Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Viktig juridisk information att tänka på innan du använder plattformen för visselblåsare

Om plattformen

Plattformen för visselblåsare ingår i Europeiska centralbankens (ECB) visselblåsarmekanism. Här kan privatpersoner anmäla om de misstänker att enheter under tillsyn, nationella tillsynsmyndigheter eller ECB har begått överträdelser av EU-rätten som rör tillsyn över kreditinstitut (benämns även tillämplig unionslagstiftning). ECB uppmuntrar alla som har rimliga grunder att anta att tillämplig unionslagstiftning har överträtts att göra en anmälan via plattformen för visselblåsare, förutsatt att de agerar i god tro.

ECB ger ingen juridisk rådgivning avseende de frågor som anmäls via plattformen för visselblåsare.

Vad menas med tillämplig unionslagstiftning?

När det gäller plattformen för visselblåsare anses tillämplig unionslagstiftning vara de bestämmelser som gäller tillsyn över kreditinstitut (eller banker). ECB följer dessa bestämmelser vid utförandet av de tillsynsuppgifter som ECB har tilldelats genom förordningen om den gemensamma tillsynsmekanismen (SSM) (rådets förordning (EU) nr 1024/2013). Dessa bestämmelser består av

Om de misstänkta överträdelserna gäller tillsynsuppgifter som inte har tilldelats ECB (som att förhindra penningtvätt, bekämpa finansiering av terrorism, skydda konsumenter och utöva tillsyn över betaltjänster), kan de inte anmälas på plattformen för visselblåsare, såvida inte det anmälda agerandet även ger anledning att tro att tillsynskrav inte uppfylls.

Överträdelser som gäller någon av ovannämnda uppgifter anmäls istället till den behöriga nationella myndigheten i aktuell medlemsstat.

Hur anmäler jag en överträdelse av unionslagstiftningen rörande tillsyn över kreditinstitut?

Alla anmälningar av överträdelser av unionslagstiftningen rörande banktillsyn, som gjorts i god tro, kommer att behandlas som skyddade anmälningar. Om du vill anmäla en överträdelse ber vi dig att använda den skyddade plattformen för visselblåsare och besvara frågorna där så ingående som möjligt.

Även om plattformen för visselblåsare inte finns på ditt språk väljer du själv vilket språk du vill svara på, så länge det är ett annat officiellt EU-språk. Du beskriver dina misstankar på önskat språk i textfältet i anmälningsformuläret som finns på plattformen.

Du kan även anmäla en överträdelse anonymt. Om du gör en anonym anmälan får du inte glömma att radera all information som kan identifiera dig – t.ex. filegenskaper som kan innehålla ditt namn som dokumentförfattare.

Alla anmälningar behandlas konfidentiellt i enlighet med EU:s ram för uppgiftsskydd. ECB skyddar personuppgifter och säkerställer lämpligt skydd såväl för de som anmäler (visselblåsarna) som för de som anmäls. För ytterligare information om gällande dataskyddsstandarder, se integritetspolicyn.

Här finns ytterligare information om visselblåsning och ECB:s särskilda plattform – framför allt om kontakterna med ECB och om hur du går till väga för att lämna in en anmälan och styrkande handlingar.

Missbruk av plattformen

Missbruk av plattformen för visselblåsare kan utgöra ett brott i en eller flera EU-medlemsstater. I de fall då en anmälan inte har ingetts i god tro innebär det att ECB, i syfte att skydda alla inblandade parters anseende och rättigheter, kan begära att den aktuella nationella behöriga myndigheten hänskjuter ärendet till de myndigheter som ansvarar för frågan för utredning och eventuellt åtal i enlighet med nationell lagstiftning.

SE ÄVEN

Läs annat relaterat innehåll

Relaterad information

Typer av banker under tillsyn
Visselblåsning