Menu

Oluline õigusteave rikkumisest teatamise platvormi kasutamiseks

Rikkumisest teatamise platvormi eesmärk

Rikkumisest teatamise platvorm on osa mehhanismist, mille EKP on sisse seadnud rikkumisest teatamiseks. Selle kaudu saab teada anda kahtlusest, et järelevalve alla kuuluv pank, riiklik järelevalveasutus või EKP on rikkunud asjaomast Euroopa Liidu õigust. EKP julgustab üksikisikuid, kellel on heauskselt põhjust kahtlustada, et asjaomast ELi õigust on rikutud, teatama sellest rikkumisest teatamise platvormi kaudu.

EKP ei anna talle esitatud teadetega seoses õigusnõu.

Asjaomase ELi õiguse määratlus

Rikkumisest teatamise platvormi kontekstis hõlmab asjaomane ELi õigus pankade usaldatavusnõuete täitmise järelevalvega seotud eeskirju, mida EKP kohaldab talle ühtse järelevalvemehhanismi määrusega (nõukogu määrus (EL) nr 1024/2013) antud järelevalveülesannete täitmisel. Need eeskirjad on:

Rikkumisest teatamise platvorm ei hõlma EKP pädevusse mittekuuluvate järelevalveülesannetega seotud küsimusi (nagu terrorismi rahastamise ja rahapesu vastane võitlus, tarbijakaitse või makseteenuste järelevalve). Nende küsimustega seotud rikkumistest teavitamiseks palume pöörduda liikmesriigi asjaomase asutuse poole.

Mitte asjassepuutuva ELi õiguse rikkumised võivad siiski paljastada ka usaldatavusnõuete ja seega ka asjaomase ELi õiguse rikkumisi. Näiteks võivad terrorismi rahastamise ja rahapesu vastase võitluse eeskirjade rikkumised osutada puudujääkidele juhtimises ja sisekontrollimehhanismides, mille struktuur on sätestatud krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve eeskirjades.

Rikkumisest teatamise platvormi väärkasutamine

Rikkumisest teatamise platvormi väärkasutust võidakse mõnes ELi liikmesriigis käsitleda kuriteona. Kui teade ei ole esitatud heas usus, võib EKP kõigi asjaomaste isikute maine ja õiguste kaitseks algatada kriminaalmenetluse liikmesriigi tasandil.

Asjaomase ELi õiguse rikkumisest teatamine

Heas usus esitatud teadet asjaomase ELi õiguse rikkumisest käsitletakse kaitse all oleva teatena. Rikkumisest teatamiseks palume kasutada turvalist rikkumisest teatamise platvormi ja vastata küsimustele võimalikult üksikasjalikult.

EKP soovitab esitada ka väiteid tõendavad dokumendid. Kui teade sisaldab põhjendamata väiteid, võib EKP loobuda järelmeetmete võtmisest.

Rikkumisest teatamise vorm on praegu kättesaadav ainult inglise keeles, kuid EKPga võib suhelda kõigis ELi ametlikes keeltes. Kui soovite kasutada teist ELi keelt peale inglise keele, esitage oma teade rikkumisest teatamise platvormi kaudu teie valitud keeles ja vabas vormis.

Loe lähemalt rikkumisest teatamise protsessi ja EKP platvormi kohta ning rikkumisteadete ja seonduvate dokumentide esitamise ja EKPga suhtlemise kohta.

Rikkumisest võib teatada anonüümselt. Kõiki teateid käsitletakse konfidentsiaalselt kooskõlas ELi andmekaitseseadusega. EKP tagab rikkumisest teataja ja väidetava rikkumise toime pannud isikute andmete asjakohase kaitse. Lähemat teavet kohaldatavate andmekaitsenõuete kohta saab isikuandmete kaitse põhimõtetest.