Menu

Вътрешни модели

Ако вече са получили разрешение за това от компетентния орган, банките могат да използват вътрешни модели, за да изчислят приблизително изискванията към тях за собствен капитал, т.е. минималното количество капитал, което по закон трябва да държат. В рамките на единния надзорен механизъм (ЕНМ) ЕЦБ е компетентният орган за всички банки, класифицирани като значими институции. Банките, класифицирани като по-малко значими институции, са под прекия надзор на националните компетентни органи.

Надзорът на вътрешните модели, използвани от значимите институции, се основава на действащото законодателство на ЕС и национално законодателство, в т.ч.:

  • Регламента за капиталовите изисквания
  • Съответните регулаторни технически стандарти на Европейския банков орган (ЕБО)
  • Насоките на ЕБО, които ЕЦБ е обявила намерение да изпълни

Той е изграден от три стълба: проучвания на вътрешните модели, текущо наблюдение на моделите и целеви преглед на вътрешните модели.

Вътрешни модели