Menu


Důležité právní informace před použitím platformy pro oznámení porušení

Cíl platformy pro oznámení porušení

V rámci mechanismu ECB pro oznamování porušení pravidel (whistleblowing) poskytuje platforma pro oznámení porušení prostředek, jak oznámit podezření z porušení příslušných právních předpisů Evropské unie ze strany dohlížených bank, vnitrostátních orgánů dohledu a samotné ECB. ECB vybízí každého, kdo jedná v dobré víře a má rozumný důvod se domnívat, že došlo k porušení příslušných právních předpisů EU, aby to oznámil prostřednictvím platformy pro oznámení porušení.

ECB neposkytuje právní poradenství k záležitostem, které jsou jí oznamovány.

Vymezení příslušných právních předpisů EU

Pro účely platformy pro oznámení porušení sestávají příslušné právní předpisy EU z pravidel souvisejících s obezřetnostním dohledem nad bankami, které ECB používá při provádění úkolů dohledu, jež jí byly svěřeny v nařízení o SSM (nařízení Rady (EU) č. 1024/2013). Mezi tato pravidla patří:

Platforma pro oznámení porušení není určena pro záležitosti související s úkoly dohledu, které nebyly svěřeny ECB (např. pro boj proti praní peněz a financování terorismu, ochranu spotřebitele nebo dohled nad platebními službami). Chcete-li ohlásit porušení pravidel či předpisů v jedné z těchto oblastí, obraťte se prosím na příslušný orgán ve vašem členském státě.

Porušení právních předpisů EU, k nimž ECB není příslušná, však mohou ukázat na porušení obezřetnostních požadavků, a tím i příslušných právních předpisů EU. Například porušení ustanovení týkajících se boje proti praní peněz nebo financování terorismu mohou být příznakem chybné správy a řízení a vnitřních kontrolních mechanismů, jejichž struktura je stanovena v pravidlech upravujících obezřetnostní dohled nad úvěrovými institucemi.

Zneužití platformy pro oznámení porušení

V jednom nebo více členských státech může zneužití platformy pro oznámení porušení představovat trestný čin. Z tohoto důvodu může ECB zahájit trestní řízení v členském státě s cílem chránit pověst a práva všech zúčastněných stran, není-li zpráva podána v dobré víře.

Jak oznámit porušení příslušných právních předpisů EU

S jakýmkoli oznámením porušení příslušných právních předpisů EU podaným v dobré víře bude zacházeno jako s chráněným oznámením. Chcete-li oznámit porušení pravidel, použijte prosím platformu pro oznámení porušení a odpovězte na dané otázky co nejpodrobněji.

ECB velmi doporučuje, abyste na podporu svých tvrzení předložili jakékoli relevantní dokumenty. Pokud oznámení obsahuje nepodložená tvrzení, ECB se může rozhodnout, že nepřijme žádná návazná opatření.

Ačkoli je formulář pro oznámení na platformě pro oznámení porušení v současné době k dispozici pouze v angličtině, můžete s ECB komunikovat v jakémkoli úředním jazyce EU. Chcete-li použít jiný úřední jazyk EU než angličtinu, ve formuláři pro oznámení na platformě pro oznámení porušení prosím uveďte svá tvrzení v daném jazyce v poli pro volný text.

K tématu whistleblowing a k tomu vyhrazené platformě ECB jsou k dispozici další informace – zejména o komunikaci s ECB a předložení vašeho oznámení a souvisejících dokumentů.

Porušení pravidel můžete oznámit bez toho, abyste odhalili svou totožnost. Se všemi oznámeními je nakládáno s důvěrností v souladu s právními předpisy EU na ochranu údajů. ECB zajišťuje, aby byly osobní údaje osob, které oznámí podezření z porušení pravidel, a osoby, které údajně porušily pravidla, náležitě chráněny. Další informace k platným normám ochrany osobních údajů viz související prohlášení o ochraně osobních údajů.