Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Trauksmes celšana

Kas ir trauksmes celšana?

Trauksmes celšana – jeb ziņošana par pārkāpumiem – saistībā ar Eiropas Centrālo banku ir process, kas ļauj jums ziņot par uzraudzīto banku, valstu uzraudzības iestāžu vai pašas ECB izdarītajiem attiecīgo Eiropas Savienības tiesību aktu pārkāpumiem.

Ja jums radušās aizdomas, ka uzraudzītā banka, valsts uzraudzības iestāde vai ECB pārkāpusi attiecīgos ES tiesību aktus, jūs varat ziņot par savām aizdomām ECB, izmantojot drošu ārēju trauksmes cēlēju platformu.

Pirms izmantojat trauksmes cēlēju platformu, lūdzam rūpīgi izlasīt tālākās norādes par to, kāda veida informāciju var iesniegt ECB un kā notiek informācijas iesniegšana, izmantojot platformu. Sk. arī privātuma paziņojumu un svarīgu juridisku informāciju.

Kad varat sazināties ar ECB, izmantojot trauksmes cēlēju platformu?

Sazinieties ar ECB, izmantojot trauksmes cēlēju platformu, ja

  • uzraudzītā banka (tiesību aktos lietotais termins – uzraudzītā iestāde) pārkāpj attiecīgos ES tiesību aktus

vai

  • valsts uzraudzības iestāde vai pati ECB pārkāpj attiecīgos ES tiesību aktus

vai

  • banka, kura ir tiešā attiecīgās valsts uzraudzības iestādes uzraudzībā, pārkāpj ECB lēmumus vai ECB regulas, kas uzliek tai pienākumus saistībā ar ECB

Sazinieties ar attiecīgās valsts uzraudzības iestādi, ja

vai

Tiesību aktu definīcijas – uzraudzītā iestāde un kompetentā iestāde

Saskaņā ar VUM pamatregulu uzraudzītās iestādes ir

  • kredītiestādes, kas reģistrētas iesaistītās dalībvalstīs
  • finanšu pārvaldītājsabiedrības, kas reģistrētas iesaistītās dalībvalstīs
  • jauktas finanšu pārvaldītājsabiedrības, kas reģistrētas iesaistītās dalībvalstīs
  • filiāles, ko iesaistītās dalībvalstīs izveidojušas kredītiestādes, kas reģistrētas valstīs, kuras nav iesaistītās dalībvalstis

Kompetentās iestādes ir valstu uzraudzības iestādes (kuras dēvē arī par valstu kompetentajām iestādēm) un ECB.

Lai noskaidrotu, kuras iestādes uzrauga valstu uzraudzības iestādes un kuras – ECB, sk. regulāri aktualizēto uzraudzīto iestāžu sarakstu, kurā sniegta sīkāka informācija.

Kas ir attiecīgie Eiropas Savienības tiesību akti?

Pārkāpumu ziņošanas/trauksmes celšanas mehānisma izpratnē attiecīgie Eiropas Savienības tiesību akti ietver noteikumus attiecībā uz kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību. ECB piemēro šos noteikumus, pildot uzdevumus, kas tai uzticēti Vienotā uzraudzības mehānisma (VUM) regulā.

Šos noteikumus veido tieši piemērojamās regulas, piemēram, Kapitāla prasību regula (CRR).

Ja direktīvas tiek uzskatītas par attiecīgajiem ES tiesību aktiem, arī valstu tiesību akti, kas ievieš šīs direktīvas, tiek uzskatīti par attiecīgajiem ES tiesību aktiem, – piemēram, valstu tiesību akti, kas ievieš Kapitāla prasību direktīvu (CRD IV).

Ja tieši piemērojamās regulas piešķir dalībvalstīm izvēles iespējas, valstu tiesību akti, ar kuriem šādas iespējas tiek īstenotas, tiek uzskatīti par attiecīgajiem ES tiesību aktiem.

Arī ECB regulas, piemēram, VUM pamatregula un ECB lēmumi tiek uzskatīti par attiecīgajiem ES tiesību aktiem.

ECB lēmumi un lēmumu pieņemšanas process

Kā ziņot par pārkāpumu?

Par pārkāpumu jāziņo, izmantojot trauksmes cēlēju platformu. Ikviens ziņojums jāiesniedz godprātīgi un tam jābūt pietiekami pamatotam. Trauksmes cēlēju platformas ļaunprātīga izmantošana ir krimināls pārkāpums. Tāpēc, lai sargātu reputāciju un aizstāvētu visu iesaistīto pušu tiesības, gadījumos, kad ziņojums nav iesniegts godprātīgi, ECB var ierosināt krimināllietu attiecīgās valsts līmenī.

Ziņot par pārkāpumu, izmantojot trauksmes cēlēju platformu

Trauksmes cēlēju platformā sniegtā informācija ECB vārdā tiek apstrādāta ārpus ECB. Šo pakalpojumu sniedz droša trešā persona – EQS Group AG. EQS Group AG nav pieeja iesniegto ziņojumu saturam. Sīkākai informācijai sk. privātuma paziņojuma pilnu tekstu.

1. solis: aizpildiet tiešsaistes veidlapu

  • Informāciju varat sniegt jebkurā oficiālajā ES valodā
  • Tiek pieņemti anonīmi ziņojumi
  • Sniegtajai informācijai jābūt iespējami precīzai un pilnīgai

2. solis: iesniedziet pamatojuma dokumentus (sk. tālāk)

Kā iesniegt pamatojuma dokumentus?

ECB iesaka iesniegt arī dokumentus, kas pamato jūsu apgalvojumus. Ja ziņojumā minēti nepamatoti apgalvojumi, ECB var atturēties no turpmāku pasākumu veikšanas.

Dokumentu iesniegšanai izmantojiet trauksmes cēlēju platformas augšupielādes funkciju, izvēloties attiecīgo(-s) failu(-us) un noklikšķinot uz augšupielādes pogas, kad būsiet aicināts to darīt.

Ja iesniedzat informāciju anonīmi, lūdzam pārliecināties, vai nav palikusi kāda informācija, pēc kuras iespējams jūs identificēt, piemēram, faila rekvizīti, kur esat minēts kā dokumenta autors.

Kādus dokumentus var augšuplādēt?

Tiek pieņemti šādi failu formāti (maksimālais faila izmērs – 10 MB): PDF, Word, Excel, Power Point, GIF un JPEG.

Kas ir mape "Iesūtne"?

Iesūtne ir drošs sakaru kanāls, kas nonāk jūsu rīcībā pēc informācijas iesniegšanas, izmantojot trauksmes cēlēju platformu. Iesūtni jūs varat izmantot pat tad, ja esat iesniedzis informāciju anonīmi.

Pēc informācijas iesniegšanas jūs saņemsiet unikālu pārkāpuma ziņojuma numuru un jums būs jāizvēlas parole.

Iesūtnē jums ir iespēja pārbaudīt sava ziņojuma statusu.

Iesūtnē mēs arī paziņosim jums, ja mums būs nepieciešama papildu informācija saistībā ar jūsu ziņojumu.

Svarīgi! Ja aizmirsīsiet pārkāpuma ziņojuma numuru vai paroli, piekļuvi iesūtnei nebūs iespējams atjaunot.

Kā pārbaudīt iesūtni?

Lai pārbaudītu sava ziņojuma statusu un noskaidrotu, vai ECB nepieciešama papildu informācija, lūdzam jūs pieteikties iesūtnē.

Lai pieteiktos, izmantojiet unikālo pārkāpuma ziņojuma numuru, kuru saņēmāt trauksmes cēlēju platformā, un paroli, kuru izveidojāt.

Svarīgi! Ja aizmirsīsiet pārkāpuma ziņojuma numuru vai paroli, piekļuvi iesūtnei nebūs iespējams atjaunot.

Kā tiek izskatīti pārkāpuma ziņojumi?

Ekspertu grupa novērtē, vai attiecīgais ziņojums attiecas uz ECB vai valsts banku uzraudzības iestādi. Ja ekspertu grupa secina, ka ziņojums ir atbilstošs, to pārsūta atbildīgajai ECB struktūrvienībai vai valsts banku uzraudzības iestādei.

Atbilstoša ziņojuma gadījumā var tikt uzsāktas uzraudzības darbības – piemēram, informācijas pieprasīšana, klātienes pārbaudes, uzraudzības pasākumi vai sankciju procedūras.

Saskaņā ar dienesta noslēpuma noteikumiem mēs nedrīkstam informatoram izpaust ziņojuma pārbaudes rezultātus. Tomēr katru gadu ECB gada pārskatā par uzraudzības darbību publicē anonimizētu kopsavilkumu par ziņotajiem pārkāpumiem un ar tiem saistītajām turpmākajām darbībām.

Konfidencialitāte

Visi ziņojumi tiek izskatīti, ievērojot konfidencialitāti atbilstoši ES datu aizsardzības regulējumam. ECB aizsargā personas datus, kā arī nodrošina atbilstošu aizsardzību gan personām, kas ziņo par pārkāpumiem, gan apsūdzētajām personām.

Privātuma paziņojums

Visas šīs sadaļas lapas