Menu

Toezichtsprioriteiten en beoordeling van risico's en kwetsbaarheden

De toezichtsprioriteiten betreffen de onderwerpen waarop het bankentoezicht van de ECB het komende jaar de nadruk legt. De prioriteiten worden jaarlijks vastgesteld, maar kunnen elk moment herzien worden als de risico-ontwikkelingen daartoe aanleiding geven.

Toezichtsprioriteiten voor 2021

Hoe komen de toezichtsprioriteiten tot stand?

De toezichtsprioriteiten zijn gebaseerd op de beoordeling van de belangrijkste risico’s en kwetsbaarheden voor de onder toezicht staande instellingen bij de huidige stand van de economie, de regelgeving en het toezicht.

Beoordeling van risico's en kwetsbaarheden

De belangrijkste risico's en kwetsbaarheden waarmee de onder toezicht staande instellingen naar verwachting te maken krijgen, worden aan de hand van de jaarlijkse risicobeoordeling geïdentificeerd en beoordeeld. ECB-Bankentoezicht voert de beoordeling uit in nauwe samenwerking met de nationale toezichthouders. De toezichthouders analyseren voortdurend alle ontwikkelingen in verband met de geïdentificeerde risico's en kwetsbaarheden en stemmen hun werkzaamheden en prioriteiten daarop af. Dit maakt deel uit van onze dynamische risicogerichte benadering van het toezicht.

Beoordeling van risico's en kwetsbaarheden voor 2021

Hoe gebruiken we de toezichtsprioriteiten en de risicobeoordeling?

De belangrijkste aandachtsgebieden voor de toezichthouders in het komende jaar worden vastgesteld op grond van de toezichtsprioriteiten en de risicobeoordeling, die eveneens een belangrijke input leveren voor de procedure voor prudentiële toetsing en evaluatie (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP).

Procedure voor prudentiële toetsing en evaluatie (SREP)