Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Sisäiset mallit

Monet pankit käyttävät sisäisiä malleja laskiessaan omien varojen vaatimuksiaan – eli pääoman vähimmäismäärää, joka pankilla on lainsäädännön nojalla oltava. Sisäisten mallien käyttöön tarvitaan valvontaviranomaisen lupa. Yhteisessä pankkivalvonnassa EKP valvoo merkittävien pankkien sisäisiä malleja, ja vähemmän merkittävien pankkien sisäisten mallien valvonta on kansallisten valvontaviranomaisten vastuulla.

Valvontapalsta: Mitä ovat sisäiset mallit?

Merkittävien pankkien sisäisten mallien valvonta perustuu EU:n ja sen jäsenvaltioiden lainsäädäntöön. Valvonnan perustana ovat muun muassa

  • vakavaraisuusasetus
  • Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) laatimat tekniset sääntelystandardit
  • EPV:n ohjeet, joita EKP on ilmoittanut noudattavansa.

Sisäisten mallien valvonta muodostuu

  1. sisäisen mallin tarkastuksista
  2. sisäisten mallien jatkuvasta valvonnasta.

Valvonnassa hyödynnetään sisäisten mallien erityisarvioinnin yhteydessä vuosina 2016–2021 saatua kokemusta ja EKP:n sisäisten mallien arviointiopasta. Erityisarvioinnin keskeiset tulokset ja johtopäätökset on koottu hankkeen loppuraporttiin.

Sisäisten mallien arviointiopas

Sisäisten mallien arviointioppaassa kerrotaan, miten EKP tulkitsee EU:n ja sen jäsenvaltioiden lainsäädäntöä ja miten sitä aiotaan soveltaa arvioitaessa, täyttävätkö pankit lainsäädännön vaatimukset. Opas laadittiin alun perin sisäisten mallien erityisarvioinnin yhteydessä, ja siihen on kirjattu keskeiset mallien valvontamenetelmät. Oppaan avulla on yhtenäistetty yhteisen pankkivalvonnan käytäntöjä ja luotu sisäisiä malleja käyttäville merkittäville pankeille tasapuolisemmat toimintaedellytykset.

Oppaassa ei mennä voimassa olevan EU-lainsäädännön ja kansallisen lainsäädännön vaatimuksia pidemmälle, eikä lainsäädäntöä ole myöskään tarkoitus sivuuttaa, korvata tai pyrkiä muuttamaan.

Sisäisten mallien arviointiopas

Sisäisten mallien erityisarvioinnin loppuraportti

Raportissa käydään läpi arviointihankkeen saavutuksia, tehtyjä havaintoja, tarvittavia jatkotoimia ja hankkeen vaikutusta sisäisten mallien valvontaan. Erityisarvioinnin myötä on pystytty yhtenäistämään sääntelyvaatimusten soveltamista, vähentämään turhia eroja sisäisissä malleissa, joita pankit käyttävät laskiessaan riskipainotettuja saamisia, ja yhdenmukaistamaan sisäisten mallien valvontaa entisestään. EKP:n sisäisten mallien arviointiopas on laadittu erityisarvioinnin yhteydessä.

Loppuraportti Vastauksia kysymyksiin sisäisten mallien erityisarvioinnista

EKP ja kansalliset valvontaviranomaiset hioivat sisäisten mallien arviointimenetelmiään vuosina 2016–2021. Arvioinnin pohjaksi tehtiin 200 tarkastusta 65:ssä pankissa, jotka olivat EKP:n suorassa valvonnassa. Erityisarvioinnissa tarkasteltiin etenkin luotto-, markkina- ja vastapuoliriskin laskennassa käytettyjä sisäisiä malleja.

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut

Ilmoita väärinkäytöksestä