU-recht uit de regels met betrekking tot het prudentieel toezicht op kredietinstellingen (of “banken”). De ECB past deze regels toe bij de uitvoering van de toezichthoudende taken die haar krachtens de GTM-verordening Verordening van de Raad (EU) nr. 1024/2013) zijn toegekend. Deze regels omvatten:

Toezichthoudende taken die niet aan de ECB zijn opgedragen (zoals het voorkomen van witwassen van geld, de bestrijding van terrorismefinanciering, de bescherming van consumenten en het toezicht op betalingsdiensten) vallen niet binnen het toepassingsgebied van het klokkenluidersplatform, tenzij de gemelde kwestie wijst op een schending van prudentiële vereisten.

Als u een inbreuk wilt melden in verband met een van deze taken, kunt u contact opnemen met de bevoegde instantie in uw land.

Hoe kan ik een inbreuk op het EU-recht met betrekking tot het prudentieel toezicht op kredietinstellingen melden?

Elke melding over een inbreuk op het EU-recht met betrekking tot het prudentieel toezicht op banken die u te goeder trouw maakt, behandelen wij als een vertrouwelijke melding. Als u een inbreuk wilt melden, kunt u het beveiligde klokkenluidersplatform gebruiken. Beantwoord de vragen zo gedetailleerd mogelijk.

Als het klokkenluidersplatform niet beschikbaar is in uw taal, kunt u uw antwoorden in een andere officiële EU-taal indienen. U kunt uw vermoedens in de door u gekozen taal uiteenzetten in het vrije tekstveld van het meldingsformulier op het klokkenluidersplatform.

U kunt ook anoniem een inbreuk melden. Wanneer u een anonieme melding doet, zorg er dan voor dat u alle informatie verwijdert die naar u herleidbaar is – bijvoorbeeld bestandseigenschappen die u als auteur van een document aangeven.

We behandelen alle meldingen vertrouwelijk overeenkomstig het EU-kader voor gegevensbescherming. De ECB beschermt persoonsgegevens en zorgt voor de juiste bescherming van zowel de melder (de klokkenluider) als de beschuldigde partij. Zie de privacyverklaring voor nadere informatie over de toegepaste normen voor gegevensbescherming.

Op deze pagina vindt u het speciale ECB-platform en nadere informatie over de klokkenluidersprocedure, met name over de communicatie met de ECB, het indienen van uw melding en ondersteunende documenten.

Misbruik van het klokkenluidersplatform

Misbruik van het klokkenluidersplatform kan strafbaar zijn in een of meerdere EU-lidstaten. Indien een melding te kwader trouw wordt gemaakt, kan de ECB de betrokken nationale bevoegde autoriteit verzoeken de zaak voor onderzoek en mogelijke strafrechtelijke vervolging overeenkomstig het nationale recht aan de bevoegde autoriteiten voor te leggen om de reputatie en rechten van alle betrokken partijen te beschermen.

ZIE OOK

Meer informatie over verwante onderwerpen

Klokkenluiders