Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Interne modellen

Kredietinstellingen mogen hun eigenvermogensvereisten (het minimum aan kapitaal waarover ze wettelijk moeten beschikken) bepalen aan de hand van interne modellen, op voorwaarde dat ze daarvoor op voorhand toestemming hebben gekregen van de bevoegde autoriteit. In het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme (Single Supervisory Mechanism - SSM) is de ECB de bevoegde autoriteit voor alle als belangrijke instelling aangemerkte banken, terwijl de zogenoemde minder belangrijke instellingen onder het directe toezicht van de nationale bevoegde autoriteiten staan.

Toezicht toegelicht. Wat zijn interne modellen?

Het toezicht op de door belangrijke kredietinstellingen gebruikte interne modellen berust op de huidige toepasselijke EU-wetgeving en nationale rechtsregels, waaronder:

  • de verordening kapitaalvereisten;
  • technische reguleringsnormen van de Europese Bankautoriteit (EBA);
  • EBA-richtsnoeren die de ECB verklaard heeft te zullen naleven.

Het toezicht op de interne modellen steunt op twee pijlers:

  1. onderzoek van interne modellen;
  2. doorlopende monitoring van modellen.

Voor de twee pijlers is gebruikgemaakt van zowel het werk dat tussen 2016 en 2021 is gedaan voor de gerichte toetsing van interne modellen (TRIM) als van de gids van de ECB betreffende interne modellen (ECB guide to internal models). Deze gids is een van de belangrijkste uitkomsten van het TRIM-project. De belangrijkste resultaten en conclusies van dit project zijn samengevat in het projectverslag van de TRIM.

Gids van de ECB betreffende interne modellen

De gids van de ECB betreffende interne modellen verschaft transparantie over hoe de ECB de toepasselijke EU- en nationale wetgeving interpreteert en hoe ze deze wil toepassen bij de beoordeling van de naleving van de wettelijke vereisten door de banken. De oorspronkelijk voor de TRIM ontwikkelde gids vormt de kern van de methodiek voor het toezicht op interne modellen en levert daarmee een grote bijdrage aan de harmonisatie van de toezichtspraktijk binnen het Europese bankentoezicht. Uiteindelijk helpt dit om een gelijke basis te creëren voor alle belangrijke instellingen die gebruikmaken van interne modellen.

Met de gids, die niet mag worden opgevat als verdergaand dan het toepasselijk EU-recht en de nationale wetgeving, wordt derhalve niet beoogd het toepasselijk EU-recht of de nationale rechtsregels te vervangen, noch eraan voorbij te gaan of ze te beïnvloeden.

Gids van de ECB betreffende interne modellen

Verslag van het TRIM-project

Het verslag markeert het einde van het TRIM-project en bevat de resultaten, bevindingen, vervolgstappen voor het toezicht, en de impact op het toezicht op interne modellen. TRIM zorgde niet alleen voor meer consistentie bij de implementatie van toezichtsvereisten, en daarmee voor minder ongewenste verschillen bij de toepassing van interne modellen voor de berekening van risicogewogen activa door banken, maar stimuleerde ook de verdere ontwikkeling van een consistente benadering van het toezicht op interne modellen. De publicatie van de gids van de ECB betreffende interne modellen was eveneens een gevolg van het TRIM-project.

Verslag van het TRIM-project Veelgestelde vragen over de gerichte toetsing van interne modellen

TRIM was een grootschalig project dat de ECB in nauwe samenwerking met de bevoegde nationale autoriteiten tussen 2016 en 2021 heeft uitgevoerd. Het was een combinatie van gedetailleerde methodologische werkzaamheden en 200 onderzoeken naar interne modellen die ter plaatse bij 65 onder direct ECB-toezicht staande instellingen zijn gehouden. Hierbij werden interne modellen voor kredietrisico, marktrisico en tegenpartijkredietrisico beoordeeld.

ZIE OOK

Meer informatie over verwante onderwerpen

Alle pagina's in dit deel

Klokkenluiders