Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Oluline õigusteave, mida tuleb enne rikkumisest teatamise platvormi kasutamist arvesse võtta

Rikkumisest teatamise platvormi eesmärk

Rikkumisest teatamise platvorm on Euroopa Keskpanga (EKP) rikkumisest teatamise mehhanismi osa. Selle kaudu saab teada anda kahtlusest, et järelevalve alla kuuluv üksus, riiklik järelevalveasutus või EKP on rikkunud krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet käsitlevat Euroopa Liidu õigust (nn asjakohane ELi õigus). EKP julgustab kõiki, kellel on põhjust kahtlustada, et asjaomast ELi õigust on rikutud, teatama sellest rikkumisest teatamise platvormi kaudu, tingimusel et nad tegutsevad heas usus.

EKP ei anna rikkumisest teatamise platvormi kaudu esitatud teadetega seoses õigusnõu.

Asjaomase ELi õiguse määratlus

Rikkumisest teatamise platvormi puhul hõlmab asjaomane ELi õigus krediidiasutuste (st pankade) usaldatavusnõuete täitmise järelevalvega seotud eeskirju. EKP kohaldab neid eeskirju talle ühtse järelevalvemehhanismi määrusega (komisjoni määrus (EL) nr 1024/2013) antud järelevalveülesannete täitmisel. Need eeskirjad hõlmavad järgmist:

Järelevalveülesanded, mida ei ole EKP-le antud (nt rahapesu tõkestamine, terrorismi rahastamise vastane võitlus, tarbijakaitse ja makseteenuste järelevalve), ei kuulu rikkumisest teatamise platvormi alla, välja arvatud juhul, kui teatatud juhtum viitab usaldatavusnõuete rikkumisele.

Nende ülesannetega seotud rikkumistest teavitamiseks palume pöörduda oma liikmesriigi asjaomase riikliku pädeva asutuse poole.

Kuidas teatada krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalvega seotud ELi õiguse rikkumisest?

Heas usus esitatud teadet pankade usaldatavusnõuete täitmise järelevalvega seotud ELi õiguse rikkumisest käsitletakse kaitse all oleva teatena. Rikkumisest teatamiseks palume kasutada turvalist rikkumisest teatamise platvormi ja vastata küsimustele võimalikult üksikasjalikult.

Kui rikkumisest teatamise platvorm ei ole teate esitaja keeles kättesaadav, võib küsimustele vastata mis tahes muus ELi ametlikus keeles. Esitage oma väited rikkumisest teatamise platvormi teatevormi tekstiväljal enda valitud keeles ja vabas vormis.

Rikkumisest võib teatada ka anonüümselt. Kui teave esitatakse anonüümselt, tuleks sellest eemaldada kõik tuvastamist võimaldavad andmed, näiteks dokumendi autori nimi faili atribuutidest.

Kõiki teateid käsitletakse konfidentsiaalselt kooskõlas ELi andmekaitseraamistikuga. EKP kaitseb isikuandmeid ning tagab nii rikkumisest teataja kui ka süüdistatava isiku asjakohase kaitse. Lähemat teavet kohaldatavate andmekaitsenõuete kohta saab isikuandmete kaitse põhimõtetest.

Loe lähemalt rikkumisest teatamise protsessi ja EKP platvormi kohta ning rikkumisteadete ja seonduvate dokumentide esitamise ja EKPga suhtlemise kohta.

Rikkumisest teatamise platvormi väärkasutamine

Rikkumisest teatamise platvormi väärkasutust võidakse mõnes ELi liikmesriigis käsitleda kuriteona. Seda silmas pidades võib EKP juhul, kui teade on esitatud pahauskselt, taotleda asjaomaselt riiklikult pädevalt asutuselt teate edasiandmist asjakohastele asutustele asja uurimiseks ja võimalikuks kriminaalvastutusele võtmiseks kooskõlas liikmesriigi õigusega, et kaitsta kõigi asjaomaste isikute mainet ja õigusi.

VAATA LISAKS

Seonduv teave

Rikkumisest teatamine