Interna modeller

Banker får använda interna modeller för att beräkna sina egna kapitalbaskrav – dvs. den minsta mängd kapital de enligt lag ska inneha – förutsatt att den behöriga myndigheten har gett förhandstillstånd. Inom den gemensamma tillsynsmekanismen (SSM) är ECB den behöriga myndigheten för alla banker som klassificeras som betydande institut, medan de institut som klassificerats som mindre betydande står under direkt tillsyn av de nationella behöriga myndigheterna.

Tillsynen över interna modeller som används av betydande institut grundas på tillämplig EU-lagstiftning och nationell lagstiftning, inbegripet:

  • Kapitalkravsförordningen
  • Relevanta tekniska standarder för tillsyn från Europeiska bankmyndigheten (EBA)
  • EBA:s riktlinjer, som ECB meddelat sin avsikt om att följa

Den är uppbyggd kring tre pelare: utredningar av interna modeller (IMI), löpande övervakning av modeller och den riktade granskningen av interna modeller (TRIM).

Interna modeller