Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Εσωτερικά υποδείγματα

Οι τράπεζες μπορούν να χρησιμοποιούν εσωτερικά υποδείγματα για να υπολογίζουν τις απαιτήσεις τους σε ίδια κεφάλαια – δηλ. το ελάχιστο ποσό κεφαλαίου που πρέπει να διακρατούν βάσει της νομοθεσίας – υπό την προϋπόθεση ότι έχουν λάβει εκ των προτέρων έγκριση από την αρμόδια αρχή. Στο πλαίσιο του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΕΜ), η ΕΚΤ είναι η αρμόδια αρχή για όλες τις τράπεζες που έχουν χαρακτηριστεί ως σημαντικά ιδρύματα, ενώ οι τράπεζες που έχουν χαρακτηριστεί ως λιγότερο σημαντικά ιδρύματα υπόκεινται στην άμεση εποπτεία των εθνικών αρμόδιων αρχών.

Εποπτεία: Ο λόγος στους ειδικούς Τι είναι τα εσωτερικά υποδείγματα;

Η εποπτεία των εσωτερικών υποδειγμάτων που χρησιμοποιούν τα σημαντικά ιδρύματα βασίζεται στην ισχύουσα εφαρμοστέα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία, μεταξύ άλλων:

  • στον κανονισμό σχετικά με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (Capital Requirements Regulation – CRR)
  • στα σχετικά κανονιστικά τεχνικά πρότυπα της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ)
  • στις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ με τις οποίες η ΕΚΤ, όπως έχει ανακοινώσει, προτίθεται να συμμορφωθεί.

Στηρίζεται σε δύο πυλώνες:

  1. στις διερευνήσεις εσωτερικών υποδειγμάτων
  2. στη διαρκή παρακολούθηση υποδειγμάτων

Αυτοί οι δύο πυλώνες επωφελούνται από τις εργασίες που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο της στοχευμένης αξιολόγησης των εσωτερικών υποδειγμάτων (Targeted Review of Internal Models – TRIM) την περίοδο 2016-2021 και από τον οδηγό της ΕΚΤ σχετικά με τα εσωτερικά υποδείγματα. Ο οδηγός είναι ένα από τα βασικά παραδοτέα του έργου TRIM. Τα βασικά αποτελέσματα και συμπεράσματα της άσκησης TRIM συνοψίζονται στην έκθεση του έργου TRIM.

Οδηγός της ΕΚΤ σχετικά με τα εσωτερικά υποδείγματα

Ο οδηγός της ΕΚΤ σχετικά με τα εσωτερικά υποδείγματα παρέχει διαφάνεια για τον τρόπο με τον οποίο η ΕΚΤ αντιλαμβάνεται την ισχύουσα εφαρμοστέα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία και για τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύει να την εφαρμόσει όταν αξιολογεί αν οι τράπεζες πληρούν ή όχι τις νομικές απαιτήσεις. Ο οδηγός, ο οποίος καταρτίστηκε αρχικά στο πλαίσιο της TRIM, αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της μεθοδολογίας για την εποπτεία των εσωτερικών υποδειγμάτων, συμβάλλοντας έτσι σημαντικά στην εναρμόνιση των εποπτικών πρακτικών σε όλη την ευρωπαϊκή τραπεζική εποπτεία. Αυτό βοηθά τελικά στη δημιουργία ίσων όρων ανταγωνισμού για τα σημαντικά ιδρύματα που χρησιμοποιούν εσωτερικά υποδείγματα.

Ο οδηγός δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι εκτείνεται πέρα από το πεδίο εφαρμογής της ισχύουσας εφαρμοστέας ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας και, ως εκ τούτου, δεν έχει καταρτιστεί με σκοπό να αντικαταστήσει, να ανατρέψει ή να επηρεάσει την εφαρμοστέα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία.

Οδηγός της ΕΚΤ σχετικά με τα εσωτερικά υποδείγματα

Έκθεση του έργου TRIM

Η έκθεση του έργου TRIM, η οποία σηματοδοτεί την ολοκλήρωσή του, παρουσιάζει τα επιτεύγματά του, τα ευρήματά του, τις ενέργειες που θα ακολουθήσουν από την πλευρά της εποπτείας και τον αντίκτυπο στην εποπτεία των εσωτερικών υποδειγμάτων. Η TRIM αύξησε τη συνέπεια ως προς την εφαρμογή των κανονιστικών απαιτήσεων, μειώνοντας έτσι την άσκοπη μεταβλητότητα που προκύπτει όταν οι τράπεζες χρησιμοποιούν εσωτερικά υποδείγματα για τον υπολογισμό των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο στοιχείων ενεργητικού τους. Επιπλέον, προώθησε την περαιτέρω ανάπτυξη μιας συνεπούς προσέγγισης ως προς την εποπτεία των εσωτερικών υποδειγμάτων. Ο οδηγός της ΕΚΤ σχετικά με τα εσωτερικά υποδείγματα δημοσιεύθηκε επίσης ως αποτέλεσμα του έργου TRIM.

Έκθεση του έργου TRIM Απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις για τη στοχευμένη αξιολόγηση των εσωτερικών υποδειγμάτων

Η TRIM ήταν ένα έργο μεγάλης κλίμακας που υλοποιήθηκε από την ΕΚΤ σε στενή συνεργασία με τις εθνικές αρμόδιες αρχές την περίοδο 2016-2021. Συνδύασε λεπτομερές μεθοδολογικό έργο με 200 επιτόπιες διερευνήσεις εσωτερικών υποδειγμάτων σε 65 ιδρύματα που υπόκεινται στην άμεση εποπτεία της ΕΚΤ. Το έργο κάλυψε εσωτερικά υποδείγματα για τον πιστωτικό κίνδυνο, τον κίνδυνο αγοράς και τον πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου.

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα

Μηχανισμός καταγγελίας παραβάσεων