Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Toezichtsprioriteiten en beoordeling van risico's en kwetsbaarheden

Onze toezichtsprioriteiten zijn de onderwerpen waarop we de komende drie jaar bij onze werkzaamheden de nadruk leggen. We bekijken ze ieder jaar opnieuw om veranderingen in het risicolandschap en de voortgang met de prioriteiten van het jaar ervoor mee te nemen. Ook kunnen we ze op ieder moment aanpassen als de ontwikkeling van risico’s dit verlangt. De toezichtsprioriteiten geven sturing aan de operationele planning van de werkzaamheden op de middellange termijn en zorgen ervoor dat we onze middelen efficiënt kunnen inzetten.

De prioriteiten zijn gebaseerd op de belangrijkste risico’s waarmee onder toezicht staande instellingen te maken hebben in het huidige macrofinanciële en geopolitieke klimaat.

Toezichtsprioriteiten voor 2024-2026

Wat zijn de toezichtsprioriteiten?

Prioriteit 1

Versterken van de weerbaarheid tegen onmiddellijke macrofinanciële en geopolitieke schokken

De huidige situatie kenmerkt zich door onzekere macro-economische vooruitzichten, strengere financieringsvoorwaarden en aanhoudende geopolitieke spanningen. We moeten ervoor zorgen dat banken weerbaar blijven en het onmiddellijke effect van externe schokken op hun activiteiten aanpakken.

Versterking van de weerbaarheid van banken

Belangrijkste kwetsbaarheden

Tekortkomingen bij het beheer van kredietrisico en tegenpartijkredietrisico

Banken moeten structurele tekortkomingen bij het beheer van kredietrisico en tegenpartijkredietrisico aanpakken. Ze moeten in staat zijn de opbouw van risico’s in de portefeuilles die daar gevoelig voor zijn snel op te sporen en te beperken.

Beheer kredietrisico
Tekortkomingen in activa- en passivabeheer

Banken moeten hun activa en passiva op zorgvuldige wijze beheren en betrouwbare financierings- en noodplannen ontwikkelen, zodat ze schokken in kortlopende liquiditeit kunnen opvangen.

Activa- en passivabeheer

Prioriteit 2

Versneld maatregelen nemen voor een doeltreffend herstel van structurele tekortkomingen

Banken moeten zwakheden in hun interne governance aanpakken. Ook moeten ze zonder uitstel voldoen aan de verwachtingen van de toezichthouder met betrekking tot klimaat- en milieurisicobeheer. Toezichthouders maken gebruik van de instrumenten die ze ter beschikking hebben, waaronder escalatie, om zeker te zijn dat er voldoende vooruitgang geboekt wordt.

Herstel van structurele tekortkomingen

Belangrijkste kwetsbaarheden

Tekortkomingen in de werking en het sturend vermogen van de leidinggevende organen

Banken moeten materiële tekortkomingen in de werking, samenstelling en de kennis en vaardigheden op het gebied van toezicht van hun bestuur doeltreffend aanpakken.

Werking van de leidinggevende organen
Tekortkomingen in de aggregatie en rapportage van risicogegevens

De vorderingen van banken bij het aanpakken van langdurige tekortkomingen op dit gebied zijn onvoldoende. Toezichthouders zullen hun inspanningen opvoeren om voor effectief herstel te zorgen.

Aggregatie en rapportage van risicogegevens
Materiële blootstellingen aan fysieke en transitierisico’s

Banken moeten klimaat- en milieurisico’s adequaat integreren in hun strategie, governance en risicobeheer. Op die manier moeten ze geleidelijk aan tegen eind 2024 voldoen aan de toezichtsverwachtingen.

Blootstelling aan fysiek en transitierisico

Prioriteit 3

Verdere vooruitgang op het gebied van digitale transformatie en operationele veerkracht

Banken moeten hun digitaliseringsinspanningen opvoeren om het hoofd te bieden aan de toenemende concurrentie. Tegelijkertijd is het belangrijk dat ze hun operationele kaders versterken om bestand te blijven tegen veranderende cyberdreigingen en mogelijke verstoringen van hun activiteiten.

Digitale transformatie en operationele veerkracht

Belangrijkste kwetsbaarheden

Tekortkomingen in de strategieën voor digitale transformatie

Banken hebben degelijke plannen nodig voor de digitale transformatie om hun bedrijfsmodellen duurzaam te houden en de risico’s in verband met het gebruik van innovatieve technologieën te beperken.

Strategieën voor digitale transformatie
Tekortkomingen op het gebied van operationele veerkracht

Banken moeten robuuste maatregelen hebben tegen uitbestedingsrisico’s en stevige kaders voor IT-beveiliging en cyberweerbaarheid. Zo kunnen ze risico’s proactief aanpakken en hun bedrijfsmodellen duurzamer maken.

Kaders voor operationele veerkracht

Hoe gebruiken we de toezichtsprioriteiten en de risicobeoordeling?

De SSM-prioriteiten nemen we op in de instellingsspecifieke toezichtsplanning. Gezamenlijke toezichthoudende teams (JST’s) passen daarbij een gericht risicotolerantiekader toe ter bevordering van effectief en risicogebaseerd toezicht. Op die manier zijn de prioriteiten ook van belang voor de procedure voor prudentiële toetsing en evaluatie (supervisory review and evaluation process – SREP) in het volgende jaar, en zijn gebaseerd op de uitkomsten van de volgende SREP.

Procedure voor prudentiële toetsing en evaluatie (SREP)

Meest recente publicaties

Alle pagina's in dit deel

Klokkenluiders