Menu


Tärkeää oikeudellista tietoa väärinkäytösten ilmoitussivun käytöstä

Sivun tarkoitus

Väärinkäytösten ilmoitussivulla voi ilmoittaa valvottavan pankin, kansallisen valvontaviranomaisen tai EKP:n mahdollisesta väärinkäytöksestä. Ilmoitus pyydetään tekemään vilpittömin mielin, ja ilmoittajalla tulee olla kohtuullinen syy uskoa, että joku on toiminut EU:n pankkivalvontasäädösten vastaisesti.

EKP ei anna lainopillista neuvontaa ilmoitusten kohteena olevissa asioissa.

Pankkivalvontasäädökset

EU:n pankkivalvontasäädöksiin on kirjattu luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaa koskevat säännökset. EKP soveltaa näitä säännöksiä hoitaessaan neuvoston asetuksesta (EU) N:o 1024/2013 (YVM-asetus) aiheutuvia valvontatehtäviään. Näihin säännöksiin kuuluvat

Väärinkäytöksenä ei pidä ilmoittaa sellaisia valvontatehtäviin liittyviä asioita, joiden suhteen EKP:lle ei ole annettu valtuuksia. Esimerkiksi rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa, kuluttajansuojaa sekä maksupalvelujen valvontaa koskevat ilmoitukset on osoitettava kansalliselle viranomaiselle.

Muun EU-lainsäädännön rikkominen saattaa kuitenkin tuoda ilmi myös vakavaraisuusvalvontaa koskevien säännösten vastaista toimintaa. Esimerkiksi rahanpesua ja terrorismin rahoitusta koskevien säädösten vastainen toiminta saattaa kertoa tehottomista hallinto- ja ohjausjärjestelmistä ja puutteellisista sisäisen valvonnan menetelmistä, jotka eivät ole luottolaitosten vakavaraisuusvalvonnan säännösten mukaisia.

Ilmoitussivun väärinkäyttö

Ilmoitussivun väärinkäyttö voi täyttää rikollisen toiminnan tunnusmerkit yhdessä tai useammassa EU:n jäsenvaltiossa. Vilpillisin mielin tehty ilmoitus voi siis johtaa rikosoikeudenkäyntiin asianosaisten maineen ja oikeuksien suojelemiseksi.

Ilmoituksen tekeminen

Vilpittömin mielin tehdyt ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti. Väärinkäytöksestä ilmoitetaan suojatulla ilmoitussivulla. Pyydämme vastaamaan kysymyksiin mahdollisimman yksityiskohtaisesti.

Väärinkäytösväitteiden tueksi on hyvä toimittaa liiteasiakirjoja. Perustelemattomia väitteitä sisältävät ilmoitukset voivat jäädä ilman jatkotoimia.

Vaikka sivu on toistaiseksi olemassa vain englanninkielisenä, EKP ottaa vastaan ilmoituksia kaikilla EU:n virallisilla kielillä. Muut kuin englanninkieliset ilmoitukset pyydetään tekemään lomakkeen vapaassa tekstikentässä.

Väärinkäytöksistä ilmoittamisesta ja EKP:n ilmoitussivusta on laadittu lisätietosivu, jolla kerrotaan tarkemmin yhteydenpidosta EKP:hen, ilmoituksen tekemisestä sekä liitetiedostojen tallentamisesta järjestelmään.

Ilmoituksen voi tehdä nimettömänä. Kaikki väärinkäytösilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti ja EU:n tietosuojasäädöksiä noudattaen. EKP varmistaa, että niin ilmoituksen tekijöiden kuin ilmoituksessa mainittujen henkilöiden henkilötiedot suojataan riittävin toimin. Lisätietoa tietosuojavaatimuksista on tietosuojalausekkeessa.