Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Вътрешни модели

Банките могат да използват вътрешни модели, за да пресметнат своето изискване за собствен капитал, т.е. минималното количество капитал, което по закон трябва да държат, стига да са получили предварително разрешение за това от компетентния орган. В рамките на единния надзорен механизъм (ЕНМ) ЕЦБ е компетентният орган за всички банки, класифицирани като значими институции. Банките, класифицирани като по-малко значими институции, са под прекия надзор на националните компетентни органи.

Надзорът. Как работи? Какво представляват вътрешните модели?

Надзорът над вътрешните модели, използвани от значимите институции, се основава на действащото законодателство на ЕС и национално законодателство, а именно:

  • Регламента за капиталовите изисквания
  • съответните регулаторни технически стандарти на Европейския банков орган (ЕБО)
  • насоките на ЕБО, които ЕЦБ е обявила намерение да спазва

Той се състои от два стълба:

За тях допринесе работата по целевия преглед на вътрешните модели (ЦПВМ) в периода от 2016 г. до 2021 г. и ръководството на ЕЦБ за вътрешните модели. Ръководството е един от основните продукти на проекта ЦПВМ. Най-важните резултати и заключения от ЦПВМ са обобщени в доклада за проекта.

Ръководство на ЕЦБ за вътрешните модели

Ръководството на ЕЦБ за вътрешните модели осигурява яснота за начина, по който ЕЦБ тълкува действащото законодателство на ЕС и национално законодателство, и за нейните намерения по прилагането му, когато оценява дали банките изпълняват правните изисквания. Разработено първоначално в контекста на ЦПВМ, ръководството е в основата на методологията за надзор над вътрешните модели. Така то допринася значително за хармонизирането на надзорните практики навсякъде в европейския банков надзор. В крайна сметка това способства за създаването на условия на равнопоставеност за значимите институции, които използват вътрешни модели.

Ръководството не бива да се тълкува като надхвърлящо рамките на действащото законодателство на ЕС и национално законодателство. То няма за цел да го замени, да вземе превес над него или да му окаже въздействие.

Ръководство на ЕЦБ за вътрешните модели

Доклад за проекта ЦПВМ

Докладът бележи завършването на проекта ЦПВМ и представя постигнатото в него, констатациите, надзорните последващи действия и следствията за надзора над вътрешните модели. ЦПВМ засили последователността в прилагането на регулаторните изисквания и по този начин намали нежеланите вариации в използването на вътрешни модели от банките за изчисляване на рисковопретеглените им активи. Освен това той способства за по-нататъшното разработване на последователен подход към надзора над вътрешните модели. Ръководството на ЕЦБ за вътрешните модели бе публикувано като резултат от проекта ЦПВМ.

Доклад за проекта ЦПВМ Често задавани въпроси за целевия преглед на вътрешните модели

ЦПВМ беше мащабен проект, осъществен от ЕЦБ в тясно сътрудничество с националните компетентни органи в периода 2016–2021 г. В него задълбочената методологическа работа бе съчетана с 200 проучвания на вътрешни модели на място в 65 институции под прекия надзор на ЕЦБ. Обхванати бяха вътрешни модели за кредитен и пазарен риск и кредитен риск от контрагента.

Всички страници в този раздел

Подайте сигнал