Modele wewnętrzne

Banki mogą obliczać minimalną kwotę kapitału, jaką zgodnie z prawem muszą utrzymywać – czyli wymóg w zakresie funduszy własnych – za pomocą własnych modeli, jeśli uzyskały na to wcześniej zgodę właściwego organu. W jednolitym mechanizmie nadzorczym (SSM) dla wszystkich banków mających status instytucji istotnych tym organem jest EBC, a dla banków o statusie instytucji mniej istotnych – właściwe organy krajowe.

Podstawą nadzoru nad modelami wewnętrznymi stosowanymi przez instytucje istotne są obowiązujące przepisy unijne i krajowe, w tym:

  • rozporządzenie w sprawie wymogów kapitałowych
  • odpowiednie regulacyjne standardy techniczne Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB)
  • wytyczne EUNB, do których przestrzegania EBC się zobowiązał.

Nadzór opiera się na trzech filarach: kontrolach modeli wewnętrznych, bieżącym monitorowaniu modeliukierunkowanym przeglądzie modeli wewnętrznych (TRIM).

Modele wewnętrzne