Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Co to są instytucje mniej istotne?

13 grudnia 2022

Wszystkie nadzorowane banki domyślnie uznaje się za instytucje mniej istotne. Uzyskują one status istotnych – i zostają objęte bezpośrednim nadzorem EBC – dopiero wtedy, gdy spełniają przynajmniej jedno z kryteriów istotności określonych w rozporządzeniu ramowym w sprawie Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego (SSM). Te kryteria dotyczą wielkości banku, jego znaczenia dla gospodarki danego kraju lub całej Unii Europejskiej, a także skali jego działalności transgranicznej. W październiku 2022 było 111 banków zaklasyfikowanych jako istotne oraz ponad 2000 – jako mniej istotne.

Wiele banków mniej istotnych świadczy usługi na rzecz mniejszych społeczności lub regionów. Przykładowo do tej kategorii należy większość banków oszczędnościowych i spółdzielczych. Ponadto w porównaniu z większymi instytucjami banki mniej istotne oferują bardziej ukierunkowane usługi i produkty, takie jak finansowanie kupna pojazdów, kredyty hipoteczne, kredyty dla konkretnych sektorów i obsługa obrotu papierami wartościowymi.

Nadzór nad instytucjami mniej istotnymi sprawują krajowe organy nadzoru pod zwierzchnią kontrolą EBC (instytucje istotne są nadzorowane bezpośrednio przez EBC). Stosują przy tym zasadę proporcjonalności. Dzięki niej oczekiwania i wymogi nadzorcze odpowiadają wielkości, znaczeniu systemowemu i profilowi ryzyka nadzorowanych banków, a zasoby organów nadzoru są wykorzystywane efektywnie. Zasada proporcjonalności nie zwalnia jednak banków z obowiązku przestrzegania minimalnych standardów.

Żeby stosować proporcjonalne podejście wobec banków, klasyfikuje się je według określonych cech. To oznacza, że rozróżnienie między instytucjami istotnymi i mniej istotnymi jest punktem wyjścia do proporcjonalnego nadzoru. Dalsze pogrupowanie instytucji mniej istotnych stało się możliwe po wprowadzeniu kategorii małych i niezłożonych instytucji na podstawie zmienionego rozporządzenia w sprawie wymogów kapitałowych (CRR II). Dodatkowymi czynnikami różnicującymi są charakterystyczne parametry banków, np. profil ryzyka, model biznesowy, skala działalności transgranicznej i wielkość. Przyjmuje się je do określenia odpowiedniego poziomu zaangażowania nadzoru (w ujęciu częstotliwości, zakresu i szczegółowości przeglądów) oraz sprawozdawczości nadzorczej.

POLECAMY TAKŻE

Powiązane informacje

ROZPORZĄDZENIE RAMOWE SSM

Rozporządzenie ramowe SSM reguluje relacje i procedury instytucjonalne w europejskim nadzorze bankowym.

Rozporządzenie ramowe SSM

LISTA NADZOROWANYCH BANKÓW

EBC prowadzi listę wszystkich nadzorowanych banków – zarówno istotnych, nad którymi sprawuje bezpośredni nadzór, jak i mniej istotnych, które nadzoruje pośrednio.

Lista nadzorowanych banków

ZWIERZCHNIA KONTROLA EBC NAD INSTYTUCJAMI MNIEJ ISTOTNYMI

Najważniejsze informacje o nadzorze i zwierzchniej kontroli nad bankami mniej istotnymi można znaleźć w odpowiedziach na częste pytania na ten temat.

Zwierzchnia kontrola EBC nad instytucjami mniej istotnymi
Demaskowanie nieprawidłowości