Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Toezichtsprioriteiten en beoordeling van risico's en kwetsbaarheden

We stellen jaarlijks toezichtsprioriteiten vast om te bepalen waar we de komende drie jaar bij onze werkzaamheden de nadruk op gaan leggen. Hoewel we onze prioriteiten altijd één keer per jaar herzien, kunnen we de focus ook verleggen als de tussentijdse ontwikkeling van risico’s daarom vraagt.

We bepalen onze prioriteiten voor het toezicht op basis van wat we als de belangrijkste risico’s en kwetsbaarheden voor onder toezicht staande instellingen beschouwen bij de huidige stand van de economie, de regelgeving en het toezicht.

Toezichtsprioriteiten voor 2023-2025

Wat zijn de toezichtsprioriteiten?

Prioriteit 1

Versterking van de weerbaarheid van banken tegen onmiddellijke macrofinanciële en geopolitieke schokken

In het huidige onzekere klimaat is het van cruciaal belang dat banken weerbaar blijven en dat we de juiste maatregelen treffen om de gevolgen van externe schokken op hun activiteiten op te vangen.

Versterking van de weerbaarheid van banken

Belangrijkste kwetsbaarheden

Tekortkomingen in het kredietrisicobeheer

Banken moeten tekortkomingen in hun kredietrisicobeheer aanpakken om hun weerbaarheid tegen mogelijke verslechtering van de kwaliteit van activa te vergroten en een eventuele toename van risico’s snel op te sporen en te beperken.

Beheer kredietrisico
Te weinig diversificatie van financieringsbronnen en tekortkomingen in financieringsplannen

Degelijke planning en gediversifieerde financieringsbronnen kunnen banken helpen betrouwbare toegang tot financiering te behouden, ook als de financieringsvoorwaarden in de toekomst minder gunstig zouden worden.

Financieringsbronnen en -plannen

Prioriteit 2

Ervoor zorgen dat banken de digitalisering doeltreffend aanpakken en het sturend vermogen van hun leidinggevende organen versterken

Banken moeten aanhoudende tekortkomingen in hun strategieën voor digitale transformatie en in hun governanceregelingen aanpakken. Dit kan ertoe bijdragen dat hun bedrijfsmodellen veerkrachtiger en houdbaarder worden.

Digitalisering en sturend vermogen

Belangrijkste kwetsbaarheden

Tekortkomingen in de strategieën voor digitale transformatie van banken

De digitalisering van de banksector blijft in hoog tempo doorgaan. Als toezichthouders zullen we ons richten op het waarborgen van solide strategieën en adequate regelingen voor banken om de uitdagingen van deze veranderingen het hoofd te bieden.

Strategieën voor digitale transformatie
Tekortkomingen op het gebied van operationele weerbaarheid

Sommige bankactiviteiten en -diensten zijn essentieel voor de economie en moeten dus worden beschermd tegen verstoringen. Dit geldt ook voor derden die namens banken kritieke diensten verlenen.

Operationele weerbaarheid
Tekortkomingen in de werking en het sturend vermogen van de leidinggevende organen

Banken moeten de samenstelling en de toezichtscapaciteit van hun bestuur versterken. Betere strategische sturing helpt de banken de uitdagingen van een voortdurend veranderende omgeving aan te gaan.

Werking en sturing van leidinggevende organen
Tekortkomingen in de aggregatie en rapportage van risicogegevens

Een goede opzet van de aggregatie en rapportage van gegevens betekent dat bankiers over de informatie beschikken die ze nodig hebben om gefundeerde beslissingen te kunnen nemen. Dit helpt ook in tijden van crisis, wanneer snel kritieke beslissingen moeten worden genomen.

Aggregatie en rapportage van risicogegevens

Prioriteit 3

Meer inspanningen om klimaatverandering aan te pakken

De risico’s van klimaatverandering ontwikkelen zich in hoog tempo en dit heeft onder meer verstrekkende economische gevolgen. Banken moeten actie ondernemen en deze risico’s adequaat aanpakken. Ze kunnen ook een cruciale rol spelen bij de financiering van de transitie naar een groenere economie.

Klimaatverandering

Belangrijke kwetsbaarheid

Materiële blootstellingen aan fysieke en transitierisico’s

Banken kunnen de risico’s die ze lopen alleen beperken als ze in hun strategieën, risicomanagement en besluitvormingsprocessen voldoende rekening houden met klimaat- en milieufactoren.

Fysieke en transitierisico’s

Hoe gebruiken we de toezichtsprioriteiten en de risicobeoordeling?

De toezichtsprioriteiten en risicobeoordelingen helpen toezichthouders bij de bepaling van aandachtsgebieden voor de komende jaren, maar vormen ook belangrijke input voor de volgende procedure voor prudentiële toetsing en evaluatie (Supervisory Review and Evaluation Process — SREP) en zijn gebaseerd op de uitkomsten van de vorige SREP.


Procedure voor prudentiële toetsing en evaluatie (SREP)

Meest recente publicaties

Alle pagina's in dit deel

Klokkenluiders