Menu

Notranji modeli

Banke smejo uporabljati notranje modele, da bi ocenile svoje kapitalske zahteve (minimalno raven kapitala, ki ga po zakonu morajo imeti), če predhodno pridobijo dovoljenje pristojnega organa. V okviru enotnega mehanizma nadzora (EMN) je pristojni organ za vse banke, ki so razvrščene med pomembne institucije, Evropska centralna banka, medtem ko banke, ki so razvrščene med manj pomembne institucije, neposredno nadzirajo pristojni nacionalni organi.

Nadzor notranjih modelov, ki jih uporabljajo pomembne institucije, temelji na veljavni evropski in nacionalni zakonodaji, kar vključuje:

  • uredbo o kapitalskih zahtevah;
  • relevante regulativne tehnične standarde evropskega bančnega organa (EBA);
  • smernice EBA, za katere je ECB izrazila namero, da jih bo izpolnjevala.

Nadzor temelji na treh stebrih: preverjanje notranjih modelov (IMI), tekoče spremljanje modelov (OMM) in ciljno usmerjeni pregled notranjih modelov (TRIM).

Notranji modeli