Interne modeller

Bankerne kan bruge interne modeller til at beregne deres kapitalgrundlagskrav – dvs. de kapitalbeholdninger, som de ifølge loven mindst skal have – efter forudgående tilladelse fra den kompetente myndighed. Inden for Den Fælles Tilsynsmekanisme (SSM) er ECB den kompetente myndighed for alle banker, som er klassificeret som signifikante institutter, mens banker klassificeret som mindre signifikante institutter er underlagt de kompetente nationale myndigheders direkte tilsyn.

Tilsynet med interne modeller, som anvendes af signifikante institutter, er baseret på gældende EU- og national lovgivning, bl.a.:

  • kapitalkravsforordningen
  • de relevante lovgivningsmæssige tekniske standarder, der er fastsat af Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA)
  • EBA-retningslinjer, som ECB har tilkendegivet sin hensigt om at følge.

Det er baseret på tre søjler: undersøgelser af interne modeller.(IMI) løbende modelovervågning (OMM) og målrettet gennemgang af interne modeller (TRIM).

Interne modeller