Menu

Vidaus modeliai

Bankai, apskaičiuodami nuosavų lėšų reikalavimą, t. y. mažiausią kapitalo sumą, kurią jie privalo turėti pagal teisės aktus, gali taikyti vidaus modelius, bet tam reikalingas išankstinis kompetentingos institucijos leidimas. Visus Bendrame priežiūros mechanizme (BPM) dalyvaujančius bankus, kurie yra priskirti prie svarbių įstaigų kategorijos, tiesiogiai prižiūri ECB, o bankus, kurie yra priskirti prie mažiau svarbių įstaigų, tiesiogiai prižiūri nacionalinės kompetentingos institucijos.

Svarbių įstaigų naudojamų vidaus modelių priežiūra vykdoma pagal šiuo metu taikomus ES ir nacionalinės teisės aktus, įskaitant:

  • Kapitalo reikalavimų reglamentą;
  • atitinkamus Europos bankininkystės institucijos (EBI) techninius reguliavimo standartus;
  • EBI gaires, kurių ECB, kaip yra paskelbęs, ketina laikytis.

Priežiūra vykdoma atliekant vidaus modelių tyrimus,  nuolatinę modelio stebėseną ir tikslinę vidaus modelių peržiūrą.

Vidaus modeliai