Menu

Važna pravna obavijest prije korištenja platformom za prijavu povreda

Cilj platforme za prijavu povreda

U sklopu ESB-ova mehanizma prijave povreda / zviždanja na platformi za prijavu povreda moguće je prijaviti sumnju u povredu mjerodavnog prava Europske unije koju su počinili nadzirana banka, nacionalno nadzorno tijelo ili sam ESB. ESB potiče pojedince koji u dobroj vjeri i iz opravdanih razloga smatraju da je počinjena povreda mjerodavnog prava EU-a da na platformi o tome podnesu prijavu.

ESB ne pruža pravne savjete o predmetima prijava koje su mu podnesene.

Što je mjerodavno pravo EU-a?

Za potrebe platforme za prijavu povreda mjerodavno pravo EU-a obuhvaća propise koji se odnose na bonitetni nadzor banaka. ESB primjenjuje te propise u provedbi nadzornih zadaća koje su mu dodijeljene uredbom o SSM-u (Uredba Vijeća (EU) br. 1024/2013). Ti su propisi sljedeći:

Platformom za prijavu povreda nisu obuhvaćena pitanja povezana s nadzornim zadaćama koje nisu dodijeljene ESB-u (kao što su sprječavanje pranja novca i borba protiv financiranja terorizma, zaštita potrošača ili nadzor platnih usluga). Želite li prijaviti povredu koja se odnosi na jedno od tih pitanja, obratite se nadležnom tijelu u svojoj državi članici.

Kod povreda prava EU-a koje nije mjerodavno, međutim, može se ustanoviti kršenje bonitetnih zahtjeva, a time i kršenje mjerodavnog prava Unije. Na primjer, povrede odredbi koje se odnose na sprječavanje pranja novca i/ili borbu protiv financiranja terorizma mogu upućivati na manjkavost u upravljanju i mehanizmima unutarnje kontrole, čija je struktura utvrđena pravilima u vezi s bonitetnim nadzorom kreditnih institucija.

Zlouporaba platforme za prijavu povreda

Zlouporaba platforme može imati obilježja kaznenog djela u jednoj državi članici EU-a ili više njih. Ako prijava nije podnesena u dobroj vjeri, ESB može pokrenuti kazneni postupak u državi članici radi zaštite ugleda i prava svih uključenih strana.

Kako prijaviti povredu mjerodavnog prava EU-a?

Prema svakoj prijavi povrede mjerodavnog prava EU-a koja je podnesena u dobroj vjeri postupat će se kao prema zaštićenoj prijavi. Ako želite prijaviti povredu, učinite to na sigurnoj platformi za prijavu povreda i odgovorite na pitanja uz navođenje što više pojedinosti.

ESB izričito preporučuje da dostavite sve relevantne dokumente kojima ćete potkrijepiti svoje navode. Ako prijava sadržava nepotkrijepljene navode, ESB može odlučiti da neće poduzeti daljnje aktivnosti.

Iako je obrazac za prijavu na platformi trenutačno dostupan samo na engleskom jeziku, ESB-u se možete obratiti na bilo kojem službenom jeziku EU-a. Ako želite upotrijebiti službeni jezik EU-a koji nije engleski, svoje navode na tom jeziku unesite u polje za slobodan unos teksta u obrascu za prijavu koji ćete pronaći na platformi.

Dostupne su dodatne informacije o prijavi povreda i odgovarajućoj platformi ESB-a, a posebno o tome kako se možete obratiti ESB-u te podnijeti prijavu i popratnu dokumentaciju.

Možete prijaviti povredu, a da pritom ne otkrijete svoj identitet. Sa svim prijavama postupat će se kao s povjerljivima u skladu s pravom EU‑a povezanim sa zaštitom podataka. ESB osigurava da su osobni podatci o pojedincima koji prijave sumnju u povredu te pojedincima koji su navodno počinili povredu zaštićeni na odgovarajući način. Za više informacija o važećim standardima zaštite podataka vidi povezanu izjavu o zaštiti privatnosti.