SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Interne modeller

Bankerne kan bruge interne modeller til at beregne deres kapitalgrundlagskrav – dvs. de kapitalbeholdninger, som de ifølge loven mindst skal have – efter forudgående tilladelse fra den kompetente myndighed. Inden for Den Fælles Tilsynsmekanisme (SSM) er ECB den kompetente myndighed for alle banker, som er klassificeret som signifikante institutter, mens banker klassificeret som mindre signifikante institutter er underlagt de kompetente nationale myndigheders direkte tilsyn.

Tilsyn. Hvad går det ud på? Hvad er interne modeller?

Tilsynet med interne modeller, som anvendes af signifikante institutter, er baseret på gældende EU- og national lovgivning, bl.a.:

  • kapitalkravsforordningen
  • de relevante lovgivningsmæssige tekniske standarder, der er fastsat af Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA)
  • EBA-retningslinjer, som ECB har tilkendegivet sin hensigt om at følge.

Det er baseret på to søjler:

  1. undersøgelser af interne modeller (IMI)
  2. løbende modelovervågning (OMM)

De nyder godt af det arbejde, der blev udført inden for rammerne af den målrettede gennemgang af interne modeller (TRIM) fra 2016 til 2021 og ECB's vejledning om interne modeller. Vejledningen er et af de vigtigste resultater af TRIM-projektet. De vigtigste resultater og konklusioner fra TRIM-processen er sammenfattet i rapporten om TRIM-projektet.

ECB's vejledning om interne modeller

ECB's vejledning om interne modeller tydeliggør, hvordan ECB fortolker gældende EU- og national lovgivning, og hvordan ECB har til hensigt at anvende den i sin vurdering af, om bankerne opfylder lovkravene. Vejledningen, der oprindeligt blev udviklet i sammenhæng med TRIM, er rygraden i den metode, der anvendes ved tilsynet med interne modeller. Den bidrager således i væsentlig grad til at harmonisere tilsynspraksis inden for det europæiske banktilsyn. Dette bidrager i sidste ende til at skabe lige vilkår for signifikante institutter, der anvender interne modeller.

Vejledningen bør ikke forstås således, at den går ud over gældende EU- og national lovgivning, og det er derfor ikke hensigten, at den skal erstatte, tilsidesætte eller berøre gældende EU- og national lovgivning.

ECB's vejledning om interne modeller

Rapporten om TRIM-projektet

Rapporten om TRIM-projektet markerer projektets afslutning. I rapporten redegøres der for fremskridt, resultater, tilsynsmæssig opfølgning og indvirkningen på tilsynet med interne modeller. TRIM har ført til øget konsistens i gennemførelsen af lovkrav og dermed reduceret uønskede variationer, når bankerne anvender interne modeller til at beregne deres risikovægtede aktiver. Desuden har projektet fremmet videreudviklingen af en konsekvent tilgang til tilsynet med interne modeller. ECB's vejledning om interne modeller blev også offentliggjort som et resultat af TRIM-projektet.

Rapporten om TRIM-projektet Ofte stillede spørgsmål om den målrettede gennemgang af interne modeller?

TRIM var et omfattende projekt, som ECB gennemførte i tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder mellem 2016 og 2021. Projektet kombinerede detaljeret metodologisk arbejde med 200 undersøgelser af interne modeller, som blev foretaget på stedet i 65 institutter under ECB's direkte tilsyn. Det dækkede interne modeller til beregning af kreditrisiko, markedsrisiko og modpartskreditrisiko.

Alle sider i dette afsnit

Whistleblowing