Menu

Dôležité právne informácie pred použitím platformy na oznamovanie porušení predpisov

Účel platformy na oznamovanie porušení právnych predpisov

V rámci mechanizmu ECB na oznamovanie porušení predpisov (whistleblowing) je účelom platformy na oznamovanie porušení právnych predpisov (ďalej len „platformy“) umožniť oznamovanie podozrení z porušenia príslušných právnych predpisov Európskej únie zo strany dohliadaných bánk, vnútroštátnych orgánov dohľadu a samotnej ECB. ECB vyzýva osoby, konajúce v dobrej viere, ktoré majú rozumný dôvod domnievať sa, že došlo k porušeniu príslušných právnych predpisov EÚ, aby svoje podozrenie oznámili prostredníctvom platformy.

ECB k oznamovaným záležitostiam neposkytuje právne poradenstvo.

Príslušné právne predpisy EÚ

Na účely platformy príslušné právne predpisy EÚ pozostávajú z pravidiel prudenciálneho dohľadu nad bankami, ktorými sa ECB riadi pri vykonávaní svojich úloh v oblasti dohľadu v zmysle nariadenia o SSM (nariadenia Rady (EÚ) č. 1024/2013). Ide o nasledujúce pravidlá:

Platforma nie je určená na oznamovanie záležitostí súvisiacich s úlohami dohľadu, ktoré nie sú v pôsobnosti ECB (napr. boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, ochrana spotrebiteľa alebo dohľad nad platobnými službami). Porušenia predpisov v uvedených oblastiach môžete oznámiť príslušnému orgánu vo vašom členskom štáte.

Porušenia právnych predpisov EÚ mimo pôsobnosti ECB však môžu poukazovať na porušenia prudenciálnych požiadaviek, a tým i príslušných právnych predpisov EÚ. Napríklad porušenia ustanovení predpisov týkajúcich sa boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu môžu byť príznakom nesprávneho riadenia alebo nedostatočných vnútorných kontrolných mechanizmov, ktorých štruktúra je stanovená v pravidlách prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami.

Zneužitie platformy

Zneužitie platformy môže v niektorých členských štátoch EÚ predstavovať trestný čin. V prípadoch oznámení, ktoré neboli podané v dobrej viere, preto ECB v záujme ochrany dobrého mena a práv všetkých zúčastnených strán môže v príslušnom členskom štáte začať trestné konanie.

Ako oznamovať porušenia príslušných právnych predpisov EÚ

So všetkými oznámeniami porušení príslušných právnych predpisov EÚ podanými v dobrej viere sa zaobchádza ako s chránenými oznámeniami. Na oznámenie porušenia predpisov použite platformu a čo najpodrobnejšie odpovedzte na uvedené otázky.

ECB dôrazne odporúča uvedené tvrdenia podložiť relevantnými dokumentmi. V prípade nepodložených tvrdení je ECB oprávnená vo veci nekonať.

Hoci je platforma v súčasnosti k dispozícii len v angličtine, na komunikáciu s ECB môžete použiť ktorýkoľvek úradný jazyk EÚ. Ak sa rozhodnete pre iný úradný jazyk EÚ než angličtinu, vo formulári platformy svoje tvrdenia uveďte vo zvolenom jazyku v poli pre voľný text.

K oznamovaniu porušení predpisov a vyhradenej platforme ECB – a predovšetkým ku komunikácii s ECB a predkladaniu oznámení a súvisiacich dokumentov – sú k dispozícii bližšie informácie.

Porušenia predpisov môžete oznamovať anonymne. Všetky oznámenia sa spracúvajú dôverne, v súlade s právnymi predpismi EÚ o ochrane údajov. ECB zabezpečuje náležitú ochranu osobných údajov oznamovateľov i údajných porušiteľov predpisov. Bližšie informácie o platných štandardoch ochrany údajov sa nachádzajú vo vyhlásení o ochrane osobných údajov.