Menu

Viktig juridisk information innan du använder plattformen för visselblåsare

Om plattformen

Plattformen för visselblåsare ingår i ECB:s mekanism för anmälan av överträdelser respektive för visselblåsning. Hit kan man vända sig för att göra en anmälan om att en bank under tillsyn, en nationell tillsynsmyndighet eller ECB misstänks ha åsidosatt relevant EU-lagstiftning. ECB uppmuntrar personer, som agerar i god tro och har rimliga grunder att anta att relevant EU-lagstiftning har åsidosatts, att göra en anmälan via plattformen för visselblåsare.

ECB ger ingen juridisk rådgivning om de frågor som har anmälts till ECB.

Vad är relevant EU-lagstiftning?

Den relevanta EU-lagstiftningen omfattar regler gällande tillsynen av kreditinstitut. ECB tillämpar dessa regler vid det tillsynsarbete som ECB har tilldelats genom SSM-förordningen (rådets förordning (EU) nr 1024/2013). Dessa regler består av:

Plattformen för visselblåsare är inte avsedd för tillsynsärenden som ligger utanför ECB:s behörighet (alltså frågor om penningtvätt och bekämpning av terrorismfinansiering, konsumentskydd eller betaltjänster). Om du vill anmäla en överträdelse som gäller någon av dessa frågor, får du istället kontakta den behöriga myndigheten i din medlemsstat.

Ibland kan dock överträdelser av icke-relevant EU-lagstiftning indikera att det har förekommit överträdelser av tillsynskrav och följaktligen även av överträdelser av relevant EU-lagstiftning. Om det t.ex. förekommer överträdelser av tillsynskraven för bekämpning av penningtvätt och/eller terrorismfinansiering, kan detta tyda på en osund styrning och bristfälliga mekanismer för intern kontroll. Hur detta ska vara organiserat anges i regelverket för tillsyn av kreditinstitut.

Missbruk av plattformen

Missbruk av plattformen för visselblåsare kan utgöra ett brott i en eller flera EU-medlemsstater. Om en anmälan inte har gjorts i god tro kan ECB, för att skydda alla involverade parters rykte och rättigheter, begära att få inleda straffrättsliga förfaranden i en medlemsstat.

Så här anmäler du en överträdelse av tillämplig EU-lagstiftning

En anmälan av en överträdelse av relevant EU-lagstiftning, som gjorts i god tro, kommer att behandlas som en skyddad anmälan. Om du vill anmäla en överträdelse, ber vi dig att använda den skyddade plattformen för visselblåsare och besvara frågorna så ingående som möjligt.

ECB rekommenderar att styrkande handlingar inlämnas. Om en anmälan innehåller grundlösa anklagelser kan ECB besluta att inte följa upp ärendet.

Anmälningsformuläret på plattformen för visselblåsare finns för närvarande bara på engelska, men du kan använda alla officiella EU-språk i dina kontakter med ECB. Om du vill använda ett annat officiellt EU-språk än engelska, kan du på önskat språk framföra ditt ärende i fritextfältet på anmälningsformuläret (finns på plattformen för visselblåsare).

Här finns ytterligare information om visselblåsning och ECB:s särskilda plattform – framför allt om kontakterna med ECB och hur du går till väga för att lämna en anmälan och relaterade handlingar hur du lämnar in din anmälan och styrkande handlingar.

En anmälan kan göras anonymt. Alla anmälningar behandlas konfidentiellt i enlighet med EU:s ram för uppgiftsskydd. ECB säkerställer ett lämpligt personuppgiftsskydd, både för de personer som anmäler misstänkta överträdelser och för den berörda parten. För ytterligare information om gällande dataskyddsstandarder, se integritetspolicyn.