Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Interna modeller

Banker får använda interna modeller för att beräkna sina egna kapitalbaskrav – dvs. den minsta mängd kapital de enligt lag ska inneha – förutsatt att den behöriga myndigheten har gett förhandstillstånd. Inom den gemensamma tillsynsmekanismen (SSM) är ECB den behöriga myndigheten för alla banker som klassificeras som betydande institut, medan de institut som klassificerats som mindre betydande står under direkt tillsyn av de nationella behöriga myndigheterna.

Tillsyn. Hur fungerar det? Vad är interna modeller?

Tillsynen över interna modeller som används av betydande institut grundas på tillämplig EU-lagstiftning och nationell lagstiftning, inbegripet:

  • Kapitalkravsförordningen
  • Relevanta tekniska standarder för tillsyn från Europeiska bankmyndigheten (EBA)
  • EBA:s riktlinjer, som ECB meddelat sin avsikt om att följa

Den är uppbyggd kring två pelare:

  1. Utredningar av interna modeller (IMI)
  2. Löpande övervakning av modeller

Pelarna utgår från det arbete som utförts inom ramen för den riktade översynen av interna modeller (TRIM) från 2016 till 2021 och från ECB:s vägledning för interna modeller. Vägledningen är en av de centrala slutprodukterna av TRIM-projektet. De viktigaste resultaten och slutsatserna från TRIM-projektet sammanfattas i projektrapporten.

ECB:s vägledning för interna modeller

I ECB:s vägledning för interna modeller klargörs hur ECB tolkar tillämplig EU-lagstiftning och nationell lagstiftning samt hur ECB avser tillämpa detta vid bedömningen om huruvida banker uppfyller de rättsliga kraven. Vägledningen har utarbetats inom ramen för TRIM och utgör grunden för metoden gällande tillsyn av interna modeller. Den bidrar därför väsentligt till att harmonisera tillsynspraxis inom den europeiska banktillsynen och, i förlängningen, till att skapa lika konkurrensvillkor för betydande institut som använder interna modeller.

Vägledningen är inte tänkt att tolkas som att den går utöver tillämplig EU-lagstiftning och nationell lagstiftning och är därför inte menad att ersätta, överskrida eller påverka denna lagstiftning.

ECB:s vägledning för interna modeller

Projektrapport för TRIM

TRIM-projektet avslutades med projektrapporten för TRIM. I rapporten presenteras utförande, resultat och tillsynsuppföljning samt hur projektet påverkar tillsynen av interna modeller. I och med TRIM blev tillämpningen av regleringskrav mer konsekvent, vilket minskade oönskade variationer i de fall då banker använder interna modeller för att beräkna sina riskvägda tillgångar. Dessutom bidrog TRIM till att vidareutveckla en mer konsekvent metod för tillsyn av interna modeller. ECB:s vägledning om interna modeller offentliggjordes också som ett resultat av TRIM-projektet.

Projektrapport för TRIM Vanliga frågor om den riktade granskningen av interna modeller

TRIM var ett storskaligt projekt som utfördes av ECB i nära samarbete med de nationella behöriga myndigheterna under 2016–2021. Inom ramen för projektet kombinerades detaljerat, metodiskt arbete med att 200 utredningar av interna modeller genomfördes på plats vid 65 institut som står under ECB:s direkta tillsyn. Projektet omfattade interna modeller för kreditrisk, marknadsrisk och motpartskreditrisk.

Alla sidor i detta avsnitt

Visselblåsning