Menu

Vigtig juridisk information før du benytter dig af whistleblowingplatformen

Formålet med whistleblowingplatformen

Som et led i ECB's indberetning af overtrædelser/whistleblowingordningen udgør whistleblowingplatformen et middel til at indberette en mistanke om overtrædelse af relevant EU-lovgivning begået af en bank under tilsyn, en national tilsynsmyndighed eller ECB selv. ECB opfordrer enhver, som handler i god tro og har rimelige grunde til at antage, at en overtrædelse af relevant EU-lovgivning har fundet sted, til at indberette dette via whistleblowingplatformen.

ECB yder ingen juridisk rådgivning om sager, der indberettes til ECB.

Sådan defineres relevant EU-lovgivning

I forbindelse med whistleblowingplatformen forstås ved relevant EU-lovgivning de regler vedrørende tilsyn med kreditinstitutter, som ECB anvender under udførelsen af de opgaver, som ECB er blevet overdraget ved SSM-forordningen (Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013). Disse regler er:

Whistleblowingplatformen omfatter ingen områder med forbindelse til tilsynsopgaver, som ikke er blevet overdraget til ECB (som fx bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, forbrugerbeskyttelse og tilsyn med betalingstjenester). Hvis du ønsker at indberette en overtrædelse i forbindelse med et af disse områder, bedes du kontakte den relevante myndighed i din medlemsstat.

Overtrædelser af ikke-relevant EU-lovgivning kan dog føre til afsløring af overtrædelser af tilsynsmæssige krav og derfor af relevant EU-lovgivning. Fx kan overtrædelser af bestemmelserne vedrørende bekæmpelse af hvidvask af penge og/eller finansiering af terrorisme være symptomer på usund ledelse og interne kontrolmekanismer, hvis struktur er fastlagt i reglerne om tilsynet med kreditinstitutter.

Misbrug af whistleblowingplatformen

Misbrug af whistleblowingplatformen kan udgøre en strafbar handling i en eller flere EU-lande. Hvis en indberetning ikke er foretaget i god tro, kan ECB indlede en strafferetlig procedure i et EU-land for at beskytte alle involverede parters omdømme og rettigheder.

Sådan indberetter du en overtrædelse af den relevante EU-lovgivning

Alle indberetninger af en overtrædelse af relevant EU-lovgivning, som foretages i god tro, behandles som en beskyttet indberetning. Hvis du ønsker at indberette en overtrædelse, skal du bruge den sikre whistleblowingplatform og besvare spørgsmålene så detaljeret som muligt.

ECB anbefaler på det kraftigste, at du indsender dokumenter, som understøtter dine påstande. Hvis en indberetning indeholder ikke-underbyggede påstande, kan ECB beslutte ikke at følge op på den.

Selv om indberetningsskemaet på whistleblowingplatformen i øjeblikket kun findes på engelsk, kan du kommunikere med ECB på alle officielle EU-sprog. Hvis du ønsker at benytte et andet officielt EU-sprog end engelsk, kan du angive dine påstande på det pågældende sprog i fritekstfeltet på whistleblowingplatformens indberetningsskema.

Du kan finde yderligere oplysninger om whistleblowing og den særlige ECB-platform – navnlig om, hvordan du kan kommunikere med ECB og indsende din indberetning og tilknyttede dokumenter.

Du kan indberette en overtrædelse uden at afsløre din identitet. Alle indberetninger behandles fortroligt i overensstemmelse med EU's databeskyttelseslovgivning. ECB sikrer en passende beskyttelse af personoplysninger, både for personer, som indberetter en mistanke om en overtrædelse, og personer, der påstås at have begået en overtrædelse. Se den tilknyttede databeskyttelseserklæring for yderligere oplysninger om de databeskyttelsesstandarder, der anvendes.