Menu

Iekšējie modeļi

Lai novērtētu savas pašu kapitāla prasības – t.i., minimālo kapitāla apjomu, kādam saskaņā ar tiesību aktiem jābūt to turējumā –, bankas ar kompetentās iestādes iepriekšēju atļauju var izmantot iekšējos modeļus. Vienotajā uzraudzības mehānismā (VUM) ECB ir visu banku, kuras klasificētas kā nozīmīgas iestādes, kompetentā iestāde, savukārt bankas, kuras klasificētas kā mazāk nozīmīgas iestādes, ir tiešā valstu kompetento iestāžu uzraudzībā.

Nozīmīgo iestāžu izmantoto iekšējo modeļu uzraudzības pamatā ir pašlaik piemērojamie ES un valstu tiesību akti, t.sk.:

  • kapitāla prasību regula;
  • Eiropas Banku iestādes (EBI) attiecīgie regulatīvie tehniskie standarti;
  • EBI pamatnostādnes, attiecībā uz kurām ECB paziņojusi par savu nodomu nodrošināt atbilstību.

Tā balstās uz trim pīlāriem: iekšējo modeļu izmeklēšana, pastāvīgā modeļu monitorēšana un iekšējo modeļu mērķpārbaude (TRIM).

Iekšējie modeļi