Menu

Ważne informacje prawne dotyczące korzystania z portalu dla demaskatorów

Cel portalu

Portal dla demaskatorów jest częścią mechanizmu zgłaszania naruszeń stworzonego przez EBC. Za jego pomocą można informować o podejrzeniach, że doszło do naruszenia odnośnych przepisów UE przez nadzorowany bank, krajowy organ nadzoru lub sam EBC. EBC zachęca, żeby każdy, kto działa w dobrej wierze i ma uzasadnione podstawy do podejrzeń, że doszło do naruszenia odnośnych przepisów UE, zgłosił to na tym portalu.

EBC nie udziela porad prawnych na temat spraw, które są przedmiotem zgłoszeń.

Definicja odnośnych przepisów UE

Na potrzeby portalu dla demaskatorów „odnośne przepisy UE” należy rozumieć jako przepisy dotyczące nadzoru ostrożnościowego nad bankami stosowane przez EBC podczas wykonywania zadań nadzorczych powierzonych mu w rozporządzeniu SSM (rozporządzenie Rady (UE) nr 1024/2013). Są to:

Portal dla demaskatorów nie dotyczy spraw, które wiążą się z zadaniami nadzorczymi niewchodzącymi w zakres kompetencji EBC (takimi jak: przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ochrona konsumentów i nadzór nad usługami płatniczymi). Naruszenia przepisów w tych dziedzinach należy zgłaszać do odpowiedniego organu danego państwa członkowskiego.

Jednak nawet kiedy chodzi o naruszenie przepisów UE innych niż odnośne, w rezultacie może zostać wykryte naruszenie wymogów ostrożnościowych, a tym samym – odnośnych przepisów UE. Przykładowo złamanie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu może być objawem nieodpowiednich mechanizmów zarządzania i kontroli wewnętrznej, których strukturę określono w przepisach dotyczących nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi.

Użycie portalu dla demaskatorów do niewłaściwych celów

Nadużycie portalu dla demaskatorów może być w niektórych państwach członkowskich UE uznawane za przestępstwo. Zatem jeśli osoba zgłaszająca nie działała w dobrej wierze, EBC może wystąpić o wszczęcie postępowania karnego w państwie członkowskim, żeby chronić reputację i prawa wszystkich zaangażowanych.

Jak zgłosić naruszenie odnośnych przepisów UE?

Wszystkie zgłoszenia dokonane w dobrej wierze mają status „zgłoszeń chronionych”. Żeby zgłosić naruszenie, należy skorzystać z portalu dla demaskatorów i udzielić możliwie szczegółowych odpowiedzi na pytania.

EBC zdecydowanie zaleca, żeby na potwierdzenie zarzutów dostarczyć odpowiednie dokumenty. Jeśli zgłoszenie nie zostanie poparte dowodami, EBC może zrezygnować z podjęcia działań w danej sprawie.

Zgłoszenia na portalu dla demaskatorów można dokonać w każdym języku urzędowym UE. Formularz jest obecnie dostępny jedynie po angielsku, ale w polu opisowym można wpisać zarzuty w dowolnym języku.

Pod tym linkiem można znaleźć więcej informacji na temat demaskowania naruszeń i specjalnego portalu – zwłaszcza komunikowania się z EBC oraz przekazywania zgłoszeń i powiązanych dokumentów.

Naruszenie można zgłosić anonimowo. Wszystkie zgłoszenia są traktowane jako poufne i przetwarzane zgodnie z unijnymi przepisami o ochronie danych. EBC zapewnia odpowiednią ochronę danych osobowych zarówno osób dokonujących zgłoszenia, jak i tych, których dotyczą zarzuty. Więcej informacji o zasadach ochrony danych osobowych można znaleźć w oświadczeniu o ochronie prywatności.