Menu

Важна правна информация, преди да използвате платформата за докладване на нарушения

Предназначение на платформата за докладване на нарушения

Като част от механизма на ЕЦБ за докладване на нарушения платформата предоставя средство за сигнализиране за предполагаеми нарушения на приложимото законодателство на Европейския съюз, извършени от поднадзорна банка, национален надзорен орган или от самата ЕЦБ. ЕЦБ приканва всеки, който добросъвестно и с разумно основание счита, че е извършено нарушение на приложимото законодателство на ЕС, да изпрати съобщение чрез платформата за докладване на нарушения.

ЕЦБ не предоставя правни съвети по въпросите, за които е получила сигнал.

Определение за приложимо законодателство на ЕС

За целите на платформата за докладване на нарушения „приложимо законодателство на ЕС“ обхваща правилата, свързани с пруденциалния надзор над банките, които ЕЦБ прилага при изпълнението на възложените ѝ от Регламента за ЕНМ надзорни задачи (Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета). Тези правила са следните:

Платформата за докладване на нарушения не се отнася за въпроси, свързани с надзорни задачи, които не са възложени на ЕЦБ (каквито са например борбата с изпирането на пари и финансирането на терористична дейност, защитата на потребителите или надзорът над платежните услуги). Ако желаете да съобщите за нарушение, свързано с някой от тези въпроси, свържете се с компетентния орган във Вашата държава членка.

Все пак е възможно нарушения на законодателство на ЕС, което не попада в дефиницията на „приложимо законодателство“, да разкриват нарушения на пруденциални изисквания и съответно на приложимо законодателство на ЕС. Така например, нарушения на разпоредби, свързани с борбата с изпирането на пари и/или финансирането на терористична дейност, могат да бъдат признак за слабо институционално управление и механизми за вътрешен контрол, чието устройство е определено в разпоредби, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции.

Злоупотреба с платформата за докладване на нарушения

Възможно е злоупотребата с платформата за докладване на нарушения да представлява наказуемо деяние в една или повече държави членки на ЕС. Затова, ако съобщението не е изпратено добросъвестно, ЕЦБ може да образува наказателно производство в дадена държава членка, за да защити репутацията и правата на всички засегнати страни.

Как да сигнализирате за нарушение на приложимото право на ЕС

Всяко добросъвестно подадено съобщение за нарушение на приложимото законодателство на ЕС ще бъде третирано като защитен доклад. Ако желаете да сигнализирате за нарушение, използвайте сигурната платформа и отговорете възможно най-подробно на въпросите.

ЕЦБ настойчиво препоръчва да предоставите всякакви релевантни документи в подкрепа на твърденията си. Ако съобщението съдържа необосновани твърдения, възможно е ЕЦБ да реши да не предприема никакви последващи мерки.

Макар че в момента формулярът за докладване на нарушение на платформата е наличен само на английски език, можете да се обърнете към ЕЦБ на всеки от официалните езици на ЕС. Ако желаете да използвате официален език на ЕС, различен от английски, изложете твърденията си на този език в полето за свободен текст във формуляра на платформата.

Можете да получите повече информация по темата за докладването на нарушения и специализираната платформа на ЕЦБ, и по-конкретно за комуникацията с ЕЦБ и за това как да изпратите сигнала си и свързаната документация.

Можете да докладвате за нарушение, без да разкривате самоличността си. Всички сигнали се обработват поверително, в съответствие със законодателството на ЕС за защита на данните. ЕЦБ осигурява подходяща защита на личните данни на лицата, които докладват за предполагаемо нарушение, и на лицата, за които се твърди, че са извършили нарушение. Вижте свързаната декларация за защита на личните данни за повече информация за прилаганите стандарти за защита на данните.