Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Важна правна информация за Ваше сведение, преди да използвате платформата за докладване на нарушения

Предназначение на платформата за докладване на нарушения

Платформата за докладване на нарушения е част от механизма на Европейската централна банка (ЕЦБ) за докладване на нередности. Гражданите могат да я използват като средство за съобщаване на предполагаеми нарушения на правото на Европейския съюз в областта на пруденциалния надзор над кредитните институции („приложимо право на ЕС“), извършени от поднадзорно лице, национален надзорен орган или самата ЕЦБ. ЕЦБ приканва всеки, който има основание да смята, че е извършено нарушение на приложимото право на ЕС, да изпрати съобщение чрез платформата за докладване на нарушения, стига да действа добросъвестно.

ЕЦБ не предоставя правни съвети по въпросите, съобщени чрез платформата за докладване на нарушения.

Определение за приложимо право на ЕС

За целите на платформата за докладване на нарушения приложимото право на ЕС обхваща правилата, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции (банките). ЕЦБ прилага тези правила при осъществяването на задачите, възложени ѝ по силата на Регламента за единния надзорен механизъм (ЕНМ) (Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета). Правилата включват:

Надзорни задачи, които не са възложени на ЕЦБ (например превенция на изпирането на пари, борба с финансирането на терористична дейност, защита на потребителите и надзор над платежни услуги), са извън обхвата на платформата за докладване на нарушения, освен ако сигналът не сочи нарушение на пруденциалните изисквания.

Ако желаете да съобщите за нарушение, свързано с някоя от споменатите по-горе задачи, свържете се със съответния национален компетентен орган във Вашата държава членка.

Как да подадете сигнал за нарушение на правото на ЕС в областта на пруденциалния надзор над кредитните институции

Всяко добросъвестно подадено съобщение за нарушение на правото на ЕС в областта на пруденциалния надзор над банките ще бъде третирано като защитен доклад. Ако желаете да сигнализирате за нарушение, използвайте защитената платформа и отговорете възможно най-подробно на въпросите.

Ако платформата за докладване на нарушения не е налична на Вашия език, можете да напишете отговорите си на всеки друг официален език на ЕС. Изложете твърденията си на избрания от Вас език в полето за свободен текст във формуляра на платформата.

Можете да подадете и анонимен сигнал. При анонимно подаване се уверете, че сте заличили всички данни, които биха разкрили Вашата самоличност – например ако сте автор на документа, Вашето име може да е посочено в свойствата на файла.

Всички сигнали се обработват поверително в съответствие с рамката на ЕС за защита на данните. ЕЦБ защитава личните данни и осигурява нужната защита както на лицата, които съобщават за нарушения, така и на обвинените лица. Вижте свързаната декларация за защита на личните данни за повече информация за прилаганите стандарти за защита на данните.

Можете да получите повече информация за съобщаването на нарушения и специализираната платформа на ЕЦБ – по-конкретно за комуникацията с ЕЦБ и как да изпратите сигнала си и свързаната документация.

Злоупотреба с платформата за докладване на нарушения

Възможно е злоупотребата с платформата за докладване на нарушения да представлява наказуемо деяние в една или повече държави членки на ЕС. Затова, ако съобщението не е изпратено добросъвестно, ЕЦБ може да поиска от съответния национален компетентен орган да сезира властите за започване на разследване и евентуално наказателно производство в съответствие с националното законодателство, за да защити репутацията и правата на всички засегнати страни.

ВИЖТЕ СЪЩО

Още по темата

Информация по темата

Видове поднадзорни банки
Подайте сигнал