Menu

Prieš pradėdami naudotis pranešimų teikimo platforma, susipažinkite su šia svarbia teisine informacija

Pranešimų teikimo platformos paskirtis

Pranešimų teikimo platforma yra ECB sukurto informavimo apie pažeidimus mechanizmo dalis. Naudojantis šia platforma galima pranešti apie prižiūrimo banko, nacionalinės priežiūros institucijos arba paties ECB padarytus jo veiklai svarbių Europos Sąjungos teisės aktų pažeidimus. ECB kviečia visus geros valios asmenis, turinčius pakankamai pagrindo įtarti, kad padarytas kurio nors ECB veiklai svarbaus ES teisės akto pažeidimas, pranešti apie tai pasinaudojant pranešimų teikimo platforma.

ECB neteikia teisinių konsultacijų dėl pažeidimų, apie kuriuos pranešta ECB.

Kokie ES teisės aktai svarbūs ECB veiklai

Pranešimų teikimo platformoje ECB veiklai svarbiais ES teisės aktais laikomos bankų prudencinės priežiūros taisyklės, kurias ECB taiko vykdydamas BPM reglamentu (Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1024/20132) jam pavestus priežiūros uždavinius. Tai:

Šioje pranešimų teikimo platformoje negalima teikti pranešimų apie pažeidimus, susijusius su ne ECB pavestais priežiūros uždaviniais, pavyzdžiui, kova su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu, vartotojų apsauga ar mokėjimo paslaugų priežiūra. Jeigu norite pranešti apie pažeidimą, susijusį su viena iš šių sričių, kreipkitės į atitinkamą savo valstybės narės instituciją.

Vis dėlto, kitų sričių ES teisės aktų pažeidimai gali būti požymis, kad pažeidžiami ir prudenciniai reikalavimai, vadinasi, ir ECB veiklai svarbūs teisės aktai. Pavyzdžiui, jei pažeidžiamos teisės aktų nuostatos dėl kovos su pinigų plovimu ir (arba) terorizmo finansavimu, tai gali būti požymis, kad valdymo sistemoje ar vidaus kontrolės mechanizmuose, kurių struktūra yra apibrėžta kredito įstaigų prudencinės priežiūros taisyklėse, yra spragų.

Piktnaudžiavimas pranešimų teikimo platforma

Kai kuriose ES valstybėse narėse piktnaudžiavimas pranešimų teikimo platforma gali būti laikomas nusikalstama veika. Todėl, jeigu pranešimas buvo pateiktas piktavališkai, ECB, norėdamas apginti visų susijusių subjektų reputaciją ir teises, gali siekti, kad atitinkamoje valstybėje narėje būtų inicijuotas baudžiamasis procesas.

Kaip pranešti apie ECB veiklai svarbaus ES teisės akto pažeidimą

Visi gera valia pateikti pranešimai apie ECB veiklai svarbių ES teisės aktų pažeidimus bus laikomi apsaugotais pranešimais. Jeigu norite pranešti apie pažeidimą, prašome pasinaudoti saugia pranešimų teikimo platforma ir kuo išsamiau atsakyti į pateiktus klausimus.

ECB primygtinai rekomenduoja pateikti ir įtarimus pagrindžiančius atitinkamus dokumentus. Jei pranešime pateikti įtarimai niekuo nepagrįsti, ECB gali nuspręsti nesiimti jokių tolesnių priemonių.

Nors pranešimo teikimo forma minėtoje platformoje šiuo metu yra tik anglų kalba, su ECB galite bendrauti bet kuria oficialia ES kalba. Jeigu norite naudoti ne anglų, o kitą oficialią ES kalbą, savo įtarimus norima kalba išdėstykite pranešimų teikimo platformoje esančios pranešimo formos laisvo teksto lauke.

Išsamesnės informacijos apie pranešimų teikimą ir tam skirtą ECB platformą, o ypač apie komunikavimą su ECB ir apie pranešimų bei susijusių dokumentų teikimą rasite čia.

Apie pažeidimą galite pranešti neatskleisdami savo tapatybės. Visų pranešimų atžvilgiu laikomasi konfidencialumo reikalavimų pagal duomenų apsaugą reglamentuojančius ES teisės aktus. ECB užtikrina, kad asmenų, pranešusių apie įtariamą pažeidimą, ir asmenų, įtariamų padarius pažeidimą, asmens duomenys būtų tinkamai apsaugoti. Daugiau informacijos apie taikomus duomenų apsaugos standartus pateikta pranešime apie privatumą.