Menu

Sisemudelid

Pangad võivad kasutada sisemudeleid enda omavahendite nõude (st miinimumsumma, mida nad peavad seaduse kohaselt hoidma) hindamisel, kui neil on selleks pädeva asutuse eelnev luba. Ühtses järelevalvemehhanismis on kõigi olulisteks krediidiasutusteks liigitatud pankade pädev asutus EKP, vähem olulisteks krediidiasutusteks liigitatud pangad kuuluvad aga riiklike pädevate asutuste otsese järelevalve alla.

Olulistes krediidiasutustes kasutatavate sisemudelite järelevalve põhineb kohaldatavatel ELi ja liikmesriikide õigusaktidel, sealhulgas järgmistel dokumentidel:

  • kapitalinõuete määrus;
  • Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) asjakohased regulatiivsed tehnilised standardid;
  • EBA suunised, mille kohta on EKP teatanud, et ta kavatseb neid järgida.

Järelevalve kolm tugisammast on sisemudelitega seotud uurimised, mudelite pidev jälgimine ja sisemudelite sihipärane läbivaatamine.

Sisemudelid