Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Interné modely

Na základe vopred udeleného súhlasu príslušného orgánu môžu banky na stanovenie odhadu požadovaných vlastných zdrojov, t. j. zákonom požadovanej minimálnej výšky kapitálu, používať interné modely. V rámci jednotného mechanizmu dohľadu (Single Supervisory Mechanism – SSM) je pre všetky banky označené za významné inštitúcie príslušným orgánom ECB, zatiaľ čo nad bankami označenými za menej významné inštitúcie vykonávajú priamy dohľad príslušné vnútroštátne orgány.

Dohľad: kontext. Čo sú to interné modely?

Dohľad nad internými modelmi, ktoré používajú významné inštitúcie, sa opiera o platné právo EÚ a vnútroštátne právo vrátane:

  • nariadenia o kapitálových požiadavkách,
  • príslušných regulačných technických predpisov Európskeho orgánu pre bankovníctvo (European Banking Authority – EBA),
  • usmernení EBA, pri ktorých ECB oznámila svoj zámer sa nimi riadiť.

Dohľad tvoria dve časti:

  1. previerky interných modelov (internal model investigations – IMI),
  2. priebežné monitorovanie modelov (ongoing model monitoring – OMM).

V rámci týchto činností sa využívajú výsledky cieleného hodnotenia interných modelov (targeted review of internal models – TRIM), ktoré prebiehalo od roku 2016 do roku 2021, ako aj všeobecné zásady ECB týkajúce sa interných modelov ako jeden z hlavných výstupov projektu TRIM. Hlavné výsledky a závery hodnotenia TRIM sú zhrnuté v správe o projekte TRIM.

Všeobecné zásady ECB týkajúce sa interných modelov

Všeobecné zásady ECB týkajúce sa interných modelov objasňujú, ako ECB interpretuje príslušné platné právne predpisy EÚ a vnútroštátne právne predpisy a ako ich zamýšľa uplatňovať pri hodnotení plnenia právnych požiadaviek zo strany bánk. Dokument bol vypracovaný v rámci projektu TRIM a predstavuje základ metodiky dohľadu nad internými modelmi. Významnou mierou tak prispieva k harmonizácii postupov dohľadu v rámci európskeho bankového dohľadu a v konečnom dôsledku pomáha vytvárať rovnaké podmienky pre významné inštitúcie používajúce interné modely.

Všeobecné zásady by sa nemali považovať za dokument, ktorý presahuje platné právo EÚ či vnútroštátne právo. Ich zámerom nie je nahradiť, prevážiť ani inak ovplyvniť platné právne predpisy EÚ či vnútroštátne právo.

Všeobecné zásady ECB týkajúce sa interných modelov

Správa o projekte TRIM

Správa uzatvára projekt TRIM a informuje o jeho prínosoch, zisteniach, následných opatreniach dohľadu a vplyve hodnotenia na dohľad nad internými modelmi. Projekt TRIM zvýšil konzistentnosť uplatňovania regulačných požiadaviek a tým znížil neopodstatnenú variabilitu pri používaní interných modelov bánk na výpočet rizikovo vážených aktív. Okrem toho podporil ďalší vývoj konzistentného postupu dohľadu nad internými modelmi. V nadväznosti na ukončenie projektu TRIM boli zverejnené všeobecné zásady ECB týkajúce sa interných modelov.

Správa o projekte TRIM Najčastejšie otázky o cielenom hodnotení interných modelov

TRIM bol rozsiahly projekt, ktorý v rokoch 2016 až 2021 realizovala ECB v úzkej spolupráci s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi. V rámci projektu sa popri podrobnej metodickej práci uskutočnilo 200 previerok v priestoroch 65 inštitúcií pod priamym dohľadom ECB. Hodnotenie sa týkalo interných modelov na výpočet kreditného rizika, trhového rizika a kreditného rizika protistrany.

Všetky stránky v tejto sekcii

Oznamovanie porušení predpisov (whistleblowing)