Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Sisemudelid

Pangad võivad kasutada sisemudeleid enda omavahendite nõude (st miinimumsumma, mida nad peavad seaduse kohaselt hoidma) hindamisel, kui neil on selleks pädeva asutuse eelnev luba. Ühtses järelevalvemehhanismis on kõigi olulisteks krediidiasutusteks liigitatud pankade pädev asutus EKP, vähem olulisteks krediidiasutusteks liigitatud pangad kuuluvad aga riiklike pädevate asutuste otsese järelevalve alla.

Mis on sisemudelid?

Olulistes krediidiasutustes kasutatavate sisemudelite järelevalve põhineb kohaldatavatel ELi ja liikmesriikide õigusaktidel, sealhulgas järgmistel dokumentidel:

  • kapitalinõuete määrus;
  • Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) asjakohased regulatiivsed tehnilised standardid;
  • EBA suunised, mille kohta EKP on teatanud, et ta kavatseb neid järgida.

Järelevalve kaks tugisammast on:

Neis võetakse arvesse sisemudelite sihipärase läbivaatamise käigus aastatel 2016–2021 tehtud tööd ja tuginetakse sisemudeleid käsitlevale EKP juhendile. Juhend on sisemudelite sihipärase läbivaatamise projekti üks peamisi väljundeid. Läbivaatamise põhitulemused ja järeldused on kokku võetud projekti aruandes.

EKP juhend sisemudelite kohta

Sisemudeleid käsitlevas EKP juhendis selgitatakse, kuidas EKP mõistab kehtivaid ELi ja liikmesriikide õigusnorme ning kuidas ta kavatseb neid kohaldada, hinnates pankade vastavust õigusnõuetele. Algselt sisemudelite sihipärase läbivaatamisega seoses koostatud juhend on sisemudelite järelevalvemetoodika alustala. See aitab seega oluliselt kaasa järelevalvetavade ühtlustamisele Euroopa pangandusjärelevalves tervikuna ning toetab võrdsete võimaluste loomist sisemudeleid kasutavate oluliste krediidiasutuste jaoks.

Juhend ei lähe kaugemale kehtivatest ELi ja liikmesriikide õigusnormidest. See ei asenda ega mõjuta ühelgi viisil ELi ja liikmesriikide õigusakte ega ole nende suhtes esimuslik.

EKP juhend sisemudelite kohta

Sisemudelite sihipärase läbivaatamise projekti aruanne

Aruanne tähistab sisemudelite sihipärase läbivaatamise projekti lõpulejõudmist ning selles esitatakse ülevaade peamistest saavutustest ja tulemustest, järelevalvealastest järelmeetmetest ja projekti mõjust sisemudelite järelevalvele. Läbivaatamine parandas regulatiivsete nõuete rakendamise järjepidevust ja vähendas seega riskiga kaalutud varade põhjendamatut varieeruvust pankade sisemudelites. Ühtlasi soodustas see järjepidevamate meetodite edasiarendamist sisemudelite järelevalves. Projekti tulemusena avaldati ka sisemudeleid käsitlev EKP juhend.

Sisemudelite sihipärase läbivaatamise projekti aruanne Korduma kippuvad küsimused sisemudelite sihipärase läbivaatamise kohta

Sisemudelite sihipärane läbivaatamine on ulatuslik projekt, mille EKP korraldas aastatel 2016–2021 tihedas koostöös riiklike pädevate asutustega. Selles oli üksikasjalik metoodiline töö ühendatud sisemudelitega seotud 200 kohapealse uurimisega EKP otsese järelevalve alla kuulunud 65 krediidiasutuses. Vaatluse all olid krediidiriski, tururiski ja vastaspoole krediidiriski sisemudelid.

Kõik selle jaotise teemad

Rikkumisest teatamine