Menu

Svarīga juridiska informācija, kas jāizlasa pirms trauksmes cēlēju platformas lietošanas

Trauksmes cēlēju platformas mērķis

Trauksmes cēlēju platforma ir daļa no ECB pārkāpumu ziņošanas/trauksmes celšanas mehānisma un nodrošina iespēju ziņot par uzraudzīto banku, valstu uzraudzības iestāžu vai pašas ECB izdarītajiem attiecīgo Eiropas Savienības tiesību aktu pārkāpumiem. ECB mudina ikvienu personu, kam, rīkojoties godprātīgi, ir pamatots iemesls uzskatīt, ka noticis attiecīgo ES tiesību aktu pārkāpums, ziņot par to, izmantojot trauksmes cēlēju platformu.

ECB nesniedz juridiskas konsultācijas saistībā ar jautājumiem, par kuriem tai ziņots.

Attiecīgo ES tiesību aktu definīcija

Trauksmes cēlēju platformas kontekstā attiecīgie ES tiesību akti ietver noteikumus saistībā ar banku prudenciālo uzraudzību, ko ECB piemēro, pildot tai VUM regulā (Padomes Regula (ES) Nr. 1024/2013) uzticētos uzdevumus. Šie noteikumi ir

Trauksmes cēlēju platforma nav paredzēta ziņošanai par jautājumiem saistībā ar tādiem uzraudzības uzdevumiem, kuri nav uzticēti ECB (piemēram, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana, patērētāju aizsardzība vai maksājumu pakalpojumu uzraudzība). Ja vēlaties ziņot par pārkāpumiem saistībā ar kādu no šiem jautājumiem, lūdzam sazināties ar savas dalībvalsts atbildīgo iestādi.

Tomēr citu ES tiesību aktu pārkāpumi var atklāt prudenciālās uzraudzības prasību un tādējādi attiecīgo ES tiesību aktu pārkāpumus. Piemēram, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un/vai terorisma finansēšanas novēršanas noteikumu pārkāpumi var liecināt par nepietiekamu pārvaldību un iekšējās kontroles mehānismiem, kuru struktūra izklāstīta ar kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību saistītajos noteikumos.

Trauksmes cēlēju platformas neatbilstoša izmantošana

Trauksmes cēlēju platformas neatbilstoša izmantošana var būt krimināls pārkāpums vienā vai vairākās ES dalībvalstīs. Tāpēc, ja ziņojums nav iesniegts godprātīgi, ECB dalībvalstī var sākt kriminālprocesu, lai aizsargātu visu iesaistīto personu reputāciju un tiesības.

Kā ziņot par attiecīgo ES tiesību aktu pārkāpumu?

Jebkāda veida godprātīgs ziņojums par attiecīgo ES tiesību aktu pārkāpumiem tiks uzskatīts par aizsargātu informāciju. Ja vēlaties ziņot par pārkāpumu, lūdzam izmantot drošo trauksmes cēlēju platformu, sniedzot pēc iespējas detalizētākas atbildes uz jautājumiem.

ECB stingri iesaka savu apgalvojumu pamatojumam iesniegt jebkādus atbilstošus dokumentus. Ja ziņojums ietver nepamatotus apgalvojumus, ECB var pieņemt lēmumu neveikt nekādus turpmākus pasākumus.

Trauksmes cēlēju platformas ziņojuma veidlapa pagaidām pieejama vienīgi angļu valodā, taču varat sazināties ar ECB jebkurā oficiālajā ES valodā. Ja vēlaties saziņai izmantot nevis angļu valodu, bet kādu citu oficiālo ES valodu, lūdzam izklāstīt savus apgalvojumus šajā valodā trauksmes cēlēju platformas ziņojuma veidlapas brīvajā teksta laukā.

Pieejama sīkāka informācija par trauksmes celšanu un tai paredzēto ECB platformu, īpaši par saziņu ar ECB un par ziņojuma un saistīto dokumentu iesniegšanu.

Par pārkāpumu var ziņot, neatklājot savu identitāti. Visi ziņojumi tiek izskatīti, ievērojot konfidencialitāti atbilstoši ES datu aizsardzības regulējumam. ECB nodrošina personu, kuras ziņo par iespējamo pārkāpumu, un personu, kuras, iespējams, izdarījušas pārkāpumu, personas datu atbilstošu aizsardzību. Sīkāku informāciju par piemērotajiem datu aizsardzības standartiem sk. attiecīgajā privātuma paziņojumā.