Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Důležité právní informace ke zvážení před použitím platformy pro oznámení porušení předpisů

Cíl platformy pro oznámení porušení předpisů

Platforma pro oznámení porušení předpisů je součástí mechanismu Evropské centrální banky (ECB) pro oznamování porušení předpisů. Občané ji mohou použít jako prostředek k oznámení podezření z porušení právních předpisů Evropské unie týkajících se obezřetnostního dohledu nad úvěrovými institucemi (označovaných též jako „příslušné právní předpisy EU“) prováděného dohlíženým subjektem, vnitrostátním orgánem dohledu nebo samotnou ECB. ECB apeluje na každého, kdo má oprávněné důvody se domnívat, že došlo k porušení příslušných právních předpisů EU, aby prostřednictvím platformy pro oznámení porušení předpisů podal oznámení za předpokladu, že jedná v dobré víře.

ECB neposkytuje právní poradenství v záležitostech oznámených prostřednictvím její platformy pro oznámení porušení předpisů.

Vymezení příslušných právních předpisů EU

Pro účely platformy pro oznámení porušení předpisů obsahují příslušné právní předpisy EU pravidla týkající se obezřetnostního dohledu nad úvěrovými institucemi (neboli „bankami“). ECB tato pravidla uplatňuje při plnění úkolů svěřených jí nařízením o jednotném mechanismu dohledu (SSM) (nařízení rady (EU) č. 1024/2013). Tato pravidla zahrnují:

Úkoly v oblasti dohledu, které ECB svěřeny nejsou (např. předcházení praní peněz, boj proti financování terorismu, ochrana spotřebitelů a dohled nad platebními službami), nespadají do oblasti působnosti platformy pro oznámení porušení předpisů, pokud oznámená záležitost nenaznačuje porušení obezřetnostních požadavků.

Chcete-li ohlásit porušení pravidel či předpisů týkajících se některého z výše uvedených úkolů, obraťte se prosím na příslušný orgán ve vašem členském státě.

Jak nahlásit porušení právních předpisů EU týkajících se obezřetnostního dohledu nad úvěrovými institucemi

Každé oznámení porušení právních předpisů EU týkajících se obezřetnostního dohledu nad bankami, které je podáno v dobré víře, bude považováno za chráněné oznámení. Chcete-li porušení oznámit, použijte prosím zabezpečenou platformu pro oznámení porušení předpisů a na dané otázky odpovězte co nejpodrobněji.

Pokud platforma pro oznámení porušení předpisů není k dispozici ve vašem jazyce, můžete své odpovědi napsat v kterémkoli jiném úředním jazyce EU. Svá tvrzení uveďte ve zvoleném jazyce ve volném textovém poli oznamovacího formuláře platformy pro oznámení porušení předpisů.

Porušení můžete oznámit také anonymně. Při odesílání informací anonymně se ujistěte, že odstraníte veškeré informace, které by vás mohly identifikovat – například vlastnosti souboru, které mohou obsahovat vaše jméno jako autora dokumentu.

Se všemi oznámeními je nakládáno s důvěrností v souladu s rámcem EU pro ochranu osobních údajů. ECB chrání osobní údaje a zajišťuje odpovídající ochranu jak oznamující straně (informátorovi), tak obviněné straně. Další informace k platným normám ochrany osobních údajů naleznete v souvisejícím prohlášení o ochraně osobních údajů.

K oznámení porušení a k tomu vyhrazené platformě ECB jsou k dispozici další informace – zejména o komunikaci s ECB a předložení vašeho oznámení a souvisejících dokumentů.

Zneužití platformy pro oznámení porušení předpisů

V jednom nebo více členských státech může zneužití platformy pro oznámení porušení předpisů představovat trestný čin. Je-li zpráva předložena ve zlé víře, může ECB požádat příslušný vnitrostátní orgán, aby věc předal příslušným orgánům k vyšetřování a případnému trestnímu stíhání v souladu s vnitrostátními právními předpisy, aby byla chráněna pověst a práva všech zúčastněných stran.

VIZ TAKÉ

Více informací k souvisejícímu obsahu

Související informace

Druhy dohlížených bank
Oznámení porušení předpisů (whistleblowing)