Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Sisäiset mallit

Monet pankit käyttävät sisäisiä malleja laskiessaan omien varojen vaatimuksiaan – eli pääoman vähimmäismäärää, joka pankilla on lainsäädännön nojalla oltava. Sisäisten mallien käyttöön tarvitaan valvontaviranomaisen lupa. Yhteisessä pankkivalvonnassa EKP valvoo merkittävien pankkien sisäisiä malleja, ja vähemmän merkittävien pankkien sisäisten mallien valvonta on kansallisten valvontaviranomaisten vastuulla.

Valvontapalsta: Mitä ovat sisäiset mallit?

Merkittävien pankkien sisäisten mallien valvonta perustuu EU:n ja sen jäsenvaltioiden lainsäädäntöön. Valvonnan perustana ovat muun muassa

  • vakavaraisuusasetus
  • Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) laatimat tekniset sääntelystandardit
  • EPV:n ohjeet, joita EKP on ilmoittanut noudattavansa.

Sisäisten mallien valvonta muodostuu

  1. sisäisen mallin tarkastuksista
  2. sisäisten mallien jatkuvasta valvonnasta.

Niissä hyödynnetään sisäisten mallien erityisarvioinnista (TRIM) vuosina 2016–2021 saatua kokemusta ja EKP:n sisäisten mallien ohjeita, jotka ovat arviointihankkeen tärkeintä antia. Erityisarvioinnin keskeiset tulokset ja johtopäätökset on koottu hankkeen loppuraporttiin.

Sisäisten mallien ohjeet

Sisäisten mallien ohjeissa kerrotaan, miten EKP tulkitsee EU:n ja sen jäsenvaltioiden lainsäädäntöä ja miten sitä aiotaan soveltaa arvioitaessa, täyttävätkö pankit lainsäädännön vaatimukset. Ohjeet laadittiin alun perin sisäisten mallien erityisarvioinnin yhteydessä, ja niihin on kirjattu mallien keskeiset valvontamenetelmät. Ohjeet yhtenäistävät yhteisen pankkivalvonnan käytäntöjä merkittävästi, mikä auttaa luomaan kaikille sisäisiä malleja käyttäville merkittäville pankeille tasapuoliset toimintaedellytykset.

Ohjeiden ei ole tarkoitus mennä voimassa olevan EU-lainsäädännön ja kansallisen lainsäädännön vaatimuksia pidemmälle eikä sivuuttaa tai korvata niitä tai vaikuttaa niiden soveltamiseen.

Sisäisten mallien ohjeet

Sisäisten mallien erityisarvioinnin loppuraportti

Raportissa esitetään arviointihankkeen saavutukset, havainnot, jatkotoimet ja hankkeen vaikutukset sisäisten mallien valvontaan. Erityisarviointi yhtenäisti sääntelyvaatimusten soveltamista ja vähensi perusteetonta vaihtelua sisäisissä malleissa, joita pankit käyttävät riskipainotettujen saamisten laskennassa. Lisäksi se auttoi yhdenmukaistamaan sisäisten mallien valvontaa entisestään. EKP julkaisi hankkeen tuloksena myös sisäisten mallien ohjeet.

Loppuraportti Vastauksia kysymyksiin sisäisten mallien erityisarvioinnista

Sisäisten mallien erityisarviointi oli laaja hanke, jonka EKP toteutti tiiviissä yhteistyössä kansallisten valvontaviranomaisten kanssa vuosina 2016–2021. Erityisarvioinnin osana EKP teki 65:een suorassa valvonnassaan olevaan pankkiin 200 mallintarkastusta, jotka pohjautuivat perusteelliseen menetelmätyöhön. Tarkastukset koskivat luotto-, markkina- ja vastapuoliriskin laskennassa käytettäviä sisäisiä malleja.

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut

Whistleblowing