Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Σημαντικές νομικές πληροφορίες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πριν από τη χρήση της πλατφόρμας πληροφοριοδοτών δημόσιου συμφέροντος

Σκοπός της πλατφόρμας πληροφοριοδοτών δημόσιου συμφέροντος

Η πλατφόρμα πληροφοριοδοτών δημόσιου συμφέροντος αποτελεί μέρος του μηχανισμού καταγγελίας παραβάσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο καταγγελίας πιθανολογούμενων παραβάσεων της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων (γνωστής και ως «σχετικής νομοθεσίας της ΕΕ») από εποπτευόμενη οντότητα, εθνική εποπτική αρχή ή την ίδια την ΕΚΤ. Η ΕΚΤ ενθαρρύνει οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο έχει βάσιμους λόγους να πιστεύει ότι έχει συμβεί παράβαση της σχετικής νομοθεσίας της ΕΕ, να υποβάλει καταγγελία μέσω της πλατφόρμας πληροφοριοδοτών δημόσιου συμφέροντος εφόσον ενεργεί καλόπιστα.

Η ΕΚΤ δεν παρέχει νομικές συμβουλές για ζητήματα το οποία καταγγέλλονται μέσω της πλατφόρμας πληροφοριοδοτών δημόσιου συμφέροντος.

Τι σημαίνει σχετική νομοθεσία της ΕΕ

Για τους σκοπούς της πλατφόρμας πληροφοριοδοτών δημόσιου συμφέροντος, η σχετική νομοθεσία της ΕΕ περιλαμβάνει τους κανόνες που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων (ή «τραπεζών»). Η ΕΚΤ εφαρμόζει αυτούς τους κανόνες κατά την εκτέλεση των εποπτικών καθηκόντων που της έχουν ανατεθεί με βάση τον κανονισμό για τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (ΕΕΜ) (κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου). Οι κανόνες αυτοί περιλαμβάνουν:

Τα εποπτικά καθήκοντα που δεν έχουν ανατεθεί στην ΕΚΤ (όπως πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, προστασία του καταναλωτή και εποπτεία των υπηρεσιών πληρωμών) δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της πλατφόρμας πληροφοριοδοτών δημόσιου συμφέροντος, εκτός εάν από το ζήτημα που καταγγέλλεται προκύπτει παράβαση των απαιτήσεων προληπτικής εποπτείας.

Εάν θέλετε να καταγγείλετε παράβαση για κάποιο από τα παραπάνω καθήκοντα, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την οικεία εθνική αρμόδια αρχή του κράτους μέλους σας.

Πώς να καταγγείλετε μια παράβαση της νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων

Κάθε καταγγελία για παράβαση της νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με την προληπτική εποπτεία των τραπεζών, η οποία υποβάλλεται καλόπιστα, θα αντιμετωπίζεται ως προστατευόμενη καταγγελία. Εάν θέλετε να καταγγείλετε παράβαση, χρησιμοποιήστε την ασφαλή πλατφόρμα πληροφοριοδοτών δημόσιου συμφέροντος και απαντήστε στις ερωτήσεις με όσο το δυνατόν περισσότερες λεπτομέρειες.

Εάν η πλατφόρμα δεν είναι διαθέσιμη στη γλώσσα σας, μπορείτε να γράψετε τις απαντήσεις σας σε οποιαδήποτε άλλη επίσημη γλώσσα της ΕΕ. Γράψτε την καταγγελία σας στη γλώσσα της επιλογής σας στο ελεύθερο πεδίο του εντύπου καταγγελίας που θα βρείτε στην πλατφόρμα.

Μπορείτε επίσης να υποβάλετε ανώνυμη καταγγελία παράβασης. Όταν υποβάλετε πληροφορίες ανωνύμως, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαγράψει κάθε πληροφορία που θα μπορούσε να αποκαλύψει την ταυτότητά σας – για παράδειγμα, ιδιότητες αρχείου που μπορεί να περιέχουν το όνομά σας ως τον συντάκτη του εγγράφου.

Όλες οι καταγγελίες θεωρούνται εμπιστευτικές σύμφωνα με το πλαίσιο της ΕΕ για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η ΕΚΤ προστατεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και διασφαλίζει την κατάλληλη προστασία τόσο του καταγγέλλοντος (δηλ. του πληροφοριοδότη δημόσιου συμφέροντος) όσο και του προσώπου που κατηγορείται για παραβάσεις. Βλ. τη σχετική δήλωση σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες που εφαρμόζονται για την προστασία δεδομένων.

Διατίθενται περαιτέρω πληροφορίες για την καταγγελία παραβάσεων και την ειδική πλατφόρμα της ΕΚΤ – ιδίως, για τον τρόπο επικοινωνίας με την ΕΚΤ και τον τρόπο υποβολής της καταγγελίας και των σχετικών εγγράφων.

Παράνομη χρήση της πλατφόρμας

Η παράνομη χρήση της πλατφόρμας πληροφοριοδοτών δημόσιου συμφέροντος μπορεί να αποτελέσει ποινικό αδίκημα σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ. Για αυτόν τον λόγο, αν μια καταγγελία υποβάλλεται κακόπιστα, η ΕΚΤ μπορεί να ζητήσει από την οικεία εθνική αρμόδια αρχή να παραπέμψει το ζήτημα στις αρχές που είναι αρμόδιες για τη διενέργεια έρευνας και την άσκηση πιθανής ποινικής δίωξης, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, προκειμένου να προστατεύσει τη φήμη και τα δικαιώματα όλων των εμπλεκομένων.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μάθετε περισσότερα για σχετικά θέματα

Μηχανισμός καταγγελίας παραβάσεων