Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Dôležité právne informácie na zváženie pred použitím platformy na oznamovanie porušení predpisov

Účel platformy na oznamovanie porušení právnych predpisov

Platforma na oznamovanie porušení predpisov je súčasťou mechanizmu Európskej centrálnej banky (ECB) na oznamovanie porušení predpisov. Môže sa využívať na oznamovanie podozrení z porušení právnych predpisov Európskej únie týkajúcich sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami (inak povedané „relevantného práva Únie“), ktorých sa dopustí dohliadaný subjekt, vnútroštátny orgán dohľadu alebo samotná ECB. ECB vyzýva všetky osoby, ktoré majú opodstatnený dôvod domnievať sa, že došlo k porušeniu príslušných právnych predpisov EÚ, aby, ak konajú v dobrej viere, oznámili svoje podozrenie prostredníctvom platformy.

ECB neposkytuje právne poradenstvo k záležitostiam oznamovaným prostredníctvom tejto platformy.

Príslušné právne predpisy EÚ

Na účely platformy na oznamovanie porušení právnych predpisov, príslušné právne predpisy Únie pozostávajú z pravidiel týkajúcich sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami (alebo „bankami“). ECB tieto pravidlá uplatňuje pri výkone úloh dohľadu, ktorými bola poverená nariadením o jednotnom mechanizme dohľadu (Single Supervisory Mechanism – SSM) [nariadenie Rady (EÚ) č. 1024/2013]. Tieto pravidlá zahŕňajú:

Do rozsahu platformy na oznamovanie porušení predpisov nepatria úlohy dohľadu, ktoré nie sú zverené ECB (napríklad predchádzanie praniu špinavých peňazí, boj proti financovaniu terorizmu, ochrana spotrebiteľov a dohľad nad platobnými službami), pokiaľ z oznámenej záležitosti nevyplýva porušenie prudenciálnych požiadaviek.

Porušenia predpisov v jednej z uvedených oblastí môžete oznámiť príslušnému vnútroštátnemu orgánu vo vašom členskom štáte.

Ako oznámiť porušenie právnych predpisov EÚ týkajúcich sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami

Všetky oznámenia porušení právnych predpisov EÚ týkajúce sa prudenciálneho dohľadu bánk, ktoré boli podané v dobrej viere, sú chránené. Na oznámenie porušenia predpisov použite zabezpečenú platformu a čo najpodrobnejšie odpovedzte na uvedené otázky.

Ak platforma na oznamovanie porušení predpisov nie je dostupná vo vašom jazyku, svoje odpovede môžete napísať v ktoromkoľvek inom úradnom jazyku EÚ. Svoje tvrdenia uveďte vo zvolenom jazyku v poli pre voľný text vo formulári platformy na oznamovanie porušení predpisov.

Porušenie môžete oznámiť aj anonymne. Pri anonymnom oznamovaní sa uistite, že ste odstránili všetky informácie, ktoré by vás mohli identifikovať, napr. vlastnosti súborov, ktoré môžu obsahovať vaše meno ako autora dokumentu.

Všetky oznámenia sa spracúvajú dôverne v súlade s rámcom EÚ pre ochranu osobných údajov. ECB ochraňuje osobné údaje a zabezpečuje primeranú ochranu tak oznamujúcej strane (oznamovateľovi), ako aj obvinenej strane. Bližšie informácie o platných štandardoch ochrany údajov sa nachádzajú vo vyhlásení o ochrane súkromia.

K oznamovaniu porušení predpisov a vyhradenej platforme ECB – a predovšetkým ku komunikácii s ECB a predkladaniu oznámení a súvisiacich dokumentov – sú k dispozícii bližšie informácie.

Zneužitie platformy

Zneužitie platformy môže v niektorých členských štátoch EÚ predstavovať trestný čin. Preto v prípade oznámení, ktoré neboli podané v dobrej viere, ECB v záujme ochrany dobrého mena a práv všetkých zúčastnených strán môže príslušný vnútroštátny orgán v príslušnom členskom štáte požiadať, aby záležitosť predložil príslušným orgánom na vyšetrenie a možné trestné stíhanie v súlade s vnútroštátnym právom.

SÚVISIACE INFORMÁCIE

Ďalšie materiály

Súvisiace informácie

Typy dohliadaných bánk
Oznamovanie porušení predpisov (whistleblowing)